Pracownicze Plany Kapitałowe. Co możesz zrobić ze środkami zgromadzonymi w PPK

Materiał informacyjny PFR PORTAL PPK
Udostępnij:
Pracownicze Plany Kapitałowe to najlepszy z możliwych sposobów oszczędzania na przyszłość, bo do pieniędzy gromadzonych przez oszczędzającego dokłada się pracodawca i państwo. Ale to nie wszystko: PPK gwarantuje uczestnikowi programu możliwość skorzystania z oszczędności w dowolnym momencie, także przed ukończeniem 60. roku życia, bo od początku do końca pieniądze w PPK są prywatną własnością uczestnika programu.

Wszelkie badania na temat skłonności do oszczędzania Polaków wskazują jednoznacznie, że wiele osób nawet nie rozważa takiej opcji, tłumacząc się brakiem rezerw finansowych. Pieniądze, które ewentualnie zostają im na koniec miesiąca - po opłaceniu rachunków i kosztów utrzymania - trzymane są jako rezerwa na niespodziewane wydatki związane z sytuacjami losowymi, które zdarzają się niemal każdemu. Z tej perspektywy oszczędzanie na cele emerytalne wydaje się rzeczą wręcz niemożliwą.

Oszczędzanie w PPK: to się zawsze opłaca

  • Na indywidualny rachunek uczestnika PPK trafia co miesiąc wpłata podstawowa, czyli co do zasady 2% jego wynagrodzenia oraz wpłata jego pracodawcy (1,5% jego wynagrodzenia).
  • Po trzech miesiącach oszczędzania, dodatkowo, ze strony państwa, na rachunek uczestnika PPK jednorazowo wpływa wpłata powitalna w wysokości 250 zł, a następnie - jeśli spełnione są warunki wskazane w ustawie o PPK - dopłaty roczne w wysokości 240 zł.
  • To sprawia, że każda złotówka pracownika przynosi korzyści, dokłada się do niej bowiem pracodawca i państwo.
  • Zakładając, że uczestnik PPK pozostał w programie i osiąga dochody wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (około 5,5 tys. zł), to w ciągu pierwszego roku istnienia PPK na jego rachunek w PPK – dzięki wpłatom pracodawcy i państwa - wpłynęło ponad 1,4 tys. zł więcej, niż sam wpłacił ze swojej pensji.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Co mogę zrobić ze zgromadzonymi oszczędnościami?

Przewagą PPK nad innymi sposobami gromadzenia środków jest m.in to, że oszczędności w PPK budując bezpieczeństwo finansowe uczestnika PPK na okres po zakończeniu przez niego aktywności zawodowej, stanowią jednocześnie rezerwę na bieżące, nagłe wydatki np. związane z wypadkami losowymi, których nie sposób przewidzieć.

PPK

Ostatni rok nauczył nas, jak ważne jest oszczędzanie na przyszłość. Istotna jest także forma, w jakiej odkładamy pieniądze. Na rynku jest wiele alternatyw, ale żadna nie daje tak wysokiej stopy zwrotu jak PPK, o czym mogło się już przekonać blisko dwa miliony Polek i Polaków. Na przykład, przy zachowaniu podstawowych wpłat, do każdych 100 zł wpłaconych przez uczestnika programu, pracodawca dokłada 75 zł. Poza tym, jeśli pracownik nie wypisze się z programu, co roku państwo dopłaca 240 zł – nie licząc wpłaty powitalnej na start, którą także każdy dostaje od państwa po trzech miesiącach oszczędzaniatłumaczy Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

PPK. Wypłata oszczędności w dowolnym momencie – o czym warto pamiętać

Pieniądze odkładane w PPK są prywatną własnością pracownika. Poza tym, że podlegają dziedziczeniu, można nimi swobodnie dysponować także w trakcie oszczędzania. Choć, jeśli zdecydujemy się na ich wycofanie z rachunku przez ukończeniem 60. roku życia, musimy liczyć się z pewnymi pomniejszeniami.

Gdy wypłacimy pieniądze przed ukończeniem 60. roku życia, utracimy dopłaty ze strony państwa: wpłatę powitalną i dopłaty roczne (które miały być premią za długoletnie oszczędzanie), a zyski osiągnięte w ramach PPK zostaną pomniejszone o tzw. podatek Belki. Natomiast 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy trafi na rachunek wskazany przez ZUS. Informacja o tej kwocie zostanie zapisana na naszym koncie w ZUS, jako składka na ubezpieczenie emerytalne.

Jeśli z korzystaniem z oszczędności poczekamy do ukończenia 60 lat, żadne pomniejszenia nam nie grożą. Pod warunkiem jednak, że całość oszczędności zdecydujemy się wypłacać w co najmniej 120 miesięcznych ratach lub, gdy od razu wypłacimy 25 proc. zgromadzonych środków, a z reszty korzystać będziemy przez co najmniej 10 lat (120 miesięcznych rat).

Bez opisanych wyżej pomniejszeń i konieczności zapłaty podatku możemy w każdej chwili i to przed osiągnięciem 60 roku życia wypłacić środki w dwóch, wskazanych w ustawie o PPK, przypadkach.

Przypadek pierwszy. Do 25 proc. zgromadzonych pieniędzy możemy wypłacić z rachunku PPK w razie swojego poważnego zachorowania bądź poważnego zachorowania współmałżonka lub dziecka.

Przypadek drugi. Możemy też wypłacić nawet 100 proc. środków, jeśli przeznaczymy je na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym np. na zakup mieszkania. Z tego rozwiązania skorzystać można jednak tylko przed ukończeniem 45 lat i to pod warunkiem zwrotu wypłaconej kwoty do PPK w ciągu 15. lat od wypłaty.

Wypadki losowe a PPK. Co stanie się ze środkami w przypadku rozwodu lub śmierci uczestnika programu?

Środki zgromadzone na rachunku PPK podlegają dziedziczeniu i podziałowi w trakcie rozwodu.

W przypadku rozwodu, gdy nie ma rozdzielności majątkowej, kapitał zgromadzony w PPK wchodzi również w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. Oznacza to, że w związku z rozwodem (unieważnieniem małżeństwa) pieniądze z PPK są dzielone pomiędzy byłymi małżonkami na jeden z dwóch sposobów: transferowane do PPK byłego współmałżonka (bez żadnych potrąceń) lub wypłacane w formie pieniężnej, co jednak jest możliwe tylko, gdy nie ma on rachunku PPK, na który można dokonać wypłaty transferowej.

W przypadku śmierci uczestnika PPK pieniądze zgromadzone na rachunku PPK zmarłego także są albo transferowane na rachunek PPK, IKE lub PPE osoby uprawnionej lub podlegają wypłacie w formie pieniężnej. Komu konkretnie i w jakiej części – zależy od tego, czy uczestnik PPK przed śmiercią wskazał osobę uprawnioną. Jeśli nie ma osoby lub osób uprawnionych, podział następuje według zasad ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.

Wskazanie osób uprawnionych przez uczestnika PPK nie oznacza jednak, że całość zgromadzonych przez niego oszczędności musi do nich trafić; trzeba uwzględnić bowiem pierwszeństwo praw współmałżonka, wynikających ze wspólności majątkowej. Jeśli więc uczestnik PPK przed śmiercią pozostawał w związku małżeńskim, zawsze połowa zgromadzonych przez niego oszczędności na rachunku PPK (w zakresie, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) trafi do jego współmałżonka, niezależnie od tego, ilu uprawnionych wskazał. Dopiero pozostała część pieniędzy z jego PPK przekazana zostanie osobom uprawnionym. Współmałżonek zmarłego uczestnika PPK otrzyma połowę środków zgromadzonych w formie transferu na swój rachunek PPK, IKE albo w formie wypłaty pieniężnej.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Możesz wrócić do oszczędzania, możesz decydować o ryzyku

Co ważne, wypłata nawet całej zgromadzonej kwoty przed osiągnięciem 60 lat nie oznacza końca oszczędzania w PPK. O ile nie złożymy pracodawcy pisemnej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (zrezygnujemy z oszczędzania w programie), na nasz rachunek nadal będą dokonywane wpłaty. Zresztą nawet złożenie takiej deklaracji nie musi być definitywnym rozstaniem z PPK. Do programu można bowiem w każdej chwili wrócić, wystarczy złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Ważnym atutem PPK jest też to, że sposób inwestowania środków zgromadzonych na rachunku PPK dostosowany jest do wieku uczestnika programu. Oznacza to, że fundusz zdefiniowanej daty, do którego przypisywany jest uczestnik PPK ze względu na swój wiek, w przypadku osób młodszych, większą część oszczędności zainwestuje w instrumenty o wyższym ryzyku inwestycyjnym, ale większym potencjale stóp zwrotu (np. akcje). W przypadku natomiast starszych uczestników, większą część oszczędności fundusz zainwestuje w instrumenty o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego, ale też niższym potencjale stóp zwrotu (np. obligacje skarbowe). Co istotne uczestnik tego programu ma wpływ na poziom ryzyka związany z inwestowaniem zgromadzonych przez niego oszczędności. Może on bowiem decydować o zmianie funduszu zdefiniowanej daty, do którego został przypisany ze względu na swój wiek, na bezpieczniejszy, np. inwestujący w obligacje, lub na ryzykowniejszy inwestujący w akcje.

PPK

Dodatkowe informacje na temat PPK można znaleźć na stronie MojePPK.pl. Poza działalnością edukacyjną dotyczącą PPK, spółka PFR Portal PPK zrealizowała także szereg aktywności związanych z Tarczą Finansową PFR 2.0 ramach pomocy dla mikro, małych i średnich firm, które ucierpiały z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19. Wszystkich zainteresowanych pozostałymi działaniami spółki zapraszamy na stronę www.pfrportal.pl i www.mojeppk.pl.

Wideo

Materiał oryginalny: Pracownicze Plany Kapitałowe. Co możesz zrobić ze środkami zgromadzonymi w PPK - Polska Times