Przetarg pisemny nieograniczony – Leśnica

Artykuł sponsorowany Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Ogłoszenie o przetargu:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka 224/7 o powierzchni 610m2, położonej w gminie Leśnica, obręb Poręba.

Cena wywoławcza wynosi: 15 133,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy sto trzydzieści trzy złote 00/100) .

Wymagane wadium w wysokości: 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT 23%

Termin rozstrzygnięcia przetargu: 03.03.2021r godz. 10.00 w siedzibie zbywcy.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Sprzedaży oraz na stronie internetowej www. psgaz.pl zakładka Nieruchomości i Majątek na sprzedaż/ Oddział Opole. Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z ww. informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem 77 44 35 118, 77 44 35 129 od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 14:00
(z wyjątkiem dnia przetargu).

Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa
w przetargu:
tel. nr: 77 44 35 118 lub 77 44 35 129
od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 14.00
(z wyjątkiem dnia przetargu).

Dodaj ogłoszenie