DZIELNICOWY ROKU | Regulamin

  DZIELNICOWY ROKU | Regulamin

  RZ

  Nowa Trybuna Opolska

  Aktualizacja:

  Nowa Trybuna Opolska

  Regulamin Plebiscytu pod nazwą „Dzielnicowy Roku 2019” zwanego dalej „ Plebiscytem PPG” lub „ Plebiscytem”


  Art. 1 Informacje ogólne.

  1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Dzielnicowy Roku 2019”, zwanego dalej Plebiscytem PPG lub Plebiscytem
  2.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
  3.Organizatorem Plebiscytu jest również Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000030307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 7540335245
  4.Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania Czytelników i Internautów (Głosujących) Dzielnicowego Roku 2019.
  5.Plebiscyt będzie prowadzony na łamach Nowej Trybuny Opolskiej nazwanej dalej "Gazetą" oraz na stronie serwisu www.nto.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
  6.Plebiscyt będzie prowadzony na terenie województwa opolskiego osobno w Opolu oraz powiatach brzeskim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, kluczborskim, krapkowickim, namysłowskim, nyskim, oleskim, opolskim, prudnickim i strzeleckim
  7.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
  8.Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach:
  a.Pierwszy, powiatowy etap Plebiscytu, będzie trwać od dnia 24.06.2019 r. od godziny 12:00 do dnia 16.07.2019 r. do godz. 20:00.
  b.Drugi, wojewódzki etap (finał) Plebiscytu będzie trwać od dnia 19.07.2019 r. do dnia 26.07.2019 r. do godz. 20:00.
  9.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  10.Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 3 ust. 2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego serwisu zdefiniowane jest w art. 3 ust. 3-5 poniżej.
  11.Do materiałów Plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.nto.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
  12.Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie, Tygodniku i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety, Tygodnika i Serwisu.

  Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie. Zgłoszenia, Kandydaci i Głosujący.

  1.Plebiscyt ma charakter zamknięty.
  2.Kandydatami w Plebiscycie są zgłoszeni przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu Policjanci pełniący funkcję Policjantów Dzielnicowych w województwie opolskim (na podstawie powszechnie dostępnych danych).
  3.W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  4.Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, prawo żądania wycofania swojej kandydatury z Plebiscytu. Żądanie wycofania należy przesłać na adres email: plebiscyt@nto.pl W takim przypadku Wykonawca usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za sms-y wysłane na wycofanego kandydata lub za zakupione kredyty.
  5.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji nominowanych kandydatów pod kątem zgodności tychże nominacji z treścią niniejszego Regulaminu oraz prawem.
  6.Nominacje zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.
  7.Dla pozytywnie zweryfikowanych kandydatów mogą zostać przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. W takim wypadku materiały te przeznaczone są wyłącznie dla kandydatów biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.
  8.Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  9.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  10.Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
  11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
  12.Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Wykonawcę informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.

  Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie i wybór laureatów.
  1.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
  1.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
  a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
  b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie od dnia 24.06.2019 r.
  c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
  d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
  e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata.
  f.Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto.
  g.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
  h.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
  i.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  j.Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
  2.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
  3.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
  4.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
  a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF
  b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
  c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu
  d.Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów
  e.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
  5.O awansie do II etapu Plebiscytu - finału wojewódzkiego - decyduje największa liczba głosów w poszczególnych powiatach, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium
  6.Awans uzyskuje trzech Kandydatów w każdym z miast i powiatów, i przechodząc do finału, zachowuje zdobyte w głosowaniu w etapie powiatowym głosy
  7.W przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów do finału wojewódzkiego awansują wszyscy ci Kandydaci.
  8.O zwycięstwie w finale wojewódzkim decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium
  9.W przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

  Art. 4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie.

  1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 2.08.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie.
  2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz/albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
  3.Dzielnicowi, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:
  a.tytuł Dzielnicowego Roku w powiecie
  b.dyplom
  c.awans do wojewódzkiego etapu Plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów
  4.Dzielnicowi, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu w każdym powiecie zajmą II i III miejsce otrzymają awans do wojewódzkiego etapu Plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów.
  5.Dzielnicowy, który w drugim, wojewódzkim etapie Plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:
  a.tytuł Dzielnicowy Roku w województwie
  b.dyplom
  c.dwuosobowe zaproszenie do ośrodka w Zawoi
  6.Dzielnicowy, który w drugim, wojewódzkim etapie Plebiscytu zajmie drugie miejsce w rankingu otrzyma:
  a.dyplom
  b.dwuosobowy, jednodniowy voucher na pobyt w Termach Uniejów
  7.Dzielnicowy, który w drugim, wojewódzkim etapie Plebiscytu zajmie trzecie miejsce w rankingu otrzyma:
  a.dyplom
  b.dwuosobowy, jednodniowy voucher do parku rozrywki Energylandia
  8.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  9.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na Gali lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Nowej Trybuny Opolskiej mieszczącej się pod adresem 45-086 Opolu, ul. Powstańców Śląskich 9 lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
  10.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  11.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata

  Art. 5 Reklamacje.
  1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail: Plebiscyt@nto.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego: ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole z dopiskiem „Plebiscyt - reklamacja”.
  2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 6 Ochrona danych osobowych.
  W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

  Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Dzielnicowy Roku 2019”
  NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

  1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
  Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408 oraz PRO MEDIA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 OPOLE, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w OPOLU, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS
  We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl
  2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „Dzielnicowy Roku 2019” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
  Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu Plebiscytu), zawierana przez akcept regulaminu Plebiscytu w następstwie zgłoszenia Twojej osoby przez osobę trzecią, albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
  Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
  Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
  Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
  Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
  Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
  3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
  W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
  Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
  4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
  b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
  c.z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
  d.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
  e.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
  5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
  Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
  Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
  Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Plebiscyt.
  Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
  Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
  Twoje prawa to:
  a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
  b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
  d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
  e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
  a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
  W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
  b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
  Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

  7. PRAWO DO SKARGI
  Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  << Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

  8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Twoje dane osobowe zostały pozyskane z danych dostępnych powszechnie od Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, lub od Ciebie jeśli głosujesz w Plebiscycie.

  9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
  Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  a. Imię i nazwisko;
  b. Powiat;
  d. Kontaktowy numer telefonu;
  e. Nazwę jednostki macierzystej;
  f. Wizerunek.
  g. Numer telefonu - jeśli głosujesz z użyciem telefonu

  Partner:

  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

  Wspieramy akcje:

  Dzielnicowy bliżej nas

  Dzielnicowy bliżej nas

  Tu możesz zgłosić zagrożenie na drodze

  Tu możesz zgłosić zagrożenie na drodze

  Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą

  Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą

  Kontakt z dzielnicowymi na wyciągnięcie ręki

  Kontakt z dzielnicowymi na wyciągnięcie ręki

  Wstąp do policji

  Wstąp do policji

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Warto zobaczyć

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej NTO za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀

  Kwartalny dostęp do prenumeraty cyfrowej NTO za POŁOWĘ CENY! ▶▶ KUP ◀◀

  GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”

  GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”

  Pokaż się w internecie! >> Zapisz się za darmo do lokalnej bazy firm.

  Pokaż się w internecie! >> Zapisz się za darmo do lokalnej bazy firm.

  Wkoło Opolskiego - serwis turystyczny, z którym odwiedzisz najciekawsze zakątki naszego regionu

  Wkoło Opolskiego - serwis turystyczny, z którym odwiedzisz najciekawsze zakątki naszego regionu