PPK 2020. Moje PPK - co to jest, zasady, rezygnacja, dziedziczenie, kalkulator, terminy, czy warto. Pytania i odpowiedzi PPK [22.02.2020]

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski

Wideo

Zobacz galerię (1 zdjęcie)
PPK 2020. Jakie są zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych, jak oszczędzać na emeryturę w PPK. Czy pieniądze z PPK są dziedziczone? Czy możliwa jest rezygnacja z PPK? Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony dla ok. 11,5 mln pracujących Polaków. PPK umożliwią gromadzenie oszczędności wypłacanych po przejściu na emeryturę. Pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą prywatną własnością uczestników PPK, a pierwsi pracownicy zatrudnieni w największych firmach od 1 lipca 2019 oszczędzają już w PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane etapami aż do 2021 roku - w zależności od wielkości firmy.

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK - co to jest?

PPK to dobrowolny system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia. To powszechny program społeczny zwiększający bezpieczeństwo finansowe Polaków.

PPK to program:

 • dobrowolny - można zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie
 • tani - niski limit kosztów (0,6%)
 • przyjazny pracownikom - nic nie trzeba robić, aby przystąpić do PPK.

PPK - dla kogo?

Dla kogo są Pracownicze Plany Kapitałowe? PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania skierowany do ponad 11,5 mln Polaków pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnym oraz rentowym, czyli zarówno pracujących na etacie, jak i na umowie-zleceniu.

Wprowadzenie powszechnego, długoterminowego oszczędzania jest konieczne, bo 3/4 Polaków nie odkłada pieniędzy na starość, podając jako powód brak wystarczających środków na ten cel lub ich brak.

Aby uczestnictwo w PPK było proste, za jego stworzenie będzie odpowiedzialny pracodawca. Wpłaty na rachunek PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracodawcy, od pracownika i od państwa.

Gromadzone pieniądze będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, które różnicują ryzyko ze względu na wiek uczestnika PPK. Kontrolę nad programem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

PPK - zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zasady PPK reguluje ustawa. Pieniądze zgromadzone w Pracowniczym Planie Kapitałowym przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników).

Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.

Pieniądze gromadzone na rachunku PPK będą podlegały dziedziczeniu. Będzie też można je wycofać w każdej chwili.

W ramach projektowanych rozwiązań przewidziano zawieranie dwóch rodzajów umów:

 • umowy o zarzadzanie PPK (stronami będą podmiot zatrudniający i instytucja finansowa),
 • umowy o prowadzenie PPK (stronami będą osoba zatrudniona i instytucja finansowa). Instytucje finansowe to: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przed Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jaka składka do PPK?

Wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu.

Jakie składki trzeba będzie odkładać w PPK? Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy.

Uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 proc. To propozycja dla osób najmniej zarabiających.

Pracodawca będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej składki w wysokości do 2,5 proc.

Oznacza to, że pracodawca każdemu pracownikowi będzie dodawał przynajmniej 1,5 proc. ale nie więcej niż 4 proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa). Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować wpłatę dodatkową do 2 proc., co daje łącznie maksymalnie 4 proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa).

Czytaj także

W efekcie na konto pracownika w PPK będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5 do 8 proc. wynagrodzenia.

Pracodawca za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy


Wpłata podstawowaWpłata dodatkowa (dobrowolna)Maksymalna wpłata
Wpłaty finansowane przez pracownika2,0 % wynagrodzenia brutto dla pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być obniżona do 0,5% wynagrodzenia bruttodo 2,0 % wynagrodzenia brutto4,0 % wynagrodzenia brutto
Wpłaty finansowane przez pracodawcę1,5 % wynagrodzenia bruttodo 2,5 % wynagrodzenia brutto4,0 % wynagrodzenia brutto
ŁĄCZNA maksymalna wpłata 8,0 % wynagrodzenia brutto
DOPŁATY od państwawpłata powitalna - 250 złdopłata roczna - 240 zł

Wpłaty na PPK w skrócie:

 • PPK - składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 złotych,
 • PPK - dopłata roczna ze strony państwa – 240 złotych,
 • PPK - składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • PPK - składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • PPK - składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • PPK - składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

10 faktów o PPK. Kto i ile dołoży do naszych emerytur? WSZYS...

Pracownicze Plany Kapitałowe - od kiedy PPK? Ważne terminy PPK

Powszechność systemu PPK nakłada na pracodawców obowiązek zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę (w imieniu tej osoby pracodawca będzie musiał zawrzeć umowę z instytucją finansową o prowadzenie PPK). Taka umowa będzie zawierana elektronicznie.

Umowa o zarządzanie PPK będzie wpisywana do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA.

Pracodawca, po wyborze firmy zarządzającej PPK, automatycznie zapisuje do programu pracowników, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55. roku życia, o ile nie zrezygnowali oni z dokonywania wpłat do PPK. Wniosek o rezygnację trzeba będzie składać u pracodawcy co cztery lata.

Osoby, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70 lat, powinny zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do programu.

Od kiedy będziemy mogli odkładać w PPK i jakie są terminy wprowadzenia PPK w firmie?

Projekt ustawy zakłada, że Pracownicze Plany Kapitałowe PPK będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy.

Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku, ale pracodawcy będą mieli czas na przygotowanie się do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Najwcześniej, bo 1 lipca 2019 roku, do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników.

Najpóźniej, bo w 2021 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Harmonogram przystępowania firm do PPK:

 • zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) - 1 lipca 2019
 • od 50 do 249 osób (2 mln) - 1 stycznia 2020
 • od 20 do 49 osób (1,1 mln) - 1 lipca 2020
 • pozostali (5,1 mln) - 1 stycznia 2021

Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą podlegać Komisji Nadzoru Finansowego.

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe będą dobrowolne

Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się z niego wycofać, czyli oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne.

Oznacza to, że uczestnik PPK będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do programu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy.

Założono jednak możliwość ponownego powrotu do programu – co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego, o ponownym dokonywaniu wpłat.

Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację.

Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Gdzie będą inwestowane pieniądze z PPK?

Każda instytucja finansowa będzie musiała zadbać o to, aby zarządzane przez nią środki mogły być inwestowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty stosujących odmienne zasady polityki inwestycyjnej, uwzględniające różny wiek uczestników PPK, w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika.

W uproszczeniu: fundusze zdefiniowanej daty będą swego rodzaju funduszami cyklu życia, pozwalającymi na zapewnienie racjonalnego inwestowania zgromadzonych środków, tak aby pieniądze gromadzone w ramach PPK przez uczestników zbliżających się do 60. roku życia były inwestowane w sposób coraz bardziej bezpieczny.

Fundusze inwestycyjne lub fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki PPK, mogą inwestować do 30 proc. zgromadzonych aktywów w aktywach denominowanych w walutach obcych.

Przyjęto, że wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będącymi funduszami zdefiniowanej daty, w których lokowane będą środki gromadzone w PPK, nie będzie mogło być większe niż 0,5 proc. wartości aktywów netto w skali roku. Całkowity limit opłat pobieranych przez instytucje finansowe określono na poziomie do 0,6 proc. wartości aktywów netto takiej instytucji (nie więcej niż 0,1 proc. będzie stanowiła tzw. opłata za osiągnięcie określonego wyniku inwestycyjnego).

Pracownicze Plany Kapitałowe - pozostałe rozwiązania PPK

Polski Fundusz Rozwoju będzie prowadził ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych:

 • towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi określone w ustawie,
 • podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK,
 • umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające,
 • uczestników PPK.

Powstanie także portal PPK, który będzie miał funkcje informacyjną dla uczestników PPK, będzie służył do prezentacji ofert instytucji finansowych adresowanych do podmiotów zatrudniających, a w przyszłości również do informowania uczestników PPK o wartości zgromadzonych przez nich środków. Będzie on prowadzony przez spółkę zależną od Polskiego Funduszu Rozwoju SA („operatora portalu").

Uregulowano także kwestię podziału pieniędzy w sytuacji rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku śmierci uczestnika PPK (dziedziczenie).

Wprowadzono także regulacje obejmujące takie zagadnienia, jak rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłaty, wypłaty transferowe i zwrot.

PPK - wypłata pieniędzy z Pracowniczego Planu Kapitałowego

Oszczędności gromadzone w PPK są prywatnymi pieniędzmi, służącymi celom emerytalnym, dlatego zostały określone szczegółowe zasady korzystania z tych funduszy.

Wypłata pieniędzy PPK przed 60. rokiem życia

Możesz wycofać pieniądze z PPK w dowolnym momencie, ale będą one pomniejszone o:

 • podatek od zysków kapitałowych
 • 30 procent pieniędzy pochodzących z wpłat pracodawcy - były one zwolnione ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, dlatego pobrane 30 procent zapisywane jest jako składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS.
 • pieniądze pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych państwa

Możesz wypłacić pieniądze w wyjątkowych sytuacjach życiowych:

 • poważnej choroby swojej, współmałżonka lub dziecka - do 25 procent pieniędzy bez obowiązku zwrotu
 • na pokrycie wkładu własnego kredytu na mieszkanie lub budowę domu - do 100 procent środków z obowiązkiem zwrotu - z możliwością rozłożenia go na nieoprocentowane raty, które można spłacić do 15 lat (dotyczy to osób przed 45. rokiem życia)

Wypłata pieniędzy PPK po 60. roku życia

Po ukończeniu 60 lat można zacząć wycofywać pieniądze - bez względu na to, czy pracujemy, czy nie. Najkorzystniej wypłacić pieniądze w formie, która nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych:

 • 75 procent pieniądzy w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej), a pozostałą część jednorazowo.
 • jako produkty finansowe - polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego albo lokatę oszczędnościową na warunkach określonych w ustawie.
 • wypłacić pieniądze w formie świadczenia małżeńskiego.

Alternatywnie można będzie:

 • wypłacić całość zgromadzonych pieniędzy w dowolnej liczbie rat. Jednym z wariantów jest dokonanie jednorazowej wypłaty. Wypłata w mniej niż 120 ratach wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
 • odłożyć w czasie rozpoczęcie wypłaty pieniędzy

PPK - podział i dziedziczenie pieniędzy z Pracowniczego Planu Kapitałowego

Oszczędności zgromadzone na rachunku PPK są prywatnymi środkami. W przypadku rozwodu (jeśli jest wspólność majątkowa) są dzielone, a w przypadku śmierci - dziedziczone.

Podział pieniędzy PPK w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

 • Pieniądze zgromadzone w PPK przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego będą przekazane w formie wypłaty transferowej na jego rachunek w PPK
 • Jeśli współmałżonek nie ma rachunku PPK, pieniądze będzie mógł otrzymać w formie pieniężnej lub wypłaty transferowej na rachunek lokaty terminowej, na warunkach wskazanych w ustawie
 • Jeśli współmałżonek będzie miał więcej niż jeden rachunek PPK, wypłata będzie dokonana na rachunek wskazany przez niego we wniosku.

Dziedziczenie pieniędzy PPK w wypadku śmierci uczestnika

 • W przypadku śmierci, jeśli pozostawałeś (aś) w związku małżeńskim, połowę zgromadzonych na rachunku pieniędzy (przedmiot małżeńskiej wspólnoty majątkowej) instytucja finansowa przekaże na rachunek PPK, IKE lub PPE współmałżonka. Na jego wniosek instytucja finansowa dokona także zwrotu w formie pieniężnej.
 • Zgromadzone pieniądze, które nie zostaną przekazane współmałżonkowi, trafią do wskazanych osób uprawnionych (w zależności od ich wniosku, w formie wypłaty transferowej do PPK, IKE, PPE tych osób albo w formie pieniężnej). Uczestnik może wskazać instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku PPK.
 • Jeżeli nie będą wskazane osoby uprawnione, środki będą dziedziczone przez spadkobierców.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 87

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
17 czerwca, 15:18, kamiś:

PPK jest dobrym programem do oszczędzania na stare lata, ale wiadomo nikt nie lubi być zmuszany do czegokolwiek dlatego dobrze, że jest ten program dobrowolny. Kto chce ten będzie oszczędzał a kto nie to jego strata i tyle

16 listopada, 22:22, Odwrotnie :):

znaczy się kto będzie oszczędzał w tym programie to jego strata :)

18 listopada 2019, 14:40, tamara:

a czemu strata? Ja to bym właśnie powiedziała że osoby które pozostaną w tym programie to zyskają, w końcu będą mieli realne oszczędności

Brak wiedzy o giełdzie zemścić się na was wszystkich. Jeśli wplaciles 100 nie oznacza, że 100 wpłacisz wszystko zależy od kursów akcji, w które mają być inwestowane pieniądze z PPK.

k
kulfon721

Kochani dlaczego nie upominamy się o pieniądze z OFE na które płacimy kupę lat przecież to miały być nasze pieniądze , teraz co nagle następny pisowski cudowny program który za kilka lat okaże się wtopa jak OFE

k
kulfon721

Dlaczego pisowscy cwaniacy nie chcą przelać wkładow z OFE na PPK tylko okradną nas OFE przelewając wkłady Do ZUS i to podobno tylko 75 %, 25 % mojego wkladu wydane będzie przezv widzimi się PISu

J
Justyna
17 listopada 2019, 12:39, kornelos:

Nie kumam tych wzajemnych najazdów. Skoro program nie jest nakładany odgórnie to czym się spinać? Kto chce wchodzi w to a kto nie, odpuszcza. Przeciez to nasze pieniadze i kazdy oszczedza je na swój sposob

Nie jest nakładany odgórnie? Zapisują cię z automatu i musisz się upomnieć o to że nie chcesz przy każdej zmianie pracy lub co 4 lata. Jak zawsze rząd liczy na bierność ludzi którzy machną ręką bo przecież to niby tylko 2% dochodu

J
Justyna
9 stycznia, 23:25, emilijko:

Lepiej rozważyć każda opcje niż zostać na emeryturze z paroma złotymi w kieszeni. Tak sie wydaje, ze jakos to bedzie, ale wystarczy spojrzec na emerytow. Lekko w tej chwili nie maja. PPK jest jakie jest, ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, ze wreszcie zadzialo sie cokolwiek w temacie emerytow

Nie sądzę aby to co wprowadzono było sposobem na to aby nasze emerytury były kiedyś wyższe. Nie ma mowy o żadnym oprocentowaniu zgromadzonych środków a zanim dożyję wieku w by je wypłacić inflacja spowoduje że nic nie będą warte. Te pieniądze teraz mają jakąś wartość. Przykładowo zarabiając 3000 do państwowego worka trafi 100 zł. Wystarczy 5 osób z taką wpłatą i mamy na jedną wypłatę 500 plus. I tylko o to chodzi. Stanowczo mówię nie jawnemu okradaniu ludzi pracujących

A
Anna

Naodkładacie kasy a rząd tę kasę capnie jak mu zabraknie na 500 plus i inne obietnice. To jest tak właśnie zaplanowane, tak jak to wasze 500 plus, składacie się na nie w podatkach i różnych opłatach a oni część tej kasy wspaniałomyślnie oddają jako dodatkowe grosz na dziecko. W zamian za swoje własne pieniądze wy dajecie im głosy przy wyborach. Żelazna Dama pięknie to podsumowała, prościej już się nie da.

G
Gość
27 listopada 2019, 23:38, leczija:

Zawsze dobrze jak mozna dodatkowo jakiś grosz odłożyć. Ja szczerze jeszcze nie widziałam nigdy żeby ktoś twierdził że to źle. Teraz pierwszy raz mam doczynienia z takim paradoksem. Mnie osobiści ppk przekonują ale jak widze Polak lubi być przekorny.

Po co to całe zamieszanie z ppk. Jeśli tak się martwią o nasze emerytury niech dołożą do naszych składek w zus. A zmuszanie do dobrowolnego oszczędzania jest absurdalne. Powinno być to tylko dla chętnych a nie z automatu. Myślę , że większość wie o co w tym wszystkim chodzi.

k
kodes

Te wszystkie cudowne metody są... sory. 90 proc. środków mam na lokatach, a resztę w systemie XTB. Wyciągam z tego całkiem fajne środki. Działam z surowcami i akcjami. Co polecam? To, na czym się znacie. Jeśli sam sobie nie zarobisz na przyszłość, to nie licz, że będzie ona spokojna. Emerytura? Tylko samodzielnie odłożone środki.

G
Gość
6 stycznia, 19:55, iwona:

Ten program to nic nowego w wielu państwach funkcjonuje od lat z powodzeniem, więc myślę ze u nas też spełni dobrze swoje zadanie.

8 stycznia, 9:08, E-rzecznik PPK:

Program PPK powstał w oparciu o systemy z sukcesem funkcjonujące w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Nowej Zelandii czy krajach skandynawskich. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: mojeppk.pl

13 stycznia, 10:33, Gość:

Ale w krajch które wspomniałeś jest jakoś znacznie stabilniej i bezpieczniej politycznie.....

Spokojniej? Tam masz wybuchy bomb, a w Polsce nie.

Stabilniej politycznie? A widziałeś co się dzieje w tamtejszych parlamentach i jak wyglądają uliczne demonstracje?

Odrzuć polityczne emocje i spójrz na PPK na chłodno.

G
Gość
23 stycznia, 19:21, Gość:

Czy jeżeli zrezygnuję z PPK kiedy już zostały pobrane składki to czy otrzymam zwrot wszystkiego co zostało pobrane i w jakim terminie?

Wypłacasz to, co wpłaciłeś oraz 70% tego co wpłacił pracodawca, ale nie wypłacasz 250 zł opłaty powitalnej oraz 20 zł wpłaty z każdego miesiąca, które dostałeś z budżetu. Ta kasa wraca do budżetu. Więc w sumie nie opłaca się to.

G
Gość

Czy jeżeli zrezygnuję z PPK kiedy już zostały pobrane składki to czy otrzymam zwrot wszystkiego co zostało pobrane i w jakim terminie?

G
Gość
6 stycznia, 19:55, iwona:

Ten program to nic nowego w wielu państwach funkcjonuje od lat z powodzeniem, więc myślę ze u nas też spełni dobrze swoje zadanie.

8 stycznia, 9:08, E-rzecznik PPK:

Program PPK powstał w oparciu o systemy z sukcesem funkcjonujące w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Nowej Zelandii czy krajach skandynawskich. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: mojeppk.pl

Ale w krajch które wspomniałeś jest jakoś znacznie stabilniej i bezpieczniej politycznie.....

p
plask

Ten program co prawda funkcjonuje w innych państwach, ale biorąc pod uwagę to co się dzieje w naszym państwie - nikt nie jest pewien czy te pieniądze dożyją dla nas. Ja rezygnuję.

e
emilijko

Lepiej rozważyć każda opcje niż zostać na emeryturze z paroma złotymi w kieszeni. Tak sie wydaje, ze jakos to bedzie, ale wystarczy spojrzec na emerytow. Lekko w tej chwili nie maja. PPK jest jakie jest, ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, ze wreszcie zadzialo sie cokolwiek w temacie emerytow

E
E-rzecznik PPK
6 stycznia, 19:55, iwona:

Ten program to nic nowego w wielu państwach funkcjonuje od lat z powodzeniem, więc myślę ze u nas też spełni dobrze swoje zadanie.

Program PPK powstał w oparciu o systemy z sukcesem funkcjonujące w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Nowej Zelandii czy krajach skandynawskich. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: mojeppk.pl

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3