Karta EKUZ. Jak złożyć wniosek przez internet albo w oddziale NFZ. Co obejmuje ubezpieczenie i ile jest ważne?

Mirela Mazurkiewicz
Karta EKUZ - sprawdź szczegóły ubezpieczenia.
Karta EKUZ - sprawdź szczegóły ubezpieczenia. Krzysztof Kapica
Co to jest karta EKUZ, jak złożyć wniosek przez internet, co obejmuje ubezpieczenie i ile jest ważne? EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych za granicą na koszt NFZ. Powinni ją wyrobić ci, którzy wybierają się na urlop do krajów Unii Europejskiej lub EFTA. Jej wydanie jest bezpłatne.

Karta EKUZ – na jaką pomoc możesz liczyć za granicą

Posiadanie karty EKUZ nie jest obowiązkiem, ale może oszczędzić nam wielu nerwów, gdy w trakcie pobytu za granicą będziemy musieli skorzystać z pomocy lekarza.

Chodzi o świadczenia w danym momencie niezbędne z punktu widzenia medycznego. O ich pilności decyduje lekarz, który nas przyjmuje, biorąc m.in. pod uwagę jak długo planujemy zostać za granicą. Idea jest taka, by na przykład turysta – chcąc uniknąć kosztownego leczenia na wyjeździe – nie musiał skracać urlopu i wracać na leczenie do kraju.

Karta EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego oraz osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez państwo.

Skorzystają z niej ci, którzy tymczasowo przebywają za granicą, na przykład turyści spędzający urlop w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Dzięki karcie EKUZ pacjent, w razie konieczności, otrzyma zazwyczaj bezpłatną pomoc medyczną na miejscu.

Ma to znaczenie chociażby w razie wypadków, gdzie koszty leczenia mogą iść w setki tysięcy złotych – mówi Barbara Pawlos z opolskiego oddziału NFZ. – Ale również tak prozaiczna dolegliwość, jak ból zęba może nam popsuć wymarzony urlop. Mając kartę EKUZ problem rozwiążemy jeszcze za granicą, nie martwiąc się o koszty.

Karta EKUZ. Co zrobić, by skorzystać z bezpłatnej pomocy medycznej za granicą

Kartę EKUZ trzeba nie tylko wyrobić, ale również mieć przy sobie. Podanie jej numeru identyfikacyjnego to za mało.

Lekarz musi zobaczyć kartę, by zweryfikować dane. Zatem, gdy w trakcie urlopu zachorujemy lub zdarzy nam się wypadek, trzeba ją okazać lekarzowi lub administracji szpitala. W niektórych państwach dodatkowo wymagane jest przedstawienie dowodu tożsamości, najchętniej paszportu.

Korzystając z karty EKUZ za granicą trzeba pamiętać, że podlegamy obowiązkom i korzystamy z praw na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli na przykład w kraju, do którego wybraliśmy się na urlop, ubezpieczeni mają obowiązek współpłacenia za usługi medyczne, to my również nie będziemy z tego obowiązku zwolnieni. Może też zdarzyć się tak, że w kraju, do którego wyjechaliśmy, koszty leczenia pokrywa sam ubezpieczony, a następnie otrzymuje zwrot pieniędzy. Warto to sprawdzić przed wyjazdem, żeby uniknąć na miejscu przykrych niespodzianek.

Pamiętajmy też, że w wielu państwach członkowskich UE czy EFTA, w ramach systemu publicznego, nie jest finansowany transport karetką czy świadczenia z zakresu ratownictwa, zwłaszcza górskiego. W takich przypadkach zalecane jest wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia, które pozwoli nam uniknąć obciążenia tymi kosztami. Więcej informacji na temat zasad obowiązujących w systemie ochrony zdrowia w poszczególnych państwach UE lub EFTA można znaleźć na stronie NFZ w zakładce „Dla pacjenta”.

Idąc za granicą do lekarza, dobrze jest też upewnić się, że działa on w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej państwa, w którym jesteśmy, bo tylko wtedy nasze leczenie zostanie sfinansowane w ramach EKUZ. Inaczej sprawa wygląda w przypadku leczenia planowanego. Kiedy pacjent wybiera się na planowany zabieg za granicę, kosztów leczenia nie można pokryć w ramach EKUZ.

Wniosek o kartę EKUZ – jak go złożyć krok po kroku

Wydanie karty EKUZ jest bezpłatne. W zależności od celu wyjazdu, obowiązują dwa różne rodzaje wniosków. Pierwszy z nich dotyczy pobytu czasowego, a więc osób, które wybierają się za granicę m.in. na pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub inny, wiążący się z tym, że zostaną na terytorium danego kraju na dłużej. Drugi rodzaj wniosku dotyczy wyjazdów pracowniczych. Oba wzory można znaleźć na stronie NFZ w zakładce „Dla pacjenta”.

 • Krok 1. Wypełnij odpowiedni wniosek, na przykład pobierając go ze strony NFZ. Pamiętaj o podpisaniu go.
 • Krok 2. Wypełniony i podpisany wniosek prześlij do właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania oddziału wojewódzkiego NFZ (listę oddziałów z adresami znajdziesz na www.nfz.gov.pl).

Karta EKUZ. Jak przesłać wniosek?

 • zeskanować i wysłać mailem na adres [email protected]

 • wysłać pocztą do właściwego oddziału lub jednej z delegatur NFZ

 • wysłać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP

 • złożyć osobiście w dowolnym oddziale lub w jednej z delegatur NFZ

 • Krok 3: Odbierz kartę

Jak odebrać kartę EKUZ

 • osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ
 • na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty” zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres”
 • jeśli nie jesteś w stanie odebrać karty osobiście, możesz o to poprosić osobę trzecią, wypełniając upoważnienie, którego wzór znajdziesz na www.nfz.gov.pl

W czasie epidemii najwygodniejszym i rekomendowanym sposobem złożenia wniosku o EKUZ jest droga elektroniczna – radzi Barbara Pawlos z opolskiego oddziału NFZ. - Wystarczy wydrukować, wypełnić oraz podpisać go odręcznie, a następnie na przykład sfotografować smartfonem i wysłać e-mailem na adres [email protected]. Na rewersie wniosku wskazane są ewentualnie wymagane załączniki, np. dokument potwierdzający naukę. Jeśli wyjazd wypadł nam nagle i nie zdążymy złożyć wniosku z trybie korespondencyjnym, dla klientów otwarte są nasze sale. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo musimy zachować odpowiedni reżim sanitarny i dystans. Bezwzględnie obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk.

EKUZ – jakie dokumenty trzeba złożyć

Wnioski o kartę EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ. Karta, co do zasady, wyrabiana jest na podstawie informacji zawartych w bazach danych NFZ. Może się jednak zdarzyć, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w stanie potwierdzić prawa do świadczeń na podstawie informacji, jakie posiada.

Wtedy odpowiedni oddział wojewódzki NFZ (decyduje miejsce zamieszkania wnioskodawcy) przeprowadza postępowanie wyjaśniającego, np. w oparciu o przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty.

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ

W przypadku osób ubezpieczonych, w zależności od sytuacji mogą to być:

 • aktualne zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki
 • aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ (dotyczy rolników)
 • aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (dotyczy tylko osób prowadzących działalność gospodarczą)
 • legitymacja emeryta, rencisty lub wojskowego (w tych trzech przypadkach legitymacja jest wystarczającym dokumentem do potwierdzenia ubezpieczenia)
 • aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego
 • aktualne zaświadczenie, wystawione przez urząd pracy, w przypadku bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu
 • aktualne zaświadczenie z uczelni o zgłoszeniu do ubezpieczenia studenta, niepodlegającego ubezpieczeniu z innego tytułu.

EKUZ wystawiana jest dla każdego członka rodziny, tj. oddzielnie dla rodzica oraz każdego dziecka. W przypadku członków rodziny, w zależności do sytuacji, dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie mogą być np.:

 • dokument potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń przez osobę ubezpieczoną, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia
 • zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed 1 lipca 2008 r.)
 • dokument potwierdzający kontynuację nauki lub orzeczenie o niepełnosprawność w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia
 • aktualne zaświadczenie o okresach podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu (w przypadku członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS).

W przypadku osób nieubezpieczonych, uprawnionych do świadczeń (np. kobiety w ciąży, uchodźcy, osoby bezdomnej):

 • decyzja wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy) potwierdzająca to prawo
 • dokument potwierdzający tożsamość
 • zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku), ewentualnie karta przebiegu ciąży
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terytorium RP lub oświadczenie o zamieszkiwaniu na terytorium RP
 • dokument potwierdzający fakt posiadania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt czasowy

Pamiętajmy, że prawo do świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia, np. po rozwiązaniu stosunku pracy (dotyczy to m.in. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, żołnierzy i funkcjonariuszy) lub też w przypadku otrzymania bezpłatnego urlopu dłuższego niż 30 dni, ale również na skutek wyrejestrowania działalności gospodarczej, utraty statusu bezrobotnego czy statusu rolnika.

W przypadku osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończeniu nauki lub skreślenia z listy uczniów, natomiast w przypadku studentów - po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów oraz z chwilą ukończenia 26 roku życia.

Jak długo trwa wyrobienie karty EKUZ?

Jeżeli osoba wnioskująca o wydanie EKUZ przedstawiła kompletną dokumentację i nie ma wątpliwości co do tego, że ma prawo do korzystania ze świadczeń, karta powinna zostać wystawiona w dniu osobistego złożenia wniosku lub w ciągu do 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku tradycyjną pocztą, faksem lub drogą elektroniczną do oddziału wojewódzkiego NFZ (chyba że osoba wnioskująca wskazała inny termin odbioru EKUZ). Jeżeli wniosek o wydanie karty został złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, oddział NFZ w ciągu 3 dni od dnia jego doręczenia ma obowiązek odesłać odpowiedni komunikat z informacją o sposobie rozpatrzenia wniosku.

EKUZ – przez jaki okres karta zachowuje ważność

Okres ważności EKUZ waha się od 2 miesięcy dla osób bezrobotnych do 5 lat dla emerytów. Większość pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą (pod warunkiem, że na bieżąco odprowadzają składki) otrzymuje karty na 3 lata.

5 lat w przypadku, m.in.:

 • emeryta
 • osoby poniżej 18 roku życia, zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez tę osobę 18 roku życia)
 • osoby nieubezpieczonej, która nie ukończyły 18 roku życia i posiada polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez tę osobę 18 rok życia)
 • osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Do 36 miesięcy w przypadku osób ubezpieczonych, czyli:

 • osób zatrudnionych (chodzi o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, osoby duchowne, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariuszy służb mundurowych, funkcjonariuszy ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłów i senatorów, sędziów i prokuratorów oraz ławników)
 • osób prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą
 • osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne

Do 18 miesięcy w przypadku osoby ubezpieczonej, czyli m.in.:

 • rencisty
 • osoby zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia
 • studenta zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię

W przypadku niektórych osób karta może być wydana na krótszy czas, np. do 6 miesięcy (m.in. w przypadku nieubezpieczonej kobiety w ciąży), do 2 miesięcy (m.in. w przypadku osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w urzędzie pracy), czy do 42 dni (m.in. nieubezpieczone kobiety w okresie połogu).

Uwaga! Prawo do posługiwania się kartą wydaną przez NFZ wygasa, gdy w okresie ważności EKUZ posiadacz karty utraci prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. Jeśli mimo utraty uprawnień skorzystamy z karty, NFZ będzie starał się odzyskać pieniądze, które wydał na nasze leczenie.

EKUZ – co z transportem chorego do kraju

EKUZ nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski. W sytuacji, gdy jest to konieczne, prezes NFZ lub dyrektor oddziału wojewódzkiego może wydać, na wniosek podmiotu uprawnionego, zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju. Dotyczy to najtańszego środka komunikacji, który można zastosować w aktualnym stanie zdrowia pacjenta, gdy przewidywane koszty leczenia za granicą przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju. Aby uzyskać zgodę na transport medyczny do Polski, należy złożyć wniosek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Wniosek nie może natomiast dotyczyć transportu osoby zmarłej.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Jakie gwiazdy wystąpią w Paryżu?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska