Przetarg pisemny nieograniczony – Otmuchów

Artykuł sponsorowany Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Ogłoszenie o przetargu:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków/urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 398/3 i 398/4 o łącznej powierzchni 1.672 m2, położonej w Otmuchowie przy ul. Krakowskiej 44f dla której Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1N/00061057/3 oraz prawa własności nieruchomości gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1349/1 o powierzchni 13 m2, położonej w Otmuchowie przy ul. Krakowskiej 44f, dla której Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1N/00066807/1.

Cena wywoławcza wynosi: 163 200,00 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100).

Wymagane wadium w wysokości: 8 160,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100)

Termin rozstrzygnięcia przetargu 26.02.2021r godz. 10.00 w siedzibie zbywcy.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.psgaz.pl zakładka Nieruchomości i Majątek na sprzedaż/ Oddział Opole. Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z ww. informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem 77 44 35 118, 77 44 35 129 od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 14:00 (z wyjątkiem dnia przetargu).

Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa
w przetargu:
tel. nr: 77 44 35 118 lub 77 44 35 129
od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 14.00
(z wyjątkiem dnia przetargu).

Dodaj ogłoszenie