OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

Materiał informacyjny Gmina Komprachcice

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach: Komprachcice i Wawelno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komprachcice uchwał:

- nr XXXI.179.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice, obejmującego obszar działek ewidencyjnych nr: 1148/7, 1148/8, 1148/9 km 6, przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały;

- nr XXXI.180.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, obejmującego obszar działki ewidencyjnej nr 69 km 1, przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały;

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektów planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice lub w formie elektronicznej na adres ug@komprachcice.pl w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektów ww. dokumentów wymagających udziału społeczeństwa. Z dokumentacjami spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanych projektów dokumentów mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Komprachcice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@komprachcice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Komprachcice.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze. zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice.
2. Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, tel.: 77/403 17 00,
e-mail: ug@komprachcice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia ww. zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach: Komprachcice i Wawelno.
4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektów zmian planów, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
8. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Wójt Gminy Komprachcice

Dodaj ogłoszenie