reklama

PPK 2019. Moje PPK - co to jest, zasady, rezygnacja, dziedziczenie, kalkulator, terminy, czy warto. Pytania i odpowiedzi PPK [20.11.19]

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski
Zaktualizowano 
Pracownicze Plany Kapitałowe mają stworzyć powszechny, dobrowolny system uzupełniający źródła dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Pracownicze Plany Kapitałowe mają stworzyć powszechny, dobrowolny system uzupełniający źródła dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Fot. Marcin KróLak / Polskapresse
PPK 2019. Jakie są zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych, jak oszczędzać na emeryturę w PPK. Czy pieniądze z PPK są dziedziczone? Czy możliwa jest rezygnacja z PPK? Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony dla ok. 11,5 mln pracujących Polaków. PPK umożliwią gromadzenie oszczędności wypłacanych po przejściu na emeryturę. Pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą prywatną własnością uczestników PPK, a pierwsi pracownicy zatrudnieni w największych firmach od 1 lipca 2019 oszczędzają już w PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane etapami aż do 2021 roku - w zależności od wielkości firmy.

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK - co to jest?

PPK to dobrowolny system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia. To powszechny program społeczny zwiększający bezpieczeństwo finansowe Polaków.

PPK to program:

 • dobrowolny - można zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie
 • tani - niski limit kosztów (0,6%)
 • przyjazny pracownikom - nic nie trzeba robić, aby przystąpić do PPK.

PPK - dla kogo?

Dla kogo są Pracownicze Plany Kapitałowe? PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania skierowany do ponad 11,5 mln Polaków pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnym oraz rentowym, czyli zarówno pracujących na etacie, jak i na umowie-zleceniu.

Wprowadzenie powszechnego, długoterminowego oszczędzania jest konieczne, bo 3/4 Polaków nie odkłada pieniędzy na starość, podając jako powód brak wystarczających środków na ten cel lub ich brak.

Aby uczestnictwo w PPK było proste, za jego stworzenie będzie odpowiedzialny pracodawca. Wpłaty na rachunek PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracodawcy, od pracownika i od państwa.

Gromadzone pieniądze będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, które różnicują ryzyko ze względu na wiek uczestnika PPK. Kontrolę nad programem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

PPK - zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zasady PPK reguluje ustawa. Pieniądze zgromadzone w Pracowniczym Planie Kapitałowym przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników).

Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.

Pieniądze gromadzone na rachunku PPK będą podlegały dziedziczeniu. Będzie też można je wycofać w każdej chwili.

W ramach projektowanych rozwiązań przewidziano zawieranie dwóch rodzajów umów:

 • umowy o zarzadzanie PPK (stronami będą podmiot zatrudniający i instytucja finansowa),
 • umowy o prowadzenie PPK (stronami będą osoba zatrudniona i instytucja finansowa). Instytucje finansowe to: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przed Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jaka składka do PPK?

Wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu.

Jakie składki trzeba będzie odkładać w PPK? Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy.

Uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 proc. To propozycja dla osób najmniej zarabiających.

Pracodawca będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej składki w wysokości do 2,5 proc.

Oznacza to, że pracodawca każdemu pracownikowi będzie dodawał przynajmniej 1,5 proc. ale nie więcej niż 4 proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa). Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować wpłatę dodatkową do 2 proc., co daje łącznie maksymalnie 4 proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa).

Czytaj także

W efekcie na konto pracownika w PPK będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5 do 8 proc. wynagrodzenia.

Pracodawca za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy


Wpłata podstawowaWpłata dodatkowa (dobrowolna)Maksymalna wpłata
Wpłaty finansowane przez pracownika2,0 % wynagrodzenia brutto dla pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być obniżona do 0,5% wynagrodzenia bruttodo 2,0 % wynagrodzenia brutto4,0 % wynagrodzenia brutto
Wpłaty finansowane przez pracodawcę1,5 % wynagrodzenia bruttodo 2,5 % wynagrodzenia brutto4,0 % wynagrodzenia brutto
ŁĄCZNA maksymalna wpłata 8,0 % wynagrodzenia brutto
DOPŁATY od państwawpłata powitalna - 250 złdopłata roczna - 240 zł

Wpłaty na PPK w skrócie:

 • PPK - składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 złotych,
 • PPK - dopłata roczna ze strony państwa – 240 złotych,
 • PPK - składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • PPK - składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • PPK - składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • PPK - składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

10 faktów o PPK. Kto i ile dołoży do naszych emerytur? WSZYS...

Pracownicze Plany Kapitałowe - od kiedy PPK? Ważne terminy PPK

Powszechność systemu PPK nakłada na pracodawców obowiązek zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę (w imieniu tej osoby pracodawca będzie musiał zawrzeć umowę z instytucją finansową o prowadzenie PPK). Taka umowa będzie zawierana elektronicznie.

Umowa o zarządzanie PPK będzie wpisywana do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA.

Pracodawca, po wyborze firmy zarządzającej PPK, automatycznie zapisuje do programu pracowników, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55. roku życia, o ile nie zrezygnowali oni z dokonywania wpłat do PPK. Wniosek o rezygnację trzeba będzie składać u pracodawcy co cztery lata.

Osoby, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70 lat, powinny zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do programu.

Od kiedy będziemy mogli odkładać w PPK i jakie są terminy wprowadzenia PPK w firmie?

Projekt ustawy zakłada, że Pracownicze Plany Kapitałowe PPK będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy.

Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku, ale pracodawcy będą mieli czas na przygotowanie się do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Najwcześniej, bo 1 lipca 2019 roku, do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników.

Najpóźniej, bo w 2021 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Harmonogram przystępowania firm do PPK:

 • zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) - 1 lipca 2019
 • od 50 do 249 osób (2 mln) - 1 stycznia 2020
 • od 20 do 49 osób (1,1 mln) - 1 lipca 2020
 • pozostali (5,1 mln) - 1 stycznia 2021

Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą podlegać Komisji Nadzoru Finansowego.

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe będą dobrowolne

Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się z niego wycofać, czyli oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne.

Oznacza to, że uczestnik PPK będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do programu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy.

Założono jednak możliwość ponownego powrotu do programu – co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego, o ponownym dokonywaniu wpłat.

Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację.

Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Gdzie będą inwestowane pieniądze z PPK?

Każda instytucja finansowa będzie musiała zadbać o to, aby zarządzane przez nią środki mogły być inwestowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty stosujących odmienne zasady polityki inwestycyjnej, uwzględniające różny wiek uczestników PPK, w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika.

W uproszczeniu: fundusze zdefiniowanej daty będą swego rodzaju funduszami cyklu życia, pozwalającymi na zapewnienie racjonalnego inwestowania zgromadzonych środków, tak aby pieniądze gromadzone w ramach PPK przez uczestników zbliżających się do 60. roku życia były inwestowane w sposób coraz bardziej bezpieczny.

Fundusze inwestycyjne lub fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki PPK, mogą inwestować do 30 proc. zgromadzonych aktywów w aktywach denominowanych w walutach obcych.

Przyjęto, że wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będącymi funduszami zdefiniowanej daty, w których lokowane będą środki gromadzone w PPK, nie będzie mogło być większe niż 0,5 proc. wartości aktywów netto w skali roku. Całkowity limit opłat pobieranych przez instytucje finansowe określono na poziomie do 0,6 proc. wartości aktywów netto takiej instytucji (nie więcej niż 0,1 proc. będzie stanowiła tzw. opłata za osiągnięcie określonego wyniku inwestycyjnego).

Pracownicze Plany Kapitałowe - pozostałe rozwiązania PPK

Polski Fundusz Rozwoju będzie prowadził ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych:

 • towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi określone w ustawie,
 • podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK,
 • umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające,
 • uczestników PPK.

Powstanie także portal PPK, który będzie miał funkcje informacyjną dla uczestników PPK, będzie służył do prezentacji ofert instytucji finansowych adresowanych do podmiotów zatrudniających, a w przyszłości również do informowania uczestników PPK o wartości zgromadzonych przez nich środków. Będzie on prowadzony przez spółkę zależną od Polskiego Funduszu Rozwoju SA („operatora portalu").

Uregulowano także kwestię podziału pieniędzy w sytuacji rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku śmierci uczestnika PPK (dziedziczenie).

Wprowadzono także regulacje obejmujące takie zagadnienia, jak rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłaty, wypłaty transferowe i zwrot.

PPK - wypłata pieniędzy z Pracowniczego Planu Kapitałowego

Oszczędności gromadzone w PPK są prywatnymi pieniędzmi, służącymi celom emerytalnym, dlatego zostały określone szczegółowe zasady korzystania z tych funduszy.

Wypłata pieniędzy PPK przed 60. rokiem życia

Możesz wycofać pieniądze z PPK w dowolnym momencie, ale będą one pomniejszone o:

 • podatek od zysków kapitałowych
 • 30 procent pieniędzy pochodzących z wpłat pracodawcy - były one zwolnione ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, dlatego pobrane 30 procent zapisywane jest jako składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS.
 • pieniądze pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych państwa

Możesz wypłacić pieniądze w wyjątkowych sytuacjach życiowych:

 • poważnej choroby swojej, współmałżonka lub dziecka - do 25 procent pieniędzy bez obowiązku zwrotu
 • na pokrycie wkładu własnego kredytu na mieszkanie lub budowę domu - do 100 procent środków z obowiązkiem zwrotu - z możliwością rozłożenia go na nieoprocentowane raty, które można spłacić do 15 lat (dotyczy to osób przed 45. rokiem życia)

Wypłata pieniędzy PPK po 60. roku życia

Po ukończeniu 60 lat można zacząć wycofywać pieniądze - bez względu na to, czy pracujemy, czy nie. Najkorzystniej wypłacić pieniądze w formie, która nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych:

 • 75 procent pieniądzy w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej), a pozostałą część jednorazowo.
 • jako produkty finansowe - polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego albo lokatę oszczędnościową na warunkach określonych w ustawie.
 • wypłacić pieniądze w formie świadczenia małżeńskiego.

Alternatywnie można będzie:

 • wypłacić całość zgromadzonych pieniędzy w dowolnej liczbie rat. Jednym z wariantów jest dokonanie jednorazowej wypłaty. Wypłata w mniej niż 120 ratach wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
 • odłożyć w czasie rozpoczęcie wypłaty pieniędzy

PPK - podział i dziedziczenie pieniędzy z Pracowniczego Planu Kapitałowego

Oszczędności zgromadzone na rachunku PPK są prywatnymi środkami. W przypadku rozwodu (jeśli jest wspólność majątkowa) są dzielone, a w przypadku śmierci - dziedziczone.

Podział pieniędzy PPK w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

 • Pieniądze zgromadzone w PPK przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego będą przekazane w formie wypłaty transferowej na jego rachunek w PPK
 • Jeśli współmałżonek nie ma rachunku PPK, pieniądze będzie mógł otrzymać w formie pieniężnej lub wypłaty transferowej na rachunek lokaty terminowej, na warunkach wskazanych w ustawie
 • Jeśli współmałżonek będzie miał więcej niż jeden rachunek PPK, wypłata będzie dokonana na rachunek wskazany przez niego we wniosku.

Dziedziczenie pieniędzy PPK w wypadku śmierci uczestnika

 • W przypadku śmierci, jeśli pozostawałeś (aś) w związku małżeńskim, połowę zgromadzonych na rachunku pieniędzy (przedmiot małżeńskiej wspólnoty majątkowej) instytucja finansowa przekaże na rachunek PPK, IKE lub PPE współmałżonka. Na jego wniosek instytucja finansowa dokona także zwrotu w formie pieniężnej.
 • Zgromadzone pieniądze, które nie zostaną przekazane współmałżonkowi, trafią do wskazanych osób uprawnionych (w zależności od ich wniosku, w formie wypłaty transferowej do PPK, IKE, PPE tych osób albo w formie pieniężnej). Uczestnik może wskazać instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku PPK.
 • Jeżeli nie będą wskazane osoby uprawnione, środki będą dziedziczone przez spadkobierców.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 56

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

m
milanna

Ja tez nie mam nic przeciwko ppk .W końcu zwykli ludzie którzy cięzko pracują będa mogli wreszcie trochę sobie dooszczedzić do emerytury w ZUS .To chyba dobrze? A ciągle tylko słysze negatywne wypowiedzi. co w tym złego że ludzie będą mieli ciut więcej pieniędzy.

t
tamara
17 czerwca, 15:18, kamiś:

PPK jest dobrym programem do oszczędzania na stare lata, ale wiadomo nikt nie lubi być zmuszany do czegokolwiek dlatego dobrze, że jest ten program dobrowolny. Kto chce ten będzie oszczędzał a kto nie to jego strata i tyle

16 listopada, 22:22, Odwrotnie :):

znaczy się kto będzie oszczędzał w tym programie to jego strata :)

a czemu strata? Ja to bym właśnie powiedziała że osoby które pozostaną w tym programie to zyskają, w końcu będą mieli realne oszczędności

k
kornelos

Nie kumam tych wzajemnych najazdów. Skoro program nie jest nakładany odgórnie to czym się spinać? Kto chce wchodzi w to a kto nie, odpuszcza. Przeciez to nasze pieniadze i kazdy oszczedza je na swój sposob

O
Odwrotnie :)
17 czerwca, 15:18, kamiś:

PPK jest dobrym programem do oszczędzania na stare lata, ale wiadomo nikt nie lubi być zmuszany do czegokolwiek dlatego dobrze, że jest ten program dobrowolny. Kto chce ten będzie oszczędzał a kto nie to jego strata i tyle

znaczy się kto będzie oszczędzał w tym programie to jego strata :)

s
sysia

ludzie mam wrażenie że tylko by narzekali, a jeśli coś mogą zrobić ze swoim życiem na plus to im się nic nie podoba. Program jest dobrowolny, także wystarczy że odpowiedzialne osoby z niego skorzystają i tyle

N
Niki
10 kwietnia, 14:57, basia:

Co dostanie się za 20, 30 czy też 40 lat to nikt nie jest w stanie przewidzieć, ale faktem jest, że środki te zasilą rynek kapitały na którym brak inwestorów, więc z naszych pieniędzy będziemy go finansować. A czy wejście na rynek "nowych środków" nie przyczyni się do obniżenia cen akcji to nikt nie zagwarantuje.

Rynek dokona korekty i nasze pieniądze przestaną istnieć

s
sosia

sporo się mówi o tym programie, ale to uważam że dobrze. W końcu jeśli ludzie chcą coś zmienić ze swoim życiem to teraz jest idealny moment na to. Owszem można odkładać pieniądze samemu, ale mało kto tak naprawdę to robi a tutaj będzie można naprawdę sporo zyskać

A
Alex Gilbert

Jak otrzymałem kwotę pożyczki od wiarygodnej firmy pożyczkowej (martinlucianoworldwideloans@hotmail.com lub WhatsApps / Phone: ( 44 7520 660836).

Witam wszystkich, nazywam się Alex Gilbert, pochodzę ze Stanów Zjednoczonych, chciałem podzielić się moim małym świadectwem o tym, jak otrzymałem pożyczkę od usług finansowych Martin Luciano World Wide Loans Financial Services za pośrednictwem poczty elektronicznej (martinlucianoworldwideloans@hotmail.com lub WhatsApps / Phone: ( 44 7520 660836) po tym, jak kilkakrotnie złożyłem wniosek od różnych pożyczkodawców, którzy twierdzili, że są pożyczkodawcami tutaj na tym forum, pomyślałem, że ich pożyczki są prawdziwe i złożyłem podanie, ale nigdy nie udzieliłem mi pożyczki, ale odmówiłem, dopóki mój przyjaciel się nie przedstawił mnie Martinowi Luciano World Wide Loans Financial Services, który obiecał pomóc mi pożyczką mojego pragnienia i naprawdę zrobił tak, jak obiecał bez żadnych opóźnień, miałem wątpliwości, ale nigdy nie chciałem w to uwierzyć. Nigdy nie myślałem, że nadal są wiarygodni i prawdziwi pożyczkodawcy w Internecie, dopóki nie spotkałem się z tą firmą pożyczkową, która naprawdę pomogła mi z moją pożyczką i zmieniła moje życie na lepsze. Radziłbym ci znaleźć pilną pożyczkę, aby skontaktować się z nimi dzisiaj, ponieważ są prawdziwi rozum i zrozumienie. Więc jeśli potrzebujesz pilnej pożyczki lub chcesz uzyskać finansowanie swoich projektów, uprzejmie prosimy o kontakt z Martin Luciano Worldwide Loans Financial Services na adres e-mail firmy (martinlucianoworldwideloans@hotmail.com lub WhatsApps / Phone: ( 44 7520 660836) .

M
Mela

Co by nie gadać to jednak dzieki ppk duża czesc z nas zaczela sie zastanawiać czy nad oszczedzaniem czy na inwestycjami. Samo ppk ma byc czyms dodatkowym, wiec na drugą reke mozna oszczedzac po swojemu na lokacie czy w jakichs programach emerytalnych. Kazdy robi to na co go stac w danym momencie

O
Obywatel

Wpłacam ja, pracodawca i znów ja bo państwo ma tyle co dają mu obywatele. 3/4 obywateli nie oszczędza i to bardzo zaniepokoiło państwo... Mnie jako obywatela niepokoją szybko rosnące koszty życia, pogarszająca się sytuacja w służbie zdrowia. Co państwo robi aby poprawić to co mnie niepokoi? Mam 56 lat i obecna władza nie zrobiła dla mnie nic! Jestem tylko płatnikiem obecnego rozdawnictwa. PPK dla mnie to tylko kolejny sposób na zapewnienie środków na dalsze rozdawnicto. Zamykają oddziały szpitalne bo ludzie już nie chcą pracować za grosze, rak zbiera coraz większe żniwo ale to władzy nieniepokoi. Będziemy mieli lotnisko kontynentalne, sny o potędze kosztują.

A
Alex Gilbert

Jak otrzymałem żądaną kwotę pożyczki od wiarygodnej firmy pożyczkowej (martinlucianoworldwideloans@hotmail.com lub WhatsApps Phone: ( 447520660836). Witam wszystkich, nazywam się Alex Gilbert, jestem z Montany, Stany Zjednoczone, jestem tutaj, aby zeznawać Otrzymałem pożyczkę od Martin Luciano World Wide Loans Financial Services z e-mailem (martinlucianoworldwideloans@hotmail.com lub WhatsApps Phone: ( 447520660836). Po kilkakrotnym złożeniu wniosku od różnych pożyczkodawców, którzy twierdzili, że są pożyczkodawcami tutaj, na tym forum, ja myślałem, że ich pożyczki są prawdziwe i złożyłem podanie, ale nigdy nie udzieliły mi pożyczki, dopóki mój przyjaciel nie przedstawił mi Martina Luciano World Wide Loans Financial Services, który obiecał pomóc mi pożyczką mojej woli i naprawdę zrobił tak, jak obiecał bez żadnego z pewnym opóźnieniem miałem wątpliwości, ale nigdy nie chciałem w to uwierzyć. Nigdy nie myślałem, że nadal istnieją wiarygodni i prawdziwi pożyczkodawcy, dopóki nie spotkałem się z tą firmą pożyczkową, która naprawdę pomogła mi z pożyczką i zmieniła moje życie na lepsze. obecnie istnieje wielu dobrych pożyczkodawców, ale radzę ci szukać pożyczki, aby skontaktować się z nimi dzisiaj, ponieważ są troskliwi i wyrozumiali. Nie wiem, czy potrzebujesz pilnej pożyczki, czy też potrzebujesz funduszy na swoje projekty, więc skontaktuj się z Martin Luciano World Wide Loans Financial Services na adres e-mail firmy (martinlucianoworldwideloans@hotmail.com lub WhatsApps Phone: ( 447520660836)

G
Gość a
7 marca, 12:21, Anita:

Ale PPK to nie ZUS. To dodatkowe środki gromadzone na osobnych kontach.Będzie możliwość uzbierania dodatkowej sumy do emerytury to bardzo korzystne,zwłaszcza jak co miesiąc dokłada się pracodawca i raz do roku państwo. Sami nie zebralibyśmy takiej kwoty odkładając taki procent.

25 października, 21:05, Gość:

Pracodawca nie dokłada się tylko zamiast do ZUS daje cześć do ppk

oczywiście, że dokłada.

G
Gość a

Jeżeli ktoś będzie wpłacał krócej niż 10 lat, to musi do 2% doliczyć 19% podatku. Jest to dyskryminacja ludzi po pięćdziesiątce.

G
Gość
7 marca, 12:21, Anita:

Ale PPK to nie ZUS. To dodatkowe środki gromadzone na osobnych kontach.Będzie możliwość uzbierania dodatkowej sumy do emerytury to bardzo korzystne,zwłaszcza jak co miesiąc dokłada się pracodawca i raz do roku państwo. Sami nie zebralibyśmy takiej kwoty odkładając taki procent.

Pracodawca nie dokłada się tylko zamiast do ZUS daje cześć do ppk

s
słonko

każdy ma swój rozum i podejmie decyzję czy chce odkładać i uczestniczyć w tym programie czy nie. Ja podchodzę neutralnie do tego, ale zawsze lepiej przecież coś mieć niż nie mieć

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3