MISTRZOWIE MOTORYZACJI Regulamin

  MISTRZOWIE MOTORYZACJI Regulamin

  RZ

  Nowa Trybuna Opolska

  Aktualizacja:

  Nowa Trybuna Opolska

  Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2019” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub "Plebiscytem".

  Art. 1 Informacje ogólne.
  1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2019”
  2.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
  3.Organizatorem Plebiscytu jest również Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000030307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 7540335245
  4.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2019”.
  5.Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w kategoriach: Mechaniki Roku, Warsztat Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Taksówkarz Roku, Korporacja Roku, Bryka Roku, Motocykl Roku, Salon Samochodowy Roku.
  6.W przypadku kategorii: Mechaniki Roku, Warsztat Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach.
  7.Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu będzie trwać od dnia 07.06.2019 r. od godziny 12:00 do dnia 02.07.2019 r. do godz. 20:00.
  8.Drugi etap - wojewódzki finał plebiscytu będzie trwać od dnia trwać od dnia 05.07.2019 r. od godziny 00:00 do dnia 11.07.2019 r. do godz. 20:00
  9.W przypadku kategorii Taksówkarz Roku, Korporacja Roku plebiscyt będzie prowadzony w jednym, miejskim (Opole) etapie i trwać będzie od dnia 07.06.2019 r. od godziny 12:00 do dnia 11.07.2019 r. do godz. 20:00.
  10.W przypadku kategorii Bryka Roku, Salon Samochodowy Roku, Motocykl Roku plebiscyt będzie prowadzony w jednym wojewódzkim etapie i trwać będzie od dnia 07.06.2019 r. od godziny 12:00 do dnia 11.07.2019 r. do godz. 20:00.
  11.Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
  12.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  13.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  14.Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 4 ust. 2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu zdefiniowane jest w art. 4 ust.3-5 poniżej.
  15.Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Nowej Trybuny Opolskiej” nazywanej dalej „Gazetą”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronach serwisu www.nto.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
  16. Plebiscyt prowadzony będzie w poszczególnych powiatach województwa opolskiego. W przypadku kategorii powiatowych będą to powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki oraz miasto Opolu. A w przypadku kategorii miejskiej plebiscyt będzie prowadzony w mieści Opolu.
  17.W przypadku zgłoszenia mniej niż trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach. W przypadku kategorii Taksówkarz Roku głosowanie zostanie uruchomione pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania przez korporacje taksówkarskie przynajmniej pięciu zgłoszonych kandydatów. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
  18.Do materiałów plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.nto.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
  19.Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego
  i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie, Tygodniku i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę
  i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety, Tygodnika i Serwisu.

  Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący.
  1.Plebiscyt ma charakter otwarty.
  2.Kandydatami w Plebiscycie mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  3.W przypadku kategorii Taksówkarz, w plebiscycie mogą wziąć udział kandydaci zrzeszeni w korporacjach taksówkowych działających na terenie Opola.
  4.W Plebiscycie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  5.W przypadku gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli Kandydat, Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres e-mail: plebiscyt@nto.pl
  W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
  6.Osoba dokonująca zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oświadcza, że:
  a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, w tym gwarantuje, że osoba przedstawiona na zdjęciu wyraziła zgodę na korzystanie z jej wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
  b.Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
  c.Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
  d.Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
  7.Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  8.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  9.Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
  10.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
  11.Zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób trzecich widocznych na załączonych do zgłoszenia fotografiach konieczne do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku i danych przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wizerunku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodę taką w imieniu dziecka wyraża opiekun prawny. Zgłaszający pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w niniejszym ustępie, że załączone do zgłoszenia fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
  12.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem kandydata bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazet oraz Serwisu.
  Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.
  1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie.
  2.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać do dnia 18.06.2019 r. Organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń.
  3.Zgłoszenie powinno zawierać:
  a.Imię i nazwisko, miejsce pracy kandydata lub nazwę lub nazwę i adres, zgłaszanej kandydatury.
  b.Wskazanie kategorii plebiscytu (obowiązkowe),
  c.Wskazanie miasta lub powiatu, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe), przy czym za właściwe uznaje się zgłoszenie kandydata w mieście lub w powiecie, w którym mieści się siedziba działalności kandydata,
  d.Kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe),
  e.Imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji),
  f.W przypadku zgłoszenia kandydatury w kategorii Bryka Roku i Motocykl Roku zdjęcie (obowiązkowe).
  g.Krótką zachętę do głosowania (nieobowiązkowe).
  4.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
  5.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności
  z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego ust. 3 , oraz art.1 ust. 17 oraz prawem.
  6.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.
  7.W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie, zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 6 poniżej.
  8.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
  9.W dniu [DD.MC.RR] r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
  10.Dla zweryfikowanych pozytywnie Kandydatów zostaną przygotowane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla Kandydatów biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.

  Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie.

  1.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
  2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
  a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
  b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 15) od dnia 31.05.2019 r.
  c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
  d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)
  e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata
  f.Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
  g.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
  h.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
  i.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  j.Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
  3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
  4.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
  5.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
  a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF
  b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.nto.pl/regulamin/
  c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu
  d.Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów
  e.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione
  w wynikach Plebiscytu.
  Art. 5. Etapy Głosowania
  1. Etap I Plebiscytu – etap powiatowy odbywa się w kategoriach Mechaniki Roku, Warsztat Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku
  a.Głosowanie w etapie powiatowym będzie trwało od dnia 07.06.2019 r. od godziny 12:00 do dnia 02.07.2019 r. do godz. 20.00.
  b.W każdym głosowaniu prowadzony osobno w każdej kategorii, w każdym mieście i powiecie o awansie do II etapu plebiscytu - finału wojewódzkiego decyduje największa liczba głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
  c.Awans uzyskuje jeden kandydat w każdym z miast i powiatów, w każdej kategorii i przechodząc do finału, zachowuje głosy zdobyte w pierwszym etapie głosowania.
  d.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów do finału wojewódzkiego awansują wszyscy ci kandydaci.
  2.Etap II Plebiscytu - finał wojewódzki odbywa się w kategoriach: Mechanik Roku, Warsztat Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku
  a.Głosowanie w finale wojewódzkim będzie trwało od dnia 05.07.2019 r. od godziny 00:00 do dnia 11.07.2019 r. do godz. 20.00.
  b.O zwycięstwie w każdej kategorii Plebiscytu w finałowego finale wojewódzkim decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
  c.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało w finale wojewódzkim taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.
  3. Głosowanie w kategoriach wojewódzkich odbywa się w następujących kategoriach: Bryka Roku, Motocykl Roku, Salon Samochodowy Roku.
  a.Głosowanie w kategoriach wojewódzkich będzie trwało od dnia 07.06.2019 r. od godziny 12:00 do dnia 11.07.2019 r. do godz. 20.00.
  b.O zwycięstwie w każdej kategorii Plebiscytu w głosowaniu w kategoriach wojewódzkich decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
  c.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.
  4. Głosowanie w kategorii miejskiej odbywa się w następujących kategoriach: Taksówkarz Roku, Korporacja Roku
  a.Głosowanie w kategorii miejskiej będzie trwało od dnia 07.06.2019 r. od godziny 12:00 do dnia 11.07.2019 r. do godz. 20.00.
  b.O zwycięstwie w każdej kategorii Plebiscytu w głosowaniu w kategorii miejskiej decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
  c.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.
  Art.6 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie.
  1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 15.07.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie.
  2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
  3.Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie, w kategoriach Mechanik Roku, Warsztat Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku uzyskają najwięcej głosów zdobędą:
  a.awans do drugiego etapu
  b.dyplom potwierdzający zajęcie pierwszego miejsca
  4.Kandydaci, którzy w drugim etapie – wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategoriach Mechanik Roku, Instruktor Jazdy Roku
  a.za zajęcie pierwszego miejsca: dyplom, dwudniowy pobyt dla dwóch osób w hotelu Jawor w Zawoi i prezentację w specjalnym dodatku Nowej Trybuny Opolskiej
  b.za zajęcie drugiego miejsca: dyplom, jednodniowe wejście dla dwóch osób do Term Uniejów, prezentację w specjalnym dodatku Nowej Trybuny Opolskiej
  c.za zajęcie trzeciego miejsca:, dyplom, jednodniowy wejście dla dwóch osób do parku rozrywki Energylandii
  5.Kandydaci, którzy w drugim etapie – wojewódzkim finale Plebiscytu, w kategoriach Warsztat Roku, Szkoła Jazdy Roku
  a.za zajęcie miejsca I: dyplom oraz voucher o wartości cennikowej 3 000 (słownie: trzy tysiące) złotych na reklamę na stronach redakcyjnych w wydaniu codziennym NTO lub wymiennie na www.nto.pl;
  b.za zajęcie II miejsca: dyplom oraz voucher o wartości cennikowej 2 000 (słownie: dwa tysiące) złotych na reklamę na stronach redakcyjnych w wydaniu codziennym NTO lub wymiennie na www.nto.pl;
  c.za zajęcie III miejsca: dyplom oraz voucher o wartości cennikowej 1 000 (jeden tysiąc) złotych na reklamę na stronach redakcyjnych w wydaniu codziennym NTO lub wymiennie na www.nto.pl
  6.Kandydaci, którzy w wojewódzkiej i miejskiej kategorii Plebiscytu: Bryka Roku, Motocykl Roku, Taksówkarz Roku otrzymają:
  a.za zajęcie pierwszego miejsca: dyplom, dwudniowy pobyt dla dwóch osób w hotelu Jawor w Zawoi i prezentację w specjalnym dodatku Nowej Trybuny Opolskiej
  b.za zajęcie drugiego miejsca: dyplom, jednodniowe wejście dla dwóch osób do Term Uniejów, prezentację w specjalnym dodatku Nowej Trybuny Opolskiej
  c.za zajęcie trzeciego miejsca:, dyplom, jednodniowy wejście dla dwóch osób do parku rozrywki Energylandii
  7.Kandydaci, którzy w wojewódzkiej i miejskiej kategorii Plebiscytu: Salon Samochodowy Roku, Korporacja taksówkowa Roku otrzymają:
  a.za zajęcie miejsca I: dyplom oraz voucher o wartości cennikowej 3 000 (słownie: trzy tysiące) złotych na reklamę na stronach redakcyjnych w wydaniu codziennym NTO lub wymiennie na www.nto.pl;
  b.za zajęcie II miejsca: dyplom oraz voucher o wartości cennikowej 2 000 (słownie: dwa tysiące) złotych na reklamę na stronach redakcyjnych w wydaniu codziennym NTO lub wymiennie na www.nto.pl;
  c.za zajęcie III miejsca: dyplom oraz voucher o wartości cennikowej 1 000 (jeden tysiąc) złotych na reklamę na stronach redakcyjnych w wydaniu codziennym NTO lub wymiennie na www.nto.pl
  8.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  9.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w trakcie spotkania podsumowującego plebiscyt lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora mieszczącej się pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole.
  10.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  11.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.

  Art. 7 Reklamacje.
  1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail plebiscyt@nto.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego: ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”
  2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 7 Ochrona danych osobowych.
  W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

  Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2019”
  NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

  1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
  1. Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli:
  1) Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408;
  2)PRO MEDIA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 OPOLE, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w OPOLU, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS
  We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl
  2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2019” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
  Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie), albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
  Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
  Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
  Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
  Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
  Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
  3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
  W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
  Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
  4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
  b) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
  z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
  c) inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
  d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
  5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
  Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
  Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
  Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
  Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
  Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
  Twoje prawa to:
  a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
  b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
  d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
  e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
  a) droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
  b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 - 672 Warszawa.
  Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
  7. PRAWO DO SKARGI
  Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  << Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>
  8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.
  9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
  Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  a. Imię i nazwisko;
  b. Powiat, Miasto, Województwo
  c. Kategoria plebiscytu, w której bierzesz udział;
  d. Kontaktowy numer telefonu;
  e. Miejsce zatrudnienia
  f. Numer telefonu - jeśli głosujesz z użyciem telefonu


  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Warto zobaczyć

  Wideo