CZYSTE POWIETRZE 2019. Wnioski i zasady programu. Jak dostać dotację na wymianę pieca, ocieplenie domu, kolektory słoneczne? [30.07.19]

TJW, źródło: ulotka MŚ i NFOŚiGWZaktualizowano 
Czyste powietrze. Jak starać się o dofinansowanie? Jakie są zasady programu? Jaką dostaniesz dotację, a jaką pożyczkę?
Czyste powietrze. Jak starać się o dofinansowanie? Jakie są zasady programu? Jaką dostaniesz dotację, a jaką pożyczkę? Joanna Urbaniec / Polskapresse
CZYSTE POWIETRZE 2019. Nabór wniosków do programu został wznowiony 21 stycznia 2019. Jeśli chcesz wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania, wykonać ocieplenie domu czy stropów, planujesz wymianę okien lub drzwi albo montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, możesz liczyć na dofinansowanie. Kto może liczyć na dotację i na co będzie pożyczka? Jakie są zasady programu CZYSTE POWIETRZE? Gdzie będzie można złożyć wniosek? Rządowy program CZYSTE POWIETRZE wdrażają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Wnioski można składać od 19 września 2018. Program potrwa do 2029 roku.

Czyste powietrze 2019. NABÓR WNIOSKÓW WZNOWIONY

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska od poniedziałku (21 stycznia 2019) wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.

Przerwa w naborze wniosków miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego. Była to swego rodzaju przerwa techniczna – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

Do 31 grudnia 2018 roku fundusze w całym kraju przyjęły formalnie ponad 25 tysięcy wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji. Pierwsze umowy są już podpisywane z beneficjentami.

Największe zainteresowanie programem jest na Śląsku i Mazowszu, gdzie złożono odpowiednio – ponad 3,5 tys. oraz ponad 2,3 tys. wniosków. Do tej pory, czyli do 17 stycznia 2019 r., podpisano przeszło 100 umów na kwotę ponad 1 mln zł dofinansowania – podkreślił Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

CZYSTE POWIETRZE 2019. Gdzie składać wnioski

Od 19 września 2018 można składać elektronicznie wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Równolegle w całym kraju trwa cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkań przedstawiciele resortu informują, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Programem Czyste Powietrze dajemy szansę Polakom na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w swoich domach. Dzięki temu, że program działa kompleksowo – mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Program Czyste Powietrze 2019 - kto może skorzystać

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

Program Czyste Powietrze 2019 - na co będzie dofinansowanie. Kiedy dotacja, kiedy pożyczka

Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę okien i drzwi
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czyste Powietrze 2019 - formy dofinansowania, terminy, wnioski

Czyste powietrze - formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Czyste powietrze - terminy

 • Realizacja programu: 2018-2029
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.06.2029.

Czyste powietrze - nabór wniosków

 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski będą oceniane na bieżąco
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy.

Czyste powietrze - warunek podstawowy

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze.
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze 2019. Warunki dofinansowania. Na co możesz dostać dotację i pożyczkę?

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji - 53 tys. złotych.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - 7 tys. złotych.
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki - nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki - 15 lat.
 • Możliwa karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia - do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

JednostkaMaksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek
Audyt energetyczny przed realizacją przedsięwzięciaszt.do 1000 zł
Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniemszt.do 1000 zł
Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepłaszt.do 1000 zł
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologicznaszt.do 500 zł
JednostkaMaksymalny koszt kwalifikowany
Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszącem2 powierzchni przegrodydo 150 zł
Wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnychm2 powierzchni do 700 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowychm2 powierzchni do 2000 zł
jednostkaMaksymalny koszt kwalifikowany na 1 budynek
Węzeł cieplnyzestawdo 10 000 zł
Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 20 000 zł
Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 10 000 zł
System ogrzewania elektrycznegozestawdo 10 000 zł
Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olejzestawdo 15 000 zł
Pompy ciepła powietrznezestawdo 30 000 zł
Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wodyzestawdo 45 000 zł
Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowejzestawdo 15 000 zł
Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepłazestawdo 10 000 zł
Kolektory słonecznezestawdo 8 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna *zestawdo 30 000 zł
Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa **zestawdo 30 000 zł
Przyłącze cieplne ***zestawdo 10 000 zł
Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne ***zestawdo 8 000 zł

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

Czyste Powietrze 2019. Dofinansowanie zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonym zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku. Zasady są podobne jak w przypadku programu 500 Plus.

GrupaKwota miesięcznego dochodu na osobę w złDotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)Pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji)
Ido 600do 90 %do 10 %
II601-800do 80 %do 20 %
III801-1000do 70 %do 30 %
IV1001-1200do 60 %do 40 %
V1201-1400do 50 %do 50 %
VI1401-1600do 40 %do 60 %
VIIpowyżej 1600do 30 %do 70 %

Czyste Powietrze 2019. Program krok po kroku. Osiem kroków do dofinansowania

 1. Zdobądź wiedzę. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami, regulaminem
 2. Zbadaj potrzeby budynku. Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela Funduszu przed realizacją przedsięwzięcia.
 3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj o wytycznych Funduszu, w tym o liście niezbędnych dokumentów (np. dokumentów potwierdzających dochód)
 4. Po złożeniu wniosku. Przedstawiciel Funduszu potwierdzi czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
 5. Podpisz umowę o dofinansowanie. Fundusz przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 6. Złóż wniosek o płatności. Pieniądze mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
 7. Zakończenie przedsięwzięcia. Wizyta przedstawiciela Funduszu potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola w okresie jego trwałości (w terminie do 3 lat).
 8. Rozliczenie przedsięwzięcia. Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela Funduszu.

Czyste Powietrze 2019. Gdzie składać wnioski o dofinansowanie - dotację lub pożyczkę

Nabory wniosków będą prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji.

Wnioski w programie Czyste Powietrze będą przyjmowane od 19 września 2018.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
tel. 77 453 76 11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5
15-879 Białystok
tel. 85 74 60 241

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu
ul. Fredry 8
87-100 Toruń
tel. 56 621 23 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk
tel. 58 743 18 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Miodowa 11
65-602 Zielona Góra
tel. 68 419 69 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice
tel. 32 60 32 200 oraz 32 60 32 300

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. ks. J. Popiełuszki 41
25-155 Kielce
tel. 41 366 15 12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel. 12 422 94 90 lub 12 422 30 46

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
tel. 81 532 17 64 lub 81 742 46 48/49

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Dubois 118
93-465 Łódź
tel. 42 663 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9
10-026 Olsztyn
tel. 89 522 02 00 lub 89 522 02 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15a
60-541 Poznań
tel. 61 845 62 00 / 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów
tel. 17 85 22 344

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. 91 48 615 56

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. 22 504 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław
tel. 71 333 09 30, 71 333 09 40

130 mld zł w 10 lat na walkę ze smogiem

x-news/TVN24

Wideo

Materiał oryginalny: CZYSTE POWIETRZE 2019. Wnioski i zasady programu. Jak dostać dotację na wymianę pieca, ocieplenie domu, kolektory słoneczne? [30.07.19] - Nowa Trybuna Opolska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 23

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

S
Sarah shilling

Zły kredyt, dobrze !! 100% akceptacja natychmiastowych pożyczek, uzyskaj wycenę w ciągu 24 godzin

Uzyskaj pożyczkę osobistą od 10 000 £ do 90 000 000 USD, 3,0%

oprocentowanie Nasze pożyczki są dobrze ubezpieczone, a nasze maksymalne bezpieczeństwo

priorytetem, czy jesteś w trudnej sytuacji finansowej?

Szukasz środków na spłatę pożyczek i długów?

Szukasz finansowania na rozpoczęcie własnej działalności?

Czy potrzebujesz pożyczek prywatnych lub firmowych na różne cele?

Czy szukasz pożyczek na duże projekty?

Szukasz funduszy na różne inne procesy?

Uwaga: Oferujemy następujące pożyczki dla osób fizycznych

* Kredyty komercyjne.

* Pożyczki osobiste.

* Pożyczki biznesowe.

* Pożyczki inwestycyjne.

* Pożyczki na rozwój.

* Pożyczki na zakup.

* Kredyty budowlane.

* Pożyczki dla firm i wielu innych:

i wiele więcej przy oprocentowaniu 3%;

e-mail: jak złożyć podanie?

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pls: Mrfrankpoterloanoffer@gmail.com

G
Gość

Usa

P
Piotr

Dane z GUS:

Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1693 zł.

Zmieńcie progi finansowe a pieniądze wydacie w pół roku!!!

G
Gość
2019-04-17T15:23:23 02:00, krystel:

Trzeba dobrze wybrać piec do wymiany, ja u siebie zamówiłem w Piecbudzie z Radomia kocioł 5 klasy, na pellet i sprawdza się fajnie. Polecił mi ich sąsiad bo też od nich zamawiał i chwalił, więc się zdecydowałem.

Ile wychodzi za mc ogrzewanie tym piecem?

G
Gość

WFOŚ kombinuje jak tu nie dać dotacji. Oni mają na rozpatrzenie wniosku 90 dni, na wypłatę kolejne 90 dni, natomiast termin na dopełnienie formalności dla ludzi to 30 dni. Po przekroczeniu odmowa wypłaty.

Dodatkowo zmiana warunków. Od 1 lipca będą akceptowane tylko wnioski jeśli faktura będzie wystawiona po 1 lipca. Czyli zakończenie inwestycji nie będzie określone protokołem odbioru, tylko datą wystawienia faktury. Zapomnijcie o dotacji jeśli już zrealizowaliście inwestycję.

Do tej pory faktury po 1 stycznia 2018 roku były akceptowane.

G
Gość

W Zielonej Górze to tak wymyślają żeby najlepiej nie dać dofinansowania ja już byłem 10 razy i jeszcze coś wymyślają 50 dni roboczych za kasa

G
Gość

Rząd ma coraz głupsze pomysły. Najpierw przed wyborami była "kiełbasa wyborcza" czyli hasło CZYSTE POWIETRZE, później była próba, zmuszenia ODRów do pomocy w wypełnianiu wniosków tak trudnych, że nikt sam nie potrafił tego zrobić, kilka dni temu do urzędów Miast i Gmin wysłano pismo i porozumienie dot. konieczności włączenia się samorządów w proces wypełniania wniosków, oczywiście za darmo i koniecznie "ze zmianą zakresów czynności u pracownika podległego Wójtowi". Każdy kto pracuje w gminie wie, że większość wójtów nie ma pojęcia ile czasu zajmuje załatwianie bieżących spraw i na siłę zmusi swoich szeregowych pracowników do wypełniania tych cholernych wniosków. Żaden urząd nie zatrudni nowych pracowników bo nie ma na to kasy. Jakość pomocy w urzędach będzie mierna bo przeciążony urzędnik zrobi wniosek byle jak aby zdążyć z resztą swoich spraw. Urzędnicy nic za to nie dostaną, część poszuka sobie innej pracy bo nie da się wykonać 2 zakresów czynności w 8 godzin a minister pierwszy stanie do orderu za wielki sukces programu. To już nawet nie jest kabaret, to jest dramat. Za co minister bierze pieniądze tego nie wiem.

G
Gość

http://wyborcza.pl/7,155287,24949458,miliardy-euro-nie-dotra-do-polski.html?disableRedirects=true#s=BoxWyboLink

h
hmmm

nie wykazujesz dochodu - zwrot do 90%. Dochód miesięczny na astronomiczną kwotę 1600 zł - zwrot 18%. To jakiś wałek.

u
uff

potwierdzam wcześniejsze komentarze... wspomaganie nieróbstwa... ci co pracują uczciwie i zarabiają nie dostaną nic :(

h
homar
2019-04-05T21:59:30 02:00, Gość:

Powiedzcie mi czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania na docieplenie dachu oraz stropu no i oczywiście czy jest to strasznie pracochłonne???

Są to przegrody budowlane - odpowiedź w artykule :)

G
Gość
2019-03-24T10:42:19 01:00, Tomasz:

Chory to kraj gdzie patologia ma za free, a ciężko pracujący obywatel za karę że uczciwie pracuje za wszystko płaci sam.

racja w 100%

G
Gość

Powiedzcie mi czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania na docieplenie dachu oraz stropu no i oczywiście czy jest to strasznie pracochłonne???

G
Gość

Czy po uzyskaniu dofinansowania, pieniądze trafiają bezpośrednio do firm wykonujących pracę?
Czy można samemu wykonać prace, a uzyskana dotacje przeznaczyc tylko na materiały?
Czy oferty cenowe muszę mieć z pieczątka i podpisem firmy, bo wiele firm jedynie podaje mi cenę za metr ocieplenia, lub za punkt przyłącza gazowego.

k
karool

Wbrew temu co wszyscy mówią ocieplenie domu to nie jest taka łatwa sprawa. Aby termoizolacja przyniosła oczekiwane oszczędności ciepła a co za tym idzie pieniędzy musi być dobrej jakości styropian z certyfikatem itb i oczywiście odpowiednio wykonane poszczególne etapy prac, dlatego lepiej nie oszczędzać na tej inwestycji i wziąć porządną ekipę wykonawczą znającą się na rzeczy

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3