Przetarg pisemny nieograniczony - Wołczyn

Materiał informacyjny Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Ogłoszenie o przetargu:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii
Krajowej 2, 45-071 Opole tel. 77 456 74 80

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego gruntu, wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków/budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 390/1, 390/2 oraz 394/2 o łącznej powierzchni 5266 m2, stanowiące część nieruchomości położonej w Wołczynie przy ul. Drzymały, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00061688/1 wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków/budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Cena wywoławcza wynosi: 175 397,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt piec tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100),

Wymagane wadium w wysokości: 8 800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100)

Termin rozstrzygnięcia przetargu: 24.08.2021r godz. 10.00 w siedzibie zbywcy.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Sprzedaży oraz na stronie internetowej www. psgaz.pl zakładka Nieruchomości i Majątek na sprzedaż/ Oddział Opole. Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z ww. informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem 77 44 35 118, 77 44 35 129 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:00 (z wyjątkiem dnia przetargu).

Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa w przetargu: tel. nr: 77 44 35 118 lub 77 44 35 129 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu).

Dodaj ogłoszenie