Ogłoszenie Burmistrza Gminy Baborów

Materiał informacyjny Gminy Baborów

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW
Z DNIA 26 LUTEGO 2021 ROKU
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Baborowie uchwały Nr XVI/186/20 z dnia 5 listopada 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów, zwanego planem.

Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny, stanowiący integralną część ww. uchwały, która jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Baborowie, w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 17, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych (nr tel. +48 77 403 69 34), po uprzednim zgłoszeniu w Punkcie Obsługi Petenta, usytuowanym na parterze U.M. w Baborowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi do ww. planu, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski, uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Baborowie, 48 – 120 Baborów, ul. Ratuszowa 2a,
  • ustnie do protokołu, w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Baborowie, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim zgłoszeniu w Punkcie Obsługi Petenta, usytuowanym na parterze U.M. w Baborowie;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@baborow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy plan – Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.).

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Gminy Baborów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Gminy Baborów.

Dodaj ogłoszenie