Nowy Kodeks Pracy 2019: co się zmienia? Nadgodziny, urlopy, związki zawodowe, wypłata wynagrodzenia PRAWDA I MITY 28.05.2019

KS
Nowy Kodeks Pracy 2019: Urlop przepadnie jeśli nie zostanie wykorzystany do końca I kwartału nowego roku? Ministerstwo odpowiada pixabay
Nowy Kodeks pracy już obowiązuje. W 2019 roku w życie weszło kilka zasadniczych zmian dotyczących kodeksu pracy. Zmiany w urlopach i nadgodzinach także miały nastąpić w tym roku. Ale zmiany w Kodeksie pracy 2019 dotyczą m.in. wypłat wynagrodzeń, zrzeszania się w związki zawodowe, wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zapowiadała się rewolucja w korzystaniu z nadgodzin i urlopów, a wyszło tylko kilka poprawek. Oto PRAWDA i MITY o Kodeksie pracy.

Nowy Kodeks Pracy 2019 Prawda i mity

Na Forum Ekonomicznym w Krynicy wiceminister Stanisław Szwed, potwierdził, że zmian w Kodeksie Pracy w tej kadencji nie będzie. Minister uważa jednak, że nowy Kodeks Pracy jest potrzebny.

Jestem przekonany, że nowy kodeks pracy w Polsce jest potrzebny, odpowiadający na większą elastyczność, na takie kwestie, które powinny być uregulowane, ale nie przeregulowane. To jest przed nami, w tej kadencji parlamentu już to się nie uda, ale myślę, że następna kadencja do tego wróci - powiedział wiceminister Szwed

Wiceminister "ocenił, że materiał wypracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy jest obszerny i wartościowy i warto do niego wrócić". Potwierdził zatem, że projekt zmian, jaki przedstawiono w marcu tego roku, nie pójdzie w całości do kosza.

OTO 10 NAJWIĘKSZYCH ZMIAN, KTÓRE WZBUDZIŁY NAJWIĘKSZE KONTROWERSJE

Nowy Kodeks Pracy 2019: Koniec urlopu na żądanie? Co z L4? R...

NOWY KODEKS PRACY 2019: NIEWYKORZYSTANY URLOP PRZEPADNIE?

Niewykorzystany urlop przepadnie?

Tak zakładał projekt zmian zaproponowany przez powołaną Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Ale Ministerstwo Rodziny wycofało się z takich propozycji. 16 sierpnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat następującej treści:

"W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami na temat urlopów wypoczynkowych MRPiPS informuje, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone obecnie żadne prace dotyczące urlopów wypoczynkowych".

Zmiany w kodeksie pracy 2019: Nowelizacja obejmie przede wszystkim urlopy
Powołana przez minister pracy Elżbietę Rafalską Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy pracowała nad zmianami w nowym kodeksie aż 18 miesięcy. W marcu zakończyła prace, a propozycje przedstawiła resortowi pracy. Te wzbudziły ogromne kontrowersje i w większości trafiły do zamrażarki.

Nie przegapcie

Po ogniu krytyki Minister Rafalska poinformowała, że propozycje nowych ustaw przedstawione przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy nie będą dalej procedowane, jednak cześć zmian ma zostać wprowadzona etapowo. Nie będzie jednej dużej nowelizacji. Na pierwszy ogień pójdą zmiany w czasie pracy i urlopy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Urlop na żądanie JAK ZGŁOSIĆ URLOP SZEFOWI? JAKIE WARUNKI?

Zmiany wprowadzone w Prawie Pracy

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy pomysł ustawodawcy na stworzenie dodatkowego programu oszczędnościowego dla ponad 11 milionów Polaków, który ma stanowić zabezpieczenie na czas emerytury. Ów system długotrwałego oszczędzania będzie finansowany w częściach przez pracodawców oraz pracowników, ale również i Państwo będzie miało w tym swą partycypację.

- Należy pamiętać, że dla pracowników przystąpienie do PPK jest dobrowolne. Z kolei pracodawcy zobligowani są zaoferować swym pracownikom możliwość przystąpienia do programu. Jednak początkowo obowiązek ten obejmie pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników. W późniejszym czasie do programu mają zostać włączone mniejsze przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora finansów publicznych. Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą za osobę zatrudnioną rozumie się nie tylko pracownika na umowie o pracę, ale również, m.in. wykonującego pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tego tytułu w Polsce – mówi Nikola Misiek z kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Zakończenie wdrażania PPK jest zaplanowane na początek 2021 roku. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK jest oczywiście możliwa na podstawie pisemnej deklaracji złożonej pracodawcy. Osoba zatrudniona może jednak tak samo w każdej chwili złożyć wniosek o ponowne dokonywanie wpłat.

- Należy również wskazać, że ustawa regulująca PPK wprowadza przepisy karne penalizujące, m.in. niewywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązku dokonania stosownych wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie, za co podlegać będzie karze grzywny w wysokości od 1 000 do 1 000 000 zł - dodaje ekspertka.

Głównym celem PPK ma być podniesienie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Ze strony Państwa wpłata powitalna będzie wynosić 250 zł, a dopłata roczna finansowana z Funduszu Pracy 240 zł, przy spełnieniu warunków określonych ustawą. Podstawowa wpłata finansowana przez podmiot zatrudniający będzie wynosiła 1,5% wynagrodzenia, a finansowana przez uczestnika PPK, czyli osobę zatrudnioną, będzie wynosiła co do zasady 2% wynagrodzenia. Ponadto pracownik będzie mógł zadeklarować chęć dokonywania wpłaty dodatkowej w wysokości do 2% wynagrodzenia. Z kolei w przypadku pracodawcy taka dobrowolna wpłata dodatkowa powinna zgodnie z ustawą wynosić do 2,5% wynagrodzenia.

Co do zasady środki zgromadzone w ramach PPK będą wypłacane uczestnikom programu po ukończeniu 60. roku życia.

- Oczywiście wydaje się to być rozwiązaniem jak najbardziej korzystnym dla pracownika. Należy jednak zwrócić uwagę, że pracodawcy mogą poczytywać PPK za kolejny koszt jaki muszą ponieść w związku z zatrudnianiem

pracowników. Z kolei w odbiorze społecznym taki krok ustawodawcy rodzić może obawy o stan systemu emerytalnego – komentuje Nikola Misiek.

ZMIANY W SPOSOBIE WYPŁATY WYNAGRODZENIA

Kolejną zmianą w prawie pracy jest modyfikacja podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu Kodeksu Pracy ma być ona dokonywana na wskazany przez pracownika numer rachunku bankowego. Nadal jednak będzie możliwe otrzymywanie wynagrodzenia do rąk własnych. Do dnia 21 stycznia 2019 roku pracodawcy mieli czas na poinformowanie pracowników dotychczas otrzymujących wynagrodzenie za pracę do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia w dotychczasowej formie.

- Każdy pracownik, który wciąż będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych może złożyć stosowny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy informacji o zmianie podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia. Jednak zgodnie z przepisami pracodawca będzie również zobligowany do kontynuowania wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika, jeśli pracownik nie wskaże w tym terminie numeru rachunku bankowego lub nie złoży stosownego wniosku o dalsze dokonywanie wypłaty w tej formie – wyjaśnia Nikola Misiek.

Zmiana ta wydaje się być dostosowaniem obowiązujących przepisów do realiów.

- Często pracodawcy dziwili się, dlaczego nie można przelewu na rachunek bankowy obrać za podstawową formę wypłaty wynagrodzenia już w regulaminie pracy, skoro przecież wszyscy ich pracownicy życzą sobie otrzymywania pensji właśnie w ten sposób. Na przeszkodzie stał obecnie już zmieniony przepis Kodeksu Pracy. Należy jednak wskazać, że wśród obowiązkowych elementów regulaminu pracy nadal znajduje się tzw. miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia. Konieczność szczegółowego rozpisywania w regulaminie pracy tego elementu często jest przez pracodawców kwestionowana z uwagi na aspekty praktyczne. Jednak nawet po nowelizacji muszą oni brać pod uwagę możliwość złożenia przez choćby jednego z pracowników wniosku o dokonywanie wypłaty do rąk własnych – dodaje ekspertka.

Zobaczcie koniecznie

ZMIANY W PROWADZENIU I PRZECHOWYWANIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Z początkiem 2019 roku zmieniły się również przepisy regulujące sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacja pracownicza).

- Pracodawcy wielokrotnie pytali o możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, gdyż nie było to bezpośrednio wskazane w kodeksie pracy – wskazuje ekspertka.

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mogą prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika w wybranej przez siebie formie - papierowej lub elektronicznej. Dotyczy to jednak tylko pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych przed tą datą przepisy przewidują możliwość digitalizacji, jednak nie wystarczy zwykłe zeskanowanie kartotek, ponieważ każdy dokument w wersji cyfrowej trzeba będzie opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub pieczątką elektroniczną, która będzie potwierdzała zgodność odwzorowania cyfrowego z oryginałem.

Dodatkowo w aktach osobowych zostanie wyodrębniona część D, która będzie zawierała dokumentację związaną z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej. Ma to ułatwić usuwanie z akt informacji o ukaraniu po zatarciu się kary po upływie określonego czasu.

- Przepisy w nowym brzmieniu wprost wskazują, że pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres zatrudnienia danego pracownika, a także co do zasady przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zatrudnienie ustało. Do tej pory okres ten wynosił aż 50 lat – dodaje ekspertka.

ZWIĄZKI ZAWODOWE NIE TYLKO DLA PRACOWNIKÓW

Od 1 stycznia 2019 r. prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową rozumianym jako pracownicy lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowa o zlecenia, umowa o dzieło, samozatrudnienie.

Jest to zmiana niezwykle istotna – na podstawie dotychczasowych przepisów prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mieli tylko pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie byli pracodawcami.

- Przepis w starym brzmieniu został uznany w 2015 roku przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim ogranicza wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową niewymienionym w tym przepisie. Nowe brzmienie przepisu stanowi niejako dostosowanie do wyroku Trybunału – wyjaśnia Nikola Misiek.

Dodatkowo nowe przepisy rozszerzają ochronę na tzw. działacza związkowego, który nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, lecz na innej podstawie niż stosunek pracy – również do tych działaczy zastosowanie znajdą przepisy chroniące przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

- Po 1 stycznia pracodawca, który rozwiąże umowę z osobą wykonującą pracę na innej podstawie niż umowa o pracę bez wymaganej zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, będzie musiał zapłacić odszkodowanie w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia tej osoby. Dodatkowo nowe prawo zapewnia osobom możliwość zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności związkowej – dodaje ekspertka.

Zaskakująca wystawa STOP SMOG w Katowicach

Najnowsze oferty na Black Friday

Materiały promocyjne partnera

Wideo

Komentarze 444

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

p
polecam p.min.Rafalskiej

W takiej firmie jak,, Metrolog" pracuje się po kilkaset nadgodzin rocznie,a inspekcja PIP jest niewidoma jak ta Temida co myśli, że koperta w kieszeni załatwi wszystko....

a
ave PISda
2019-04-24T08:53:17 02:00, danusia:

Ja się może odniosę do PPK w tym artykule. To będzie podniesienie bezpieczeństwa Polaków na przyszłość. Musimy zaczac oszczedzac na dodatkowe emerytury i tu nie ma żadnych wątpliwości.I każdy kto nie chce może sie wypisać więc może nie hejtujmy czegoś co jeszcze dobrze nie weszło w życie i pozwólmy ludziom aby dokonali wyboru według własnego uznania. Dla mnie osobiście PPK jest bardzo dobrym pomysłem.

Bedzie nowa gala boksu w ta sobote w Ergo Arena. A kto tam bedzie walczyl? Rydzyk z arcybiskupem Leszkiem Głodziem o dostep do jedrnego odbytu jakiegos ministranta lub do spruchniałej moherowej PISdy.

a
anty katol
2019-05-07T13:59:39 02:00, katia:

Każdy z nas boi się zmian, no ale z czasem się okazuje że wychodzą one nam na lepsze tylko. Podobnie będzie z tym ppk. Ludzie nie lubią oszczędzać, a le jak tutaj dokłada nam nasz ukochany pracodawca no i państwo to nie jest źle.

Bedzie nowa gala bosku w ta sobote w Ergo Arena. A kto tam bedzie walczyl? Rydzyk z arcybiskupem Leszkiem Głodziem o dostep do jedrnego odbytu jakiegos ministranta lub do spruchniałej moherowej PISdy.

k
katia

Każdy z nas boi się zmian, no ale z czasem się okazuje że wychodzą one nam na lepsze tylko. Podobnie będzie z tym ppk. Ludzie nie lubią oszczędzać, a le jak tutaj dokłada nam nasz ukochany pracodawca no i państwo to nie jest źle.

w
williams

Do you need a loan, We offer loan with instant online approval,

*personal loan

*company loan,

* car loan,

*student loan

*Business loan,

etc..we give from $1,000 to $200,000 our loan come with 3% interest rate and we can grant loan to any where in the world if you are interested contact us via email at williamsloanfundus@gmail.com

e
eryk

Czyli jednym słowem jak wejdzie ppk to nie muszę już myśleć o oszczędzaniu na emeryturę, może to i dobrze bo nie mam do tego głowy

r
radio ma-ryja

Chcieliście Kapitalizmu i Demokracji to macie !!!! wiec nie stekac !!!!

Ł
Łukasz

Ja tam nie będę się wypowiadac o partii bo tutaj komentarz jest zbędny, Zreszta każdy zna swoją sytuację i wie na czym stoi. A zmiany sie szykuja dosyć spore jak widac. Nam jakos w marcu ksiegowe robily szkolenia z PPK. Nie wiem na czym ostatecznie stanelo czy wiekszosc jest na tak czy na nie, ale wiem ze związki wybrały juz fundusz inwestycyjny

d
danusia

Ja się może odniosę do PPK w tym artykule. To będzie podniesienie bezpieczeństwa Polaków na przyszłość. Musimy zaczac oszczedzac na dodatkowe emerytury i tu nie ma żadnych wątpliwości.I każdy kto nie chce może sie wypisać więc może nie hejtujmy czegoś co jeszcze dobrze nie weszło w życie i pozwólmy ludziom aby dokonali wyboru według własnego uznania. Dla mnie osobiście PPK jest bardzo dobrym pomysłem.

G
Gość

Cześć Panowie :) Szukam mężczyzny na namiętne spotkania. Mam 20 lat i zgrabne ciało, moje nagiie zdjęcia i kontakt na stronie: http://dziwki24.pl i wyszukaj mnie po niku: Sandra20 napisz do mnie lub zadzwoń o każdej porze, odpisuje zazwyczaj do 5 minut, czekam,,.,,

G
Gość

@PIS won do chlewu Ty weź nie porównuj zwykłego zjadacza chleba do osób które zgnineły w Smoleńsku, i nie mówie tu wcale o Kaczorku, poczytaj o tych ludziach co dokonali, może k**** zmądrzejesz.

A
Alker

Bez zgody ZZ czy powiadomienia?

d
danka

Odliczam trochę dni już do tego ppk, bo dość niedawno sobie dopiero uświadomiłam że ja nie potrafię sama oszczędzać. A teraz chociaż pracodawca i no i państwo mi będzie dokładać. Zawsze to trochę kasy więcej w ciągu roku

p
pracownik

ppk po kilku latach dzialania zostanie wchloniete przez rzad potocznie nazwane transferem na jedyne sluszne konto zus zobaczycie wspomnicie te slowa ;)

a
agieszka

Zmiany, zmiany i zmiany. Wiadomo nie zawsze każdy będzie zadowolony, ale trzeba doceniać to co jest. U as wchodzi niedługo ppk i mam nadzieję skończą się problemy z niską emeryturą i każdy będzie mógł spokojnie pracować i nie bać się że na stare lata zostanie z niczym