Przetarg pisemny nieograniczony – Głogówek

Artykuł sponsorowany Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Ogłoszenie o przetargu:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 690/3 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków/urządzeń/budowli o powierzchni łącznej 1.399,00 m2, stanowiące nieruchomość położoną w Głogówku, przy ul. Dworcowej 2, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00039998/0.

Cena wywoławcza wynosi: 404 100,00 zł netto (słownie: czterysta cztery tysiące sto złotych 00/100)

Wymagane wadium w wysokości: 20 205,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięć złotych 00/100)

Transakcja zwolniona z podatku VAT

Termin rozstrzygnięcia przetargu: 23.02.2021r godz. 10.00 w siedzibie zbywcy.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Sprzedaży oraz na stronie internetowej www. psgaz.pl zakładka Nieruchomości i Majątek na sprzedaż/ Oddział Opole. Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z ww. informacjami
oraz stanem technicznym nieruchomości.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem 77 44 35 118, 77 44 35 129 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:00 (z wyjątkiem dnia przetargu).

Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa
w przetargu:
tel. nr: 77 44 35 118 lub 77 44 35 129
od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 14.00
(z wyjątkiem dnia przetargu).

Dodaj ogłoszenie