Czyste powietrze w Opolu. Skorzystaj z dotacji na nowe ogrzewanie

Materiał informacyjny Miasta Opole

Prezydent Miasta Opola
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA OPOLA
W RAMACH „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE – ODDECH DLA OPOLA”
na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2021

Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/664/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020r., – ogłaszam nabór wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Opola, zainteresowanych uzyskaniem dotacji na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku poprzez:

  1. przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
  2. wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego;
  3. montaż pompy ciepła;
  4. montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z Ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.

Od 4 stycznia do 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na 2021 rok na realizację Programu, osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz (parter) lub przez umieszczenie w urnie podawczej ustawionej przy wejściu głównym Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8.
Można też przesłać je na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek–Ratusz, 45-015 Opole.
Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 lub nr 2 do ww. uchwały.

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole, na podstawie złożonego wniosku, spełniającego wszelkie wymogi określone w ww. uchwale Rady Miasta Opola.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola – tel. 77 45 11 910.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są w uchwale Nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/664/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020r. dostępnej pod adresem: https://www.niskaemisjaopole.pl/

Dodaj ogłoszenie