Nieruchomości w Gminie Pokój

Artykuł sponsorowany

Wójt Gminy Pokój ogłasza ustne przetargi nieograniczone na nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych:
1) niezabudowana dz. nr 505/1 a.m. 2 ob. Domaradz, gm. Pokój, pow. namysłowski, KW OP1U/00054621/2, warunek udziału w przetargu wniesienie wadium w wysokości 23870 zł do dnia 13.03.2020 r. do godz. 9.00,Powierzchnia nieruchomości -0,7700 ha, Opis nieruchomości - położona jest w sołectwie Domaradz, w terenie przeznaczonym w studium pod tereny rolnicze. Zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze gruntowej odchodzącej od drogi asfaltowej, na zapleczu zabudowy mieszkaniowej zagrodowej rozproszonej. Stanowi łąkę. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza - 238700 zł netto. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 13.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Ślubów o godz. 9:30. Wysokość postąpienia nie mniej niż 2400 zł.

2) niezabudowana dz. ew. nr 741/3 a.m. 3 obręb Domaradz, gmina Pokój, pow. namysłowski, KW OP1U/00071646/8 warunek udziału w przetargu wniesienie wadium w wysokości 2400 zł do dnia 13.03.2020 r. do godz. 9.00. Powierzchnia nieruchomości -0,08 ha. Opis nieruchomości - położona w Domaradzu, gminie Pokój, przeznaczona w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności. Zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny, wydłużony trapez o szerokości ok. 12m. Teren porośnięty jest w części drzewami: młodymi dębami, drzewami olszy, wierzby oraz zakrzaczeniami, w części stanowi łąkę. Otoczenie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, obiekty oświaty oraz towarzyszące im tereny rekreacji, zieleni a także tereny rolne. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną, teletechniczną; Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza -24 000 zł netto. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 13.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Ślubów o godz. 10:30. Wysokość postąpienia nie mniej niż 300 zł.

3) zabudowana dz. nr 133/1 k.m.1, obręb Dąbrówka Dolna,gm. Pokój, powiat namysłowski, KW OP1U/00090649/8, warunek udziału w przetargu wniesienie wadium w wysokości 4500 zł do dnia 13.03.2020 r. do godz. 9.00.Powierzchnia nieruchomości - 0,2200 ha; Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna. Działka znajduje się w centralnej części miejscowości Dąbrówka Dolna przy ul. Budkowskiej 1. W ulicy Budkowskiej znajduje się sieć wodociągowa, sieć telefoniczna oraz sieć energetyczna. Od strony północnej i południowej działka przylega do terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Brak świadectw energetycznych. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny upraw polowych. Od strony wschodniej działka przylega do drogi asfaltowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, na działce znajduje się budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D); Cena wywoławcza - 45000 zł netto. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 13.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Ślubów o godz. 11.00. Wysokość postąpienia nie mniej niż 500 zł.

4) zabudowana dz. nr działka nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, gm. Pokój, powiat namysłowski, KW OP1U/00025915/8, warunek udziału w przetargu wniesienie wadium w wysokości 3500 zł do dnia 13.03.2020 r. do godz. 9.00. Powierzchnia nieruchomości -0,11 ha. Opis nieruchomości: Działka znajduje się w centralnej części miejscowości Dąbrówka Dolna przy ul. Święcińskiej 8 (skrzyżowanie z ul. Budkowską). W ulicy Święcińskiej znajduje się sieć wodociągowa, sieć telefoniczna oraz sieć energetyczna. Od strony północnej i południowej działka przylega do terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny upraw polowych. Od strony wschodniej działka przylega do drogi asfaltowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, na działce znajdują się dwa budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze, Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D); Cena wywoławcza – 35000zł netto. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 13.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Ślubów o godz. 11.30. Wysokość postąpienia nie mniej niż 400 zł.

5) zabudowana dz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, gm. Pokój, powiat namysłowski, KW OP1U/00072803/4 warunek udziału w przetargu wniesienie wadium w wysokości 2000 zł do dnia 13.03.2020 r. do godz. 9.00. Powierzchnia nieruchomości - 0,1325 ha; Opis nieruchomości - zabudowana działka, kształt trójkąta prostokątnego. Działka znajduje się w płn-wsch części obrębu Domaradz przy ulicy gruntowej naprzeciw budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 65 i znajduje się w odległości 1 kilometra od drogi powiatowej. Dojazd do niej możliwy jest tylko drogą gruntową. W sąsiedztwie działki znajduje się sieć wodociągowa, oraz napowietrzna sieć energetyczna. Od strony płn-wsch do działki przylega droga gruntowa. Od pozostałych stron do działki przylegają tereny upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nieogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą. Na działce znajduje się budynek gospodarczy wykonany w technologii tradycyjnej. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D); Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Cena wywoławcza - 20 000 zł netto. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 13.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Ślubów o godz. 12:00. Wysokość postąpienia nie mniej niż 200 zł.

6). zabudowana dz. nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów, gm. Pokój, powiat namysłowski KW OP1U/00070873/1, warunek udziału w przetargu wniesienie wadium w wysokości 4500 zł do dnia 13.03.2020 r. do godz. 9.00. Powierzchnia nieruchomości 0,1008 ha; Opis nieruchomości - Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka znajduje się w miejscowości Lubnów, która znajduje się w północnej części gminy Pokój. Działka znajduje się w płd-wsch. części wsi, przy ulicy Szkolnej 13. Brak świadectw energetycznych dla budynków. Wzdłuż ulicy Szkolnej przebiega sieć wodociągowa, napowietrzna sieć elektroenergetyczna oraz napowietrzna sieć telefoniczna. Od strony północnej nieruchomość przylega do ulicy Szkolnej. Od strony wschodniej i zachodniej działka przylega do terenów mieszkaniowych. Od strony południowej działka przylega do terenów upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, częściowo ogrodzony. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym oraz stodołą. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -działka znajduje się w granicach chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D). Cena wywoławcza - 45 000 zł netto. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 13.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Ślubów o godz. 12.30. Wysokość postąpienia nie mniej niż 500 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dla ww. nieruchomości 1-6 dostępne są pod adresem bp.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój z siedzibą w Pokoju kod pocztowy 46-034 Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8

Wójt Gminy Pokój ogłasza ustny przetarg ograniczony na nabycie prawa własności dz ew. nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, gm. Pokój, powiat. Namysłowski.KW OP1U/00071366/1. Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które: Wniosą wadium w wysokości 35000 zł do dnia 12.03.2020 r. do godz. 9.00, Wykażą spełnienie warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1362). Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z 3a do 3h należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój biuro nr 11 ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, w terminie do dnia 12.03.2020 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym dz. nr 5/6 obręb Zieleniec. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, najpóźniej 12.03.2020 r. o godz.13:00. Powierzchnia nieruchomości -13,82 ha; w tym grunty orne RIVb-0,47 ha, RIVb -0,4700 ha , ŁIV -0,4400 ha, W- 0,2600 ha, N -11,5000 ha, Lz-ŁIV -1,1500 ha. Opis nieruchomości -nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 5/6 stanowi jeden zwarty kompleks terenów wód powierzchniowych z towarzyszącą zielenią niską i wysoką. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec uchwalonego uchwałą nr XXXIII/250/2009r Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r, (Dz. Urz. Woj. Op. nr 59 poz 986 z dnia 31.07.2009r) działka 5/6 k.m. 1 pow. 13,8200 ha obręb Zieleniec - oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ZL- tereny lasów, WS – tereny wód powierzchniowych stojące i płynne, 2 US – tereny sportu i rekreacji, RZ – tereny użytków rolnych – łąki i pastwiska. Cena wywoławcza – 350 000 zł netto. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 13.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Ślubów o godz.14:00. Wysokość postąpienia nie mniej niż 4000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dla ww. nieruchomości dostępne są pod adresem bp.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój z siedzibą w Pokoju kod pocztowy 46-034 Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8
Wójt gminy Pokój zawiadamia, że na stronie internetowej gminy Pokój pod adresem bip.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3