Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice

Materiał informacyjny Gminy Komprachcice

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komprachcice uchwały Nr XXXI.177.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice, w zakresie weryfikacji ustaleń studium w odniesieniu do obszarów położonych w Wawelnie i Dziekaństwie przedstawionych na załącznikach graficznych do uchwały – do wglądu w Urzędzie Gminy. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice lub w formie elektronicznej na adres ug@komprachcice.pl w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu ww. dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Komprachcice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@komprachcice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Komprachcice.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r., informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice.
2. Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, tel.: 77/403 17 00, e-mail: ug@komprachcice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice.
4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu zmiany studium, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
8. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Wójt Gminy Komprachcice

Dodaj ogłoszenie