Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa

Artykuł sponsorowany Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Turawa
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

na podstawie art.38 ustawy o lasach z 28 września 1991r oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetarg publicznego oraz sposobu i
warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych
nieruchomości znajdujących się w zarządzie
Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz. 532 z 2007r.)

Przedmiotem przetargu jest zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w
zarządzie PGLLP Nadleśnictwa Turawa tj:
Opis nieruchomości :
1. o pow. 0,6100 ha. ŁV – łąki trwałe, W – grunty pod rowami, zlokalizowana w Turawie, stanowiąca działkę
nr.124/6 k.m.4 obr. ew. Turawa Gmina Turawa KW OP1O/00094050/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Opolu.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Zgodnie z planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Turawa uchwałą Nr IX/34/19
z dnia 16.07.2019r działka 124/6 k.m. 4 obr. ew. Turawa usytuowana jest na „terenach rolniczych”
oznaczonych symbolem „C-5R”.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona i nie ciąży na niej żadne
zobowiązanie. Powyższa nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy
majątkowego i wynosi :
1. 11 892,00zł (jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)
Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT jeśli w
momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.
Informacje dodatkowe o nieruchomości można uzyskać osobiście w dni robocze w godzinach od 800 do 1400 po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu ( tel. 077 42 12 011)
Przetarg odbędzie się w siedzibie PGLLP Nadleśnictwa Turawa 46-045 Turawa ul. Opolska 35 – Sala Narad
(pok. 1.23) o godz. 1000 w dniu 19 sierpnia 2020r.

Wadium w wysokości za nieruchomości:
1. 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych)
należy wnieść
- w kasie Nadleśnictwa Turawa do dnia przetargu do godz. 9:30
.
- w formie pieniądza przelewem na konto sprzedającego BNP PARIBAS: 12 2030 0045 1110 0000 0042 6010 do
dnia 18.08.2020 do godz.14:00
.
Za skuteczne uważa się wniesienie wadium w formie przelewu, który do godz .9:30 dnia 19.08.2020. znajdzie się na
rachunku Nadleśnictwa.
- w formie gwarancji bankowych - przedłożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem procedowania.
Na dokumencie wpłaty wadium lub gwarancji bankowej należy zaznaczyć wyraźnie, że jest to wpłata wadium na
przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości o nr działki 124/6.
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w
pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium
wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po
wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości oraz zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony pisemnie z nabywcą
w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu.
Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości,
opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach
oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży
nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu pisemnym o którym mowa powyżej, sprzedający
może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
NADLEŚNICZY
mgr inż. Jarosław Żaba

Dodaj ogłoszenie