„Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej”

Materiał informacyjny
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. realizuje Projekt „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej”.

*

Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej jest jednym z 13 zadań, które obejmuje Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej”.

Jednym z głównych celów Projektu jest ochrona środowiska naturalnego. Przyjmuje się, że ścieki gromadzone w szambach powinny trafiać do oczyszczalni ścieków, jednak rzeczywistość często pokazuje coś innego. W celu uniknięcia opłat, ścieki z szamb wywożone są na pola uprawne, odprowadzane bezpośrednio do rzek oraz rowów melioracyjnych. Dodatkowym problemem związanym z odprowadzaniem ścieków są nieszczelne zbiorniki szamb, co skutkuje przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu. Zanieczyszczenia te mogą trafiać do naszych organizmów w postaci produktów rolnych uprawianych na skażonych polach oraz w wyniku spożycia wód podziemnych ujmowanych we własnym zakresie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców poszczególnych dzielnic, zrealizowano inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zapewniającą systematyczną eliminację obszarów korzystających w dalszym ciągu ze zbiorników bezodpływowych. Ich zły stan techniczny mógł prowadzić do niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń do środowiska. W ramach Projektu zainstalowane zostały również urządzenia optymalizujące pracę energetyczną głównych przepompowni ścieków. W wyniku podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej mamy pewność, że wszystkie ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków a następnie prawidłowo oczyszczone i już niczym niezagrażające środowisku trafią do rzeki Odry.

*
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Dodaj ogłoszenie