Lasy brzeskie urządzane

Artykuł sponsorowany

Urządzanie lasu jest jedną z najstarszych i najważniejszych dziedzin leśnictwa. Lasy Nadleśnictwa Brzeg podlegają obecnie inwentaryzacji stanu lasu, jego zasobów, oraz planowaniu działań gospodarczych na przyszłość tj. na lata 2021-2030. Właśnie poprzez plan urządzenia lasu w każdym nadleśnictwie raz na dziesięć lat wykonywany jest opis taksacyjny wszystkich drzewostanów, weryfikowane są granice wydzieleń leśnych, określany jest zapas drewna na pniu i szereg innych detali niezbędnych do bieżącej oceny stanu lasu, analizy dotychczasowego gospodarowania oraz zaplanowania działań gospodarczych i ochronnych na kolejną dekadę.

Jednym z najważniejszych elementów ww. planu jest oczywiście ustalenie rozmiaru użytkowania, czyli miąższości drewna do pozyskania, której co ważne nie można przekroczyć. Rozmiar ustala się w oparciu o istniejące zainwentaryzowane zasoby na podstawie instrukcji urządzania lasu. Założenie jest takie, aby zachować trwałość lasów i ich zdolność do pełnienia wszystkich funkcji oczekiwanych przez społeczeństwo, aby lasy były bardziej różnorodne i odporne na działanie czynników biotycznych oraz abiotycznych.

Warto wspomnieć, że plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa jest sporządzany przez niezależną instytucję – Przedsiębiorstwo Państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, którego jeden z oddziałów znajduje się w Brzegu. Elaborat następnie zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska. Nieodłącznym elementem planu urządzenia lasu jest Program Ochrony Przyrody - bardzo ważny dokument, w którym to zawarty jest kompleksowy opis stanu przyrody oraz zadania z zakresu jej ochrony. Warto wspomnieć, iż ekosystemy leśne stanowią trzon ochrony przyrody w kraju, a zdecydowana większość form ochrony przyrody znajduje się na gruntach Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Brzeg posiada najwięcej rezerwatów na terenie woj. opolskiego, stref ochronnych dla ptaków prawnie chronionych takich jak bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, kania ruda, a nawet rybołów. Nieodzownym elementem bogactwa przyrodniczego tej jednostki organizacyjnej lasów państwowych są łąki śródleśne oraz żyzne siedliska łęgowe, grądowe w dorzeczu Odry. To efekt pracy wielu pokoleń leśników.

Warto wspomnieć, że w kolejnych odstępach czasu, czyli co rewizję urządzeniową wzrasta zasobność i również średni wiek lasów Nadleśnictwa Brzeg. Tworzony plan urządzenia lasu podlega również ocenie oddziaływania na środowisko oraz jest konsultowany ze społeczeństwem.

Las jako złożony ekosystem dostarcza nam wiele dóbr, dlatego ideą przewodnią leśników jest powiększanie zasobów leśnych i pozostawienie ich zdrowych dla następnych pokoleń.

Tekst przygotowali:

Bartłomiej Kastelik
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg

Lech Pawluk
– Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzeg

Ewelina Dziwak
– Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Brzeg

Dodaj ogłoszenie