Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji Platinum ORLEN OIL”

Akcja specjalna MISTRZOWIE MOTORYZACJI 2022

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji Platinum ORLEN OIL” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub „Konkursem Plebiscytowym”

Art.1 Informacje ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji Platinum ORLEN OIL ”.
2.Organizatorem Konkursu Plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Organizatorem Plebiscytu jest również Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000030307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 7540335245.
3.Konkurs Plebiscytowy organizowany jest lokalnie przez Oddział w Opolu i będzie prowadzony na łamach Nowej Trybuny Opolskiej zwanej dalej „Gazetą". Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie również na stronie serwisu www.nto.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
4.Niniejszy plebiscyt jest formą uhonorowania i wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, które umożliwiają zaprezentowanie członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżnienie zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających.
5.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
6.Partnerem Konkursu Plebiscytowego jest Orlen Oil Sp. Z o. o.
7.Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w kategoriach: Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Sklep Motoryzacyjny Roku, Auto Detailing Roku, Ale fura!
8.Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w dwóch etapach:
9.Pierwszy, powiatowy i regionalny etap Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 14.09.2022 r. od godz. 00:00:00 do dnia 12.10.2022 r. do godz. 20:00:00. Awans do II etapu : konkursu plebiscytowego - finału wojewódzkiego, w kategorii Mechanik Roku i Warsztat Roku uzyskuje jeden kandydat w każdym z miast i powiatów, który uzyskał największą liczbę głosów. Awans do II etapu : konkursu plebiscytowego - finału wojewódzkiego, w kategoriach: Szkoła Jazdy i Instruktor uzyskuje trzech laureatów w każdym mieście i regionie. Przechodząc do finału, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
10.Drugi, wojewódzki finał Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 17.10.2022 r. od godz. 12:00:00 do dnia 26.10.2022 r. do godz. 20:00:00 .
11.Głosowanie w wojewódzkich kategoriach: Ale fura!, Sklep Motoryzacyjny, Auto Detailing Roku prowadzone będzie w jednym etapie i będzie trwać od dnia 14.09.2022 r. od godz. 00:00:00 do dnia 26.10.2022 r. do godz. 20:00:00.
12.Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Konkursie Plebiscytowym.
13.Konkurs Plebiscytowy w poszczególnych kategoriach prowadzony będzie w następujących zasięgach:
a)Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku - osobno w poszczególnych miastach i powiatach województwa opolskiego: Opole, powiat brzeski, powiat głubczycki, powiat kędzierzyńsko-kozielski, powiat kluczborski, powiat krapkowicki, powiat namysłowski, powiat nyski, powiat oleski, powiat opolski, powiat prudnicki, powiat strzelecki.
b)Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku – w podziale na regiony:

 • Opole i powiat opolski
 • Region 1 (powiaty: kluczborski, oleski)
 • Region 2 (powiaty: krapkowicki, strzelecki)
 • Region 3 (powiaty: brzeski, nyski, namysłowski)
 • Region 4 (powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, prudnicki, głubczycki)

c)Ale fura!, Sklep Motoryzacyjny, Auto Detailing Roku - w skali całego województwa opolskiego
14.W przypadku zweryfikowania pozytywnie mniej niż dwudziestu kandydatów w danym mieście, powiecie , regionie lub województwie, Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach, powiatach bądź regionach. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
15.Organizator może podjąć decyzję o zmianie zasięgu poszczególnych kategorii Konkursu Plebiscytowego i zamianę z zasięgu wojewódzkiego lub regionalnego w zasięg powiatowy.
16.Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs Plebiscytowy.
17.Akceptacja niniejszego regulaminu przez Uczestnika jest jednoznaczna, z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Konkursu Plebiscytowego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu Plebiscytowego w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje opisane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.

1.Konkurs Plebiscytowy ma charakter otwarty.
2.Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 r.ż., spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust.3 poniżej.
3.Kandydat:
a)może zgłosić się sam do Plebiscytu akceptując niniejszy regulamin;
b)może zostać nominowany do udziału w Plebiscycie przez Organizatora z inicjatywy Organizatora lub osoby trzeciej, co może, ale nie musi, wiązać się z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Kandydata.
4.Uprawnienia opisane w niniejszym regulaminie jako uprawnienia Kandydata przysługują Kandydatowi bez względu na to, czy zaakceptował niniejszy Regulamin, czy nie.
5.Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym mogą być osoby i podmioty świadczące usługi w kategoriach Konkursu Plebiscytowego wymienionych w Art.1 ust.7 niniejszego Regulaminu, zgłoszeni do udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydat może brać udział w wielu kategoriach Konkursu Plebiscytowego, jeśli w ramach tych kategorii wykonuje stosowne czynności.
6.Kandydatami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu Plebiscytowego oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7.Kandydat, akceptując regulamin, oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanego w ramach zgłoszenia materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii/wideo, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu fotografii/wideo wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
b.Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c.wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu Plebiscytowego do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego. Kandydat oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
d.Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Plebiscytowym uczestników, tj. kandydatów i osób głosujących, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
9.Kandydatom przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu Plebiscytowego prawo żądania wycofania swojej kandydatury z Konkursu Plebiscytowego, które należy przesłać na adres email: krzysztof.woloszyn@polskapress.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
10.Materiały dotyczące Plebiscytu, w tym opis Kandydatów, wyniki głosowania, lista laureatów etc. stanowią materiał prasowy w rozumieniu ustawy prawo prasowe z racji publikacji przez Organizatora w tytułach prasowych.
11.Kandydaci zgłaszani przez osoby trzecie otrzymają, w przypadku wystąpienia do Organizatora ze stosownym zapytaniem, dane osobowe osób zgłaszających.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 30.09.2022 r. do godz.23:59 za pomocą wyznaczonego formularza.
2.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego pełnej akceptacji oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób przewidziany w formularzu.
3.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym powinny zawierać:
I.W przypadku kategorii Mechanik Roku, Instruktor Jazdy Roku, Ale fura!,
a)wskazanie kategorii plebiscytu, (obowiązkowe),
b)imię i nazwisko zgłaszanego kandydata (obowiązkowe)
c)wskazanie miejsca pracy (nieobowiązkowe)
d)wskazanie miejscowości, której dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe)
e)kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (obowiązkowe wyłącznie w kategorii Ale Fura!),
f)zdjęcie i nazwa auta (dotyczy kategorii Ale Fura!)
g)imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji)
II.W przypadku zgłoszenia w kategorii Warsztat Samochodowy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Sklep Motoryzacyjny Roku, Auto Detailing Roku:
a)Nazwa zgłaszanego warsztatu/szkoły/sklepu (obowiązkowe),
b)Miejscowość ,w której znajduje się warsztat/szkoła/sklep (obowiązkowe)
c)Adres warsztatu/szkoły/sklepu lub przybliżona lokalizacja (nieobowiązkowe)
d)Kontaktowy numer telefonu przedstawiciela warsztatu/szkoły/sklepu (nieobowiązkowe – do wiadomości redakcji)
e)imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji)
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, zasadami współżycia społecznego oraz prawem.
5.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 7 poniżej.
6.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
7.W dniu 14.09.2022 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym.
8.Dla kandydatów zweryfikowanych pozytywnie do udziału w Konkursie Plebiscytowym zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody kandydata, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów.

1.Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 7303 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 14.09.2022 r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w której Konkursie Plebiscytowym zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 3,69 zł z VAT (3 zł + VAT).
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie Plebiscytowym na jednego Kandydata.
f.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7303 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 3,69 zł brutto.
g.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
i.Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, na którą został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
j.Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów abonenckich, z których wysyłane zostały wiadomości SMS Premium w celu oddania głosu na kandydata w każdym czasie, poprzez próbę kontaktu z abonentem odnośnego numeru. W razie dwukrotnego braku odpowiedzi ze strony odnośnego abonenta Organizator ma prawo pomniejszyć wynik głosowania na danego kandydata o niezweryfikowane głosy. Organizator nie ma obowiązku zwrotu kosztu wysłanych wiadomości SMS przez niezweryfikowanych w wyżej opisanych okolicznościach abonentów.
3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie w tym e-wydań tytułów prasowych Organizatora (pojedynczych lub spakietowanych). Wariantami płatnego dostępu opisanego w zdaniu poprzednim gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: dostęp na 5 dni (dodatkowo 5 kredytów), dostęp na 10 dni (dodatkowo 10 kredytów), dostęp na 30 dni (dodatkowo 30 kredytów), dostęp na 50 dni (dodatkowo 50 kredytów).
b.Nabycie dostępu do treści opisanych powyżej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym Konkursie Plebiscytowym i kategorii Konkursu Plebiscytowego.
d.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
5.W obliczeniu wyników Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy (zarówno te oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
6.Głosować w Konkursie Plebiscytowym mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
7.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie. O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w poszczególnych kategoriach w danym mieście lub powiecie oraz w finale wojewódzkim zdecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
8.Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez SMS lub KLIK głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Notą informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu.
9.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą one miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie Plebiscytowym.
10.Osoby, które awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu zostaną powiadomione o tym fakcie elektronicznie na udostępniony Organizatorowi adres e-mail wraz z przekazaniem im hiperłącza do regulaminu ogólnopolskiego finału plebiscytu. Brak akceptu tego regulaminu w terminie wskazanym w w/w wiadomości e-mail, nie krótszym niż 3 dni od dnia wysłania powiadomienia, oznacza wykluczenie danej osoby z ogólnopolskiego finału plebiscytu.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym

1.Komisja Konkursu Plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu Plebiscytowego do dnia 28.10.2022 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2.Za wydanie nagród w Konkursie Plebiscytowym odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Nagrody w Konkursie Plebiscytowym są następujące:

a)Za zajęcie 1 miejsca w każdym mieście i powiecie laureaci w kategorii Mechanik Roku otrzymują:

 • dyplom
 • zaproszenie na wojewódzkie wręczenie nagród w plebiscycie
 • awans do wojewódzkiego etapu Konkursu Plebiscytowego
 • publikację na liście laureatów w dodatku podsumowującym akcję

b)Za zajęcie 1 miejsca w wojewódzkim finale plebiscytu laureat w kategorii Mechanik Roku otrzymuje:

 • zaproszenie na targi Poznań Motor Show 2023
 • statuetkę wręczaną podczas gali na targach Poznań Motor Show 2023
 • prezentację (rozmowę ze zdjęciami) w specjalnym dodatku do gazety
 • Nagrodę specjalną: prezentację jako laureata w kampanii promocyjnej na Facebooku
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego, którego zasady określał będzie odrębny regulamin
 • nagrodę finansową w wysokości 1500 złotych

c)Za zajęcie miejsc 2-3 w wojewódzkim finale plebiscytu laureaci w kategorii Mechanik Roku otrzymują:

 • dyplomy wręczane podczas wojewódzkiego zakończenia konkursu plebiscytowego
 • nagrody finansowe w wysokości 500 złotych

d)Za zajęcie 1 miejsca w każdym mieście lub regionie złożonym z kilku powiatów laureaci w kategorii Instruktor Jazdy Roku otrzymują:

 • zaproszenie na wojewódzkie wręczenie nagród w plebiscycie
 • dyplom potwierdzający zdobycie tytułu
 • prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety
 • awans do wojewódzkiego finału konkursu plebiscytowego

e)Za zajęcie miejsc 2 i 3 w każdym mieście lub regionie złożonym z kilku powiatów laureaci w kategorii Instruktor Jazdy Roku otrzymują:

 • awans do wojewódzkiego finału konkursu plebiscytowego

f)Za zajęcie 1 miejsca w wojewódzkim finale plebiscytu laureat w kategorii Instruktor Jazdy Roku otrzymuje:

 • zaproszenie na targi Poznań Motor Show 2023
 • statuetkę wręczaną podczas gali na targach Poznań Motor Show 2023
 • prezentację (rozmowę ze zdjęciami) w specjalnym dodatku do gazety
 • nagrodę specjalną: prezentację jako laureata w kampanii promocyjnej na Facebooku
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego, którego zasady określał będzie odrębny regulamin
 • nagrodę finansową w wysokości 1500 złotych

g)Za zajęcie miejsc 2-3 w wojewódzkim finale plebiscytu laureaci w kategorii Instruktor Jazdy Roku otrzymują:

 • dyplomy wręczane podczas wojewódzkiego zakończenia konkursu plebiscytowego
 • nagrody finansowe w wysokości 500 złotych

h)Za zajęcie 1 miejsca w każdym mieście i powiecie laureaci w kategorii Warsztat Samochodowy Roku otrzymują:

 • dyplom
 • awans do wojewódzkiego etapu Konkursu Plebiscytowego
 • publikację na liście laureatów w dodatku podsumowującym akcję

i)Za zajęcie 1 miejsca w wojewódzkim finale plebiscytu laureat w kategorii Warsztat Samochodowy Roku otrzymuje:

 • zaproszenie na targi Poznań Motor Show 2023
 • statuetkę wręczaną podczas gali na targach Poznań Motor Show 2023
 • prezentację (rozmowę ze zdjęciami) w specjalnym dodatku do gazety
 • nagrodę specjalną: kampanię reklamową na Facebook'u prezentującą szkołę jako zwycięzcę plebiscytu
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego, którego zasady określał będzie odrębny regulamin
 • voucher na reklamę warsztatu na łamach naszej gazety lub na stronach serwisu internetowego lub na stronach serwisu www.naszemiasto.pl o wartości 3000 złotych

j)Za zajęcie miejsc 2 i 3 w wojewódzkim finale plebiscytu laureaci w kategorii Warsztat Samochodowy Roku otrzymuje:
[lista]
[*]dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu
[*]vouchery na reklamę warsztatu na łamach naszej gazety lub na stronach serwisu internetowego albo na stronach serwisu www.naszemiasto.pl o wartości 2000 złotych
[*]prezentacje (rozmowy ze zdjęciem) w specjalnym dodatku do gazety
k)Za zajęcie 1 miejsca w każdym mieście lub regionie złożonym z kilku powiatów laureaci w kategorii Szkoła Jazdy Roku otrzymują:

 • dyplom potwierdzający zdobycie tytułu
 • prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety
 • awans do wojewódzkiego finału konkursu plebiscytowego

l)Za zajęcie miejsc 2 i 3 w każdym mieście lub regionie złożonym z kilku powiatów laureaci w kategorii Szkoła Jazdy Roku otrzymują:

 • awans do wojewódzkiego finału konkursu plebiscytowego

m)Za zajęcie 1 miejsca w wojewódzkim finale plebiscytu laureat w kategorii Szkoła Jazdy Roku otrzymuje:

 • zaproszenie na targi Poznań Motor Show 2023
 • statuetkę wręczaną podczas gali na targach Poznań Motor Show 2023
 • prezentację (rozmowę ze zdjęciami) w specjalnym dodatku do gazety
 • nagrodę specjalną: kampanię reklamową na Facebook'u prezentującą szkołę jako zwycięzcę plebiscytu
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego, którego zasady określał będzie odrębny regulamin
 • voucher na reklamę warsztatu na łamach naszej gazety lub na stronach serwisu internetowego lub na stronach serwisu www.naszemiasto.pl o wartości 3000 złotych

n)Za zajęcie miejsc 2 i 3 w wojewódzkim finale plebiscytu laureaci w kategorii Szkoła Jazdy Roku otrzymuje:

 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu
 • vouchery na reklamę warsztatu na łamach naszej gazety lub na stronach serwisu internetowego albo na stronach serwisu www.naszemiasto.pl o wartości 2000 złotych
 • prezentacje (rozmowy ze zdjęciem) w specjalnym dodatku do gazety

o)Za zajęcie 1 miejsca w wojewódzkim finale plebiscytu laureaci w kategoriach Sklep Motoryzacyjny Roku i Auto Detailing Roku otrzymują:

 • zaproszenie na targi Poznań Motor Show 2023
 • statuetkę wręczaną podczas gali na targach Poznań Motor Show 2023
 • prezentację (rozmowę ze zdjęciami) w specjalnym dodatku do gazety
 • nagrodę specjalną: kampanię reklamową na Facebook'u prezentującą szkołę jako zwycięzcę plebiscytu
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego, którego zasady określał będzie odrębny regulamin
 • voucher na reklamę warsztatu na łamach naszej gazety lub na stronach serwisu internetowego lub na stronach serwisu www.naszemiasto.pl o wartości 3000 złotych

p)Za zajęcie miejsc 2 i 3 w wojewódzkim finale plebiscytu laureaci w kategoriach Sklep Motoryzacyjny Roku i Auto Detailing Roku otrzymują:

 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu
 • vouchery na reklamę warsztatu na łamach naszej gazety lub na stronach serwisu internetowego albo na stronach serwisu www.naszemiasto.pl o wartości 2000 złotych
 • prezentacje (rozmowy ze zdjęciem) w specjalnym dodatku do gazety

q)Za zajęcie miejsc 1-12 w wojewódzkim finale plebiscytu laureaci w kategorii Ale Fura! otrzymują:

 • publikację zdjęcia samochodu w kalendarzu na 2023 rok
 • pięć egzemplarzy kalendarza

r)Za zajęcie 1 miejsca wojewódzkim finale plebiscytu laureat w kategorii Ale Fura! otrzymuje:

 • zaproszenie na sesję fotograficzną swojego samochodu
 • publikację dodatkowego zdjęcia samochodu na okładce kalendarza
 • zaproszenie na tragi Poznań Motor Show 2023
 • statuetkę wręczaną podczas gali na targach Poznań Motor Show 2023
 • publikację zdjęcia ze swoim samochodem na okładce specjalnego dodatku do gazety
 • bon na paliwo o wartości 1000 złotych
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego, którego zasady określał będzie odrębny regulamin

s)Za zajęcie miejsc 2-3 w wojewódzkim finale plebiscytu laureaci w kategorii Ale Fura! otrzymują:

 • publikację zdjęcia ze swoim samochodem w dodatku do gazety
 • bon na paliwo o wartości 500 złotych

4.Warunkiem odebrania nagrody jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez osobę nagrodzoną.
5.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone do 30.06.2023r. na uroczystościach wręczenia nagród bądź za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora.
7.Nagrody w Konkursie Plebiscytowym zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Konkursu Plebiscytowego powstaje obowiązek podatkowy.
8.W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat Konkursu Plebiscytowego przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
9.W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej, lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik Konkursu Plebiscytowego niniejszym wyraża zgodę.
10.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym.
11.Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6 Reklamacje.

1.Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail reklamacja@polskapress.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora : Polska Press sp. z o. o. , ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Mistrzowie Motoryzacji Platinum ORLEN OIL – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego (Kandydatów, Osób zgłaszawzjących Kandydata oraz Głosujących, ) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji Platinum ORLEN OIL ”

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002408, .
2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji Platinum ORLEN OIL ” (dalej jako Konkurs Plebiscytowy), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego), zawierana przez zaakceptowanie regulaminu Konkursu Plebiscytowego, albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Organizator może również przetwarzać Twoje dane opisane wyżej w celu przeprowadzenia plebiscytu i przyznania nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, gdy Twoja kandydatura została nominowana przez Organizatora z własnej inicjatywy lub inicjatywy osób trzecich. Sytuacje takie mają miejsce, gdy przedmiotem plebiscytu jest obszar życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych lub regionalnych społeczności, a Organizator działa w celu uhonorowania lub wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, prezentując członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżniając zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających.
W okolicznościach opisanych wyżej Organizator czuwa nad tym, aby bezpieczeństwo Twoich danych oraz Twój interes nie zostały naruszone, publikując dane w minimalnym zakresie i korzystając wyłącznie z publicznie dostępnych informacji i materiałów. Organizator dokłada należytej staranności, aby skontaktować się z Tobą i powiadomić Ciebie o tym, że Twoja osoba została nominowana do udziału w Plebiscycie. W każdym czasie do końca Plebiscytu możesz zażądać usunięcia informacji o Twojej osobie z materiałów Plebiscytowych.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
b.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
c.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
d.Jeśli zgłosiłeś do udziału w Plebiscycie osobę trzecią – ta osoba.
Podmioty z grupy kapitałowej GK ORLEN – w zakresie niezbędnym do realizacji procesów administracyjnych i biznesowych.
5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs Plebiscytowy.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia plebiscytu i przyznania nagród w ramach prawnie uzasadnionego interesu Organizatora będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Organizatora przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane Plebiscytem czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym rozpoczęło się przetwarzanie twoich danych (patrz wyżej). Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku .

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl
7.PRAWO DO SKARGI
możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie, w związku z zawartą umową lub zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Konkursie Plebiscytowym lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Internet.
JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.Imię i nazwisko;
b.Miejscowość zamieszkania;
c.Miejsce Pracy;
d.Kontaktowy numer telefonu;
e.Numer telefonu, jeśli głosujesz z użyciem telefonu.
f.Wizerunek;
g.Adres do doręczeń, w przypadku złożenia reklamacji

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie