Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno

Materiał informacyjny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno z siedzibą w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Gorzowska 74; NIP 5760000333, REGON 150026500, działając na podstawie:

  • art. 40a ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.)
  • zwana dalej „ustawą”,
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.10.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1206) – zwanego dalej „rozporządzeniem”,

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:
Samodzielny lokal mieszkalny w budynku czterorodzinnym, na pierwszym piętrze.
Budynek murowany, w zabudowie wolno stojącej, podpiwniczony, stropodach – betonowy kryty papą. Powierzchnia użytkowa lokalu 53,09 m2, plus przynależna piwnica o powierzchni 25,06 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 15,33 m2. Nieruchomość położona w Oleśnie, ul. Gorzowska 78/3, gmina Olesno, numer ewidencyjny działki 130 w obrębie ewidencyjnym Olesno-miasto, powierzchnia działki – 2322 m², z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, KW OP1L/00048788/7. Udział w gruncie i częściach wspólnych 2812/10000.
Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 154 000,00 złotych.

Zamiar nabycia ww. nieruchomości pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust. 9 ustawy, zgłaszają Nadleśnictwu Olesno w formie pisemnego wniosku, w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 roku, do godz. 12:00. Wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Olesno za dowodem doręczenia w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup pustostanu Olesno”. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Nadleśnictwa Olesno.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
  • dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust. 6 ustawy. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie, wystawiony przez pracodawcę z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy, zawierał informacje o sposobie rozwiązania stosunku pracy,
  • propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilości rat, w jakich zostanie spłacona należność.

Jeżeli zamiar nabycia nieruchomości złoży jedna osoba, przepisy § 5 rozporządzenia stosuje się odpowiednio. Jeżeli ofertę kupna nieruchomości zgłosi więcej niż jedna osoba, sprzedaż następuje w drodze przetargu ograniczonego w trybie określonym w rozdziale 4 rozporządzenia. W przetargu uczestniczyć mogą jedynie osoby uprawnione na podstawie art. 40a ust. 9 ustawy, które złożyły pisemny wniosek.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34-358 22 04 wew. *671.

Dodaj ogłoszenie