Obwieszczenie Starosty Opolskiego

Materiał informacyjny Powiatu Opolskiego

STAROSTA OPOLSKI
BOŚ.6740.1.7.2020.DJ

Opole, dnia 26 lutego 2021r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OPOLSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363)

zawiadamiam,

że dnia 11 grudnia 2020 r., na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Powiatu Opolskiego reprezentowanego przez Wójta Gminy Turawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie
i przebudowie drogi powiatowej nr 1705 O klasy Z dla zadania pn.: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Kotórz Mały - Turawa w km 3+112,41÷5+489,00 oraz w km 5+507,00÷6+135,73 - CZĘŚĆ II”, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1705 O

b) w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1730 O

c) w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1731 O

d) poza liniami rozgraniczającymi, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych

W związku z powyższym informuję, że od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą składać wyjaśnienia, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, lub korespondencyjnie na adres Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, albo za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP. W przypadku osobistego stawiennictwa, strony postępowania przyjmuje się w godzinach pracy Starostwa, po uprzednim telefonicznym umówieniem się z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Z up. Starosty

Anna Hałenda
Naczelnik Wydziału Budownictwa
i Ochrony Środowiska