Podatek od nieruchomości 2020. Stawki, co jest opodatkowane, kto płaci podatek, a kto jest zwolniony

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski
Jaki podatek od nieruchomości trzeba zapłacić w Opolu?
Jaki podatek od nieruchomości trzeba zapłacić w Opolu? Fot. Marcin KróLak / Polskapresse
Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, którego wysokość ustala rada gminy. Podatek od nieruchomości jest jednym z największych źródeł dochodów własnych budżetu gminy. Jakie są maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustalone przez ministra finansów? Ile wynosi podatek od nieruchomości w Opolu? Kto go musi płacić? Jakie są maksymalne stawki podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości 2020. Co jest opodatkowane?

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości muszą opłacać:

 • właściciele,
 • użytkownicy wieczyści,
 • samoistni posiadacze,
 • w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wyłączone z opodatkowania są:

 • grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,
 • grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich,
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Podatek od nieruchomości 2020. Stawki podatku - ile wynoszą?

Podstawę opodatkowania stanowi:

 1. dla gruntów – powierzchnia gruntu wyrażona w metrach kwadratowych lub hektarach.
 2. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa budynku lub jego części wyrażona w m²,
 3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego

.

Stawki podatkowe określa rada gminy w drodze uchwały, ale nie mogą one przekroczyć górnych stawek określonych przez ministra finansów.

Podatek od nieruchomości 2020. Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami (które wynika z prawa własności, samoistnego posiadania, wieczystego użytkowania czy posiadania zależnego).

Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek od nieruchomości 2020 – stawki maksymalne

 1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni.
 3. Grunty pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
  pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni.
 4. Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.
 5. Budynki lub ich części mieszkalne0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 6. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki
  mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej: 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 7. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 8. Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 9. Budynki pozostałe lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 10. Budowle – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Podatek od nieruchomości 2019. Maksymalne stawki ustalone przez ministra finansów.
Podatek od nieruchomości 2019. Maksymalne stawki ustalone przez ministra finansów. 123RF

Zdecydowana większość (ponad 90%) polskich gmin stosuje niższe niż maksymalne stawki od podatku od nieruchomości.

Deklaracja na podatek od nieruchomości, czynności i dokumenty

Podatnicy informację lub deklarację do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (gruntów, budynków). Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy):

 • osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane przez internet.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 roku oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy. Możliwe jest złożenie ich drogą elektroniczną, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę w tej sprawie.

Kiedy i jak płaci się podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płacą:

 • osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Można to zrobić przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie. W przypadku osób fizycznych podatek może być również pobrany w drodze inkasa.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Zwolnione od podatku od nieruchomości są:

 • budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy – wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty,
 • budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty,
 • grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie – nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską,
 • budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego,
 • budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności leśnej lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych,
 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody,
 • będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne,
 • budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe,
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają określone warunki:
 • budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
 • budynki i budowle nowo wybudowane bądź zmodernizowane, oddane do użytkowania, wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na działalność statutową, po uzyskaniu wpisu do rejestru grup – w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru.
 • uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
 • szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa,
 • placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
 • prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
 • jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1710) w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Strefa Biznesu - Sytuacja na rynku pracy w 2023 roku

Komentarze 17

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

B
Barbarella

Bez podatków ,to ci co są przy korycie ,nie mogli by kraść. Jesteście zdziwieni ,ale sami ludzie doprowadzili go tego. Po drugie ,podatek zawsze był ,od kiedy powstały państwa. Tyle tylko ,że nie płaciliśmy sto razy podatek w jednym miesiącu jak jest teraz. Piekarz płaci podatek kupując maje i resztę potrzebna do wypieku chleba ,my płacimy podatek kupując ten chleb . A prędzej płaci podatek rolnik ,który modi zasiać zboże i je zebrać . Wszystkie państwa oparte na podatkach ,to najwięksi złodzieje ,ale jest jedno ale : toy ,wyborcy ,pizwaly żeby nad okradali ci ,których wybieramy . Jesteśmy ,rzecz nazywając po imieniu :: debilami !! Tak jest. Bo niewielka grupka ludzi rządzi ,których eybraliiluony i ta grupka ludzi niszczy te miliony . Rozumiecie ,czy jesteście naprawdę tępi.

A
Adelajda
12 lutego, 06:06, Gość nr 1:

100zl podwyżki w rok za 80m mieszkania 20 m gospodarczego kawałek ogródka :) sąsiad co ma spoko gospodarczego to złapał się za głowę :) a takich szarych jak ja są miliony . Dziękujemy za podwyżki . Jak to jeden z ekonomistów RP powiedział .. jak idzie pensja do góry to i muszą być podwyżki :) czy jakoś tak pozdrawiam

To powiedział żyd A. Duda ,gdy spytano się jego dlaczego wszystko drożeje . Słyszałam jego wypowiedź .

G
Gość
2 marca, 09:30, yua:

Dlaczego jest wprowadzany nowy podatek przez PiS? Tu nie chodzi o nasze zdrowie, a o łatanie budżetu.

Nie jest to podatek wprowadzony przez PiS. Płacę za dom, garaż i ogród od 17 lat i nie są to małe pieniądze

k
kundel

niestety takie zycie , podatki trzeba płacić a w Polsce są nimi najmocniej obciążeni ludzie mało i średnio zarabiający. Nieprzypadkowo mówi się ze biednemu wiatr w oczy:)

G
Gość

To jest podatek od własności- największe chamstwo władzy.

y
yua

Dlaczego jest wprowadzany nowy podatek przez PiS? Tu nie chodzi o nasze zdrowie, a o łatanie budżetu.

f
fera

Najszybciej odczuwalnym skutkiem wprowadzenia tego podatku będzie turystyka zakupowa. O! a

B
Bobo

Znam ludzi w Opolu, którzy od ponad 20 lat nie płacą podatku za dom i jest ok. Nikt się nie czepia więc po co płacić

G
Gość

biurokracja musi z czegoś żyć dlatego skubią nas na potęge

G
Gość
25 stycznia, 15:33, Gość:

czegos nie rozumiem kupila dom i ziemie pod nim to dlaczego musze placic podatek za moja wlasnosc? co miastu do mojej ziemi?

No tak czlowiek wykupi ziemię i dom i itp żeby własność jego była a później jeszcze tyle plac i płać tyle kasy i tyle razy w roku do gmin miast . Ceny kosmiczne

G
Gość
28 stycznia, 15:11, Krystyna:

Nie rozumiem dlaczego mam podatek płacic od czegoś co jest moje i dałam za to nie małe pieniądze !!!!!

Zgadzam się w pełni 100% Jak tak można tyle razy placic za cos co jest moje i tyle razy w roku.

G
Gość
28 stycznia, 15:11, Krystyna:

Nie rozumiem dlaczego mam podatek płacic od czegoś co jest moje i dałam za to nie małe pieniądze !!!!!

13 lutego, 15:13, Gość:

Zgadzam sie w 100 %!!!!

No wlasnie zgadzam się również z tym . Ile to mozna razy za to samo można płacić i duże podatki.

G
Gość
28 stycznia, 15:11, Krystyna:

Nie rozumiem dlaczego mam podatek płacic od czegoś co jest moje i dałam za to nie małe pieniądze !!!!!

Zgadzam sie w 100 %!!!!

G
Gość nr 1

100zl podwyżki w rok za 80m mieszkania 20 m gospodarczego kawałek ogródka :) sąsiad co ma spoko gospodarczego to złapał się za głowę :) a takich szarych jak ja są miliony . Dziękujemy za podwyżki . Jak to jeden z ekonomistów RP powiedział .. jak idzie pensja do góry to i muszą być podwyżki :) czy jakoś tak pozdrawiam

K
Krystyna

Nie rozumiem dlaczego mam podatek płacic od czegoś co jest moje i dałam za to nie małe pieniądze !!!!!

Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie