Obwieszczenie Starosty Opolskiego

Materiał informacyjny Powiatu Opolskiego

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OPOLSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam,

że dnia 11 grudnia 2020r., na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Powiatu Opolskiego reprezentowanego przez Wójta Gminy Turawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1705 O klasy Z dla zadania pn.: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od parkingu „Park and Ride” do ul. Harcerskiej w miejscowości Turawa od km 6+150,00 do km 9+012,50 – CZĘŚĆ III”, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1705 O: 230, k.m. 1, obręb Turawa; 1/15 (po podziale 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/16), k.m. 6, obręb Turawa; 111/2 (po podziale 111/25, 111/24), 124/31, 166, 169, k.m. 9, obręb Turawa; 156, k.m. 10, obręb Turawa; 44/1 (po podziale 44/6, 44/5), 44/2 (po podziale 44/8, 44/7), 44/3 (po podziale 44/10, 44/9), 44/4 (po podziale 44/12, 44/11), 47 (po podziale 47/2, 47/1), k.m. 11, obręb Turawa; 85, k.m.4, obręb Rzędów;

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1741 O: 229, k.m. 1, obręb Turawa;
- poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych: 124/32, k.m. 9, obręb Turawa.

W związku z powyższym informuję, że od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą składać wyjaśnienia, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, lub korespondencyjnie na adres Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, albo za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP. W przypadku osobistego stawiennictwa, strony postępowania przyjmuje się w godzinach pracy Starostwa, po uprzednim telefonicznym umówieniem się z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Z up. Starosty

Anna Hałenda
Naczelnik Wydziału Budownictwa
i Ochrony Środowiska

Dodaj ogłoszenie