Maluch na okładkę - regulamin plebiscytu

Redakcja
Regulamin plebiscytu "Nowej Trybuny Opolskiej".

I . Postanowienia ogólne

1. Plebiscyt esemesowy "Maluch na okładkę" organizowany jest przez "Pro Media"
Spółkę z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole, ul. Powstańców Śląskich 9, Nr KRS 30307, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 3 000 000 PLN, nr NIP 754-033-52-45,
2. Plebiscyt rozpoczyna się 28 września 2012 r. i trwa do 27 listopada 2012 r. do godz. 12.00.
3. Regulamin plebiscytu dostępny będzie na stronie internetowej www.nto.pl/maluch oraz w siedzibie organizatora.
4. W plebiscycie "Maluch na okładkę" mogą wziąć udział dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni nadeślą zdjęcie wraz z danymi osobowymi dziecka i rodziców lub opiekunów prawnych oraz pełnymi danymi teleadresowymi. Wysyłając zdjęcie mailem na adres: maluch@nto.pl, zgodą na publikację zdjęcia i udział w plebiscycie będzie zamieszczenie w treści e-maila klauzuli: "Zapoznałem się z regulaminem plebiscytu dostępnym na stronie www.nto.pl/maluch, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w plebiscycie i publikację jego zdjęcia".
Nadsyłając zgłoszenie z klauzulą wysyłający jednocześnie oświadcza, że nadesłane zdjęcie jest jego własnością i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Udziela nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji wizerunku na łamach nto oraz na stronie www.nto.pl oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego zdjęcia do działań promujących plebiscyt.
Zdjęcia wysłane bez wymaganych danych osobowych oraz powyższej klauzuli nie zostaną zamieszczone na portalu www.nto.pl ani w Nowej Trybunie Opolskiej.
5. W przypadku nadesłania kandydatur spoza województwa opolskiego do zgłoszenia prosimy dodać klauzulę: "W przypadku, kiedy zgłoszone przez mnie dziecko zostanie laureatem plebiscytu, zobowiązuję się na własny koszt do przyjazdu do siedziby organizatora w celu odbioru nagród oraz udziału w sesji zdjęciowej we wskazanym przez organizatora miejscu i terminie".
6. Główna wygrana w każdej z dwóch kategorii zostanie przyznana w wyniku głosowania esemesowego czytelników nto i portalu nto.pl.
7. Rodzice lub opiekuni prawni kwitują odbiór nagrody.

II. Zasady plebiscytu

8. Plebiscyt odbywa się w dwóch kategoriach:
a. "Zdjęcia dzieci w wieku do 3 lat"
b. "Zdjęcia dzieci w wieku powyżej 3 lat do 7 lat"
9. Aby wziąć udział w plebiscycie należy wysłać zdjęcie e-mailem na adres: maluch@nto.pl, w treści e-maila umieszczając wymagane informacje dotyczące wieku dziecka oraz dane osobowe i adres rodziców lub opiekunów prawnych wraz z telefonem, oraz zawierając klauzulę: "Zapoznałem się z regulaminem plebiscytu dostępnym na stronie www.nto.pl/maluch, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w plebiscycie i publikację jego zdjęcia".
10. Każdy uczestnik może zgłosić do plebiscytu tylko jedno zdjęcie danego dziecka. Na jednym zdjęciu może występować jedno dziecko w ramach danej kategorii, za wyjątkiem rodzeństw bliźniaczych. Zdjęcie nie może mieć charakteru naruszającego dobre obyczaje. Zdjęcie przesłane drogą elektroniczną nie może przekraczać 1MB.
11. Warunkiem udziału w plebiscycie i odebrania nagrody jest podanie prawidłowych danych osobowych.
12. Brak akceptacji dla regulaminu plebiscytu, niespełnienie warunków określonych w pkt. 4-11 powoduje dyskwalifikację danego uczestnika plebiscytu.
13. Uczestnicy plebiscytu mogą przesyłać zdjęcia w terminie od 28 września do 16 listopada
e-mailem na adres na adres: maluch@nto.pl.
14. Prezentacja kandydatów na okładkę będzie się odbywała co tydzień od 5 października do 24 listopada w dzienniku Nowa Trybuna Opolska oraz na www.nto.pl/maluch. Każdemu zdjęciu zostanie, w ciągu 48 godzin od wpłynięcia do redakcji, przyporządkowany numer esemesowy, na który będzie można głosować do 27 listopada do godz. 12.00. O przyznaniu numeru SMS i dopuszczeniu do plebiscytowego głosowania decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
15. Plebiscyt wygra zdjęcie dziecka, które otrzyma największą liczbę esemesów.
Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi 28 listopada na łamach Nowej Trybuny Opolskiej oraz w portalu nto.pl
16. W przypadku, gdy rodzice zgłaszają bliźnięta, to mogą to zrobić na dwóch osobnych zdjęciach i zostaną nadane dwa osobne numery, ale jest też możliwość umieszczenia bliźniąt na jednym zdjęciu i nadania im jednego numeru smsowego.

III. Głosowanie

16. Do głosowania został przydzielony numer 71466 i prefiks: maluch.numer dziecka dla kategorii 1 i dziecko.numer dziecka dla kategorii 2. Koszt jednego SMS-a to 1,23 z VAT. Serwis SMS-owy będzie czynny od 28.09.2012 r. do 27.11.2012 r. do godz. 12.00. Aby oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy w okresie od 28.09.2012 r. do dnia 27.11.2012 r. do godz. 12.00 wysłać SMS-a (koszt SMS-a 1,23 zł z VAT) na nr 71466.
17. W celu ułatwienia oddawania głosów za pośrednictwem SMS-ów dzieciom zostaną przydzielone numery porządkowe.
18. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów na dowolne dziecko
19. Wyniki głosowania publikowane będą systematycznie na podstronie www.nto.pl/maluch
20. Zakończenie głosowania nastąpi 27.11.2012 r. o godz. 12.00.
21. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania nie zostaną uznane.

IV. Nagrody

22. Nagrodą główną jest sesja fotograficzna zorganizowana przez fotografa Nowej Trybuny Opolskiej. Rodzice bądź opiekunowie prawni nagrodzonych dzieci zostaną zawiadomieni o terminie sesji, a zdjęcia nagrodzonych dzieci wykonane na sesji opublikowane zostaną w dzienniku Nowa Trybuna Opolska dnia 6 grudnia br. Opiekunowie mogą otrzymać nieodpłatnie na płycie cd zdjęcia wykonane na sesji.
22.1 Ponad to zdobywcy:
I miejsca w kategorii 0-3 otrzyma:
- voucher na wycieczkę o wartości 6 tysięcy złotych, który uprawnia do wyjazdu trzech osób - dziecka wraz z rodzicami;
- zestaw sprzętu multimedialnego: konsola i tablet,
- voucher do sklepu dziecięcego Fixoni o wartości 600 zł oraz zabawki
II miejsca w kategorii 0-3 otrzyma:
- studyjną sesję fotograficzną w Agencji Fotograficznej Katarzyna Krause
- vouchery do Fixoni na kwotę 400 zł oraz zabawki
III miejsca kategorii 0-3 otrzyma:
- bon na tort okazjonalny w Cafe Julia
- vouchery do Fixoni na kwotę 300 oraz zabawki
IV miejsca kategorii 0-3 otrzyma:
- voucher do Fixoni na kwotę 200 zł oraz zabawki
V,VI,VII, VIII miejsca kategorii 3-7 otrzyma::
- voucher do Fixoni na kwotę 100 zł oraz zabawki
IX, X miejsca w kategorii 3-7 otrzyma:
- zabawki i kosmetyki

I miejsca w kategorii 3-7 otrzyma:
- voucher na wycieczkę o wartości 6 tysięcy złotych, który uprawnia do wyjazdu trzech osób - dziecka wraz z rodzicami;
- zestaw sprzętu multimedialnego: konsola i tablet,
- vouchery na semestralny kurs języka obcego w Royal School Centrum Języków Obcych oraz zabawki
II miejsca w kategorii 3-7 otrzyma:
- studyjną sesję fotograficzną w Agencji Fotograficznej Katarzyna Krause
- vouchery do Fixoni na kwotę 400 zł oraz zabawki
III miejsca kategorii 3-7 otrzyma:
- bon na tort okazjonalny w Cafe Julia
- vouchery do Fixoni na kwotę 300 oraz zabawki
IV miejsca kategorii 3-7 otrzyma:
- voucher do Fixoni na kwotę 200 zł oraz zabawki
V,VI,VII, VIII miejsca kategorii 3-7 otrzyma::
- voucher do Fixoni na kwotę 100 zł oraz zabawki
IX, X miejsca w kategorii 3-7 otrzyma:
- zabawki i kosmetyki

23. Dzieci nagrodzone w plebiscycie otrzymają upominki, które zostaną przekazane po weryfikacji danych osobowych na podstawie dokumentu tożsamości rodzica lub opiekuna. Rodzice lub opiekunowie zostaną zawiadomieni o terminie odbioru upominków.
23.1
Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiowa, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera sie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
Koszt podatku nagród pokrywają zdobywcy nagród.

V. Postanowienia końcowe

24. Wysyłając zdjęcie na plebiscyt i akceptując regulamin plebiscytu, uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do zdjęcia i przesyłając je nie narusza praw osób trzecich oraz udziela nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji wizerunku na łamach nto oraz na stronie www.nto.pl.
25. Wysyłając zdjęcie na plebiscyt, a tym samym akceptując regulamin plebiscytu uczestnik wyraża zgodę na dokonanie opracowania zdjęć, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia w gazecie, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter zdjęcia.
26. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie najbliższej rodziny pracowników spółki "Pro Media".
27. Postanowienia niniejszego regulaminu Plebiscytu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora Plebiscytu i jest ostateczna.
28. Niniejszy regulamin Plebiscytu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na podstronie www.nto.pl/maluch, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
29. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących nagrody w Plebiscycie.
31 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) i za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.
32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora, nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
33. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestników SMS-ów promocyjnych, maksymalnie jednej wiadomości dziennie, w odpowiedzi na zgłoszenie na numer 71466. Wiadomości SMS mogą być wysyłane do uczestników od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 - 20.00. W przypadku, gdy uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem wiadomości SMS od Organizatora może wysłać, na numer 71466 (koszt wysłania SMS-a 1 zł netto/1,23 zł z VAT), wiadomość SMS o treści: n.stop.
34. Deklarując wzięcie udziału w Plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem,
uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu Dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
36. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności Plebiscytowych oraz specyfikacji nagród. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.
37. Zapytania związane z Plebiscytem prosimy wysyłać na: Pro Media Sp. z o.o, 45-086 Opole,
ul. Powstańców Śl. 9, tel. 77 44 32 590.
38. Organizator Plebiscytu ma prawo wykluczyć Uczestnika Plebiscytu w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
39. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu.

Wideo

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

j
janina

do ktorego miejsca sa nagrody pocieszenia

t
tomekw

Nie ma takiej możliwości. SMS-y można wysyłać na numery premium tylko z polskich numerów komórkowych.

J
Justyna

A jak mozna wysylac sms z zagranicy?Prosze o odpowiedz i numer na ktory mozna oddawac glosy z poza Polski

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3