Regulamin Konkursu pod nazwą „Bilety do kina Helios”

marketing
Udostępnij:

Art. 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy i zwroty należy rozumieć w poniżej wskazany sposób:
1. Regulamin - (zwany dalej: Regulaminem) - określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Bilety do kina Helios” Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Nowej Trybuny Opolskiej, ul. Powstańców 9, 45-086 Opole, lub dostępny jest na www.nto.pl/helios_regulamin.
2.Konkurs – Konkurs PPG organizowany jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa (Organizator 1), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Organizatorem Plebiscytu jest również Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000030307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 7540335245 (Organizator 2).
3.Komisja Konkursowa – komisja powołana przez Organizatorów, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora 2. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad Regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
4.Uczestnik - osoba, która bierze udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5.Tytuł - Nowa Trybuna Opolska na łamach którego przeprowadzany jest Konkurs.
6.Serwis - www.nto.pl, w którym będzie emitowany Konkurs
7.Zadanie Konkursowe – zadanie opisane w Art. 3 ust. 2 Regulaminu.

Art. 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Uczestnikiem w Konkursie mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone Regulaminem.
2.Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Fundatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
3.Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadanie konkursowe o którym mowa w Art. 3 pkt 2.
4. Zadanie konkursowe nie może zawierać treści obraźliwych, naruszających normy społeczne, etyczne, przepisy prawa ani nie może naruszać praw osób trzecich, w tym autorskich.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu i wybór laureatów

1.Cykl konkursów, w ramach których poszczególne zadania konkursowe (w każdy czwartek, w którym ukazuje się papierowe wydanie Nowej Trybuny Opolskiej), zwane dalej Konkursem, rozstrzygane będą na bieżąco. Cykl Konkursów będzie odbywał się w okresie od 2.06.2022 r. do 30.12.2022 r.
2.Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika Zadania Konkursowego polegającego na:
a. Wysłaniu w dniu Konkursu zgłoszenia za pomocą SMS Premium na numer 72355 zawierającego: prefiks: Helios. Imię i Nazwisko Uczestnika, np.: Helios. Jan Kowalski
b. W dniu Konkursu, o godzinie 13.00, w odpowiedzi na wcześniejsze zgłoszenie, Uczestnik otrzyma SMS-em pytanie otwarte, na które musi udzielić autorskiej, kreatywnej, nieszablonowej, poprawnej językowo odpowiedzi. Należy ją wysyłać SMS-em na numer 72355, w tym samym dniu, do godziny 15.00 (czyli na odpowiedź ma 2 godziny) z tego samego numeru telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie (Art3 ust.2 lit.a).
3.W odpowiedzi na SMS, poza przyjęciem SMS-a do Konkursu oraz pytaniem konkursowym Uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Tytułu (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został wysłany SMS. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Uczestnik wysyłający SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść.
4.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
5.Uczestnik może wysłać w Konkursie dowolną liczbę sms-ów.
6.Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.
7.Obsługę techniczną systemu wiadomości wysłanych za pośrednictwem SMS Premium zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes.
8.Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
9.Uczestnicy mogą wysyłać SMS tylko z terenu Rzeczypospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10.Do dnia zakończenia Konkursu na numer telefonu, z którego został wysłany SMS z zadaniem konkursowym, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu, nie zawierające informacji handlowych.

Art. 4 Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników Konkursu

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu Konkursu.
2.Komisja konkursowa wyłoni pięciu (5) autorów najciekawszych odpowiedzi biorąc pod uwagę w swej ocenie kreatywność, oryginalność i poprawność językową.
3.Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzców, powiadomi ich telefonicznie o wygranej, za pomocą wiadomości SMS, na numer Uczestnika, z którego nastąpiła wysyłka SMS-a z Zadaniem Konkursowym.

Art. 5 Nagrody w Konkursie

1. Fundatorem nagród jest spółka Pro Media w Opolu.
2.Nagrody są każdorazowo przyznawane w ilości i rodzaju zgodnym z treścią artykułu prasowego dotyczącego niniejszego Konkursu zamieszczonego w Gazecie Nowa Trybuna Opolska.
3.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu nagrody w formie pieniężnej.
4.Nagrodę w postaci biletów do kina Helios w Opolu można odebrać w siedzibie Nowej Trybuny Opolskiej, ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole.
5.Wartość pojedynczych nagród przyznanych Zwycięzcom nie przekracza 2000 zł i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.
6..Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydatkę. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym.
7.Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6 Reklamacje

1.Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail promocja@nto.pl lub pocztą tradycyjną na adres Nowa Trybuna Opolska, ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole, z dopiskiem ”Bilety do kina Helios”
2.Reklamacja powinna zawierać:
a.Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja - Bilety do kina Helios”;
b.Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
c.Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d.W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
5.Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.Uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Bilety do kina Helios”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH[/b]
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408 oraz PRO MEDIA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 OPOLE, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w OPOLU, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000030307. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Bilety do kina Helios” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, jest umowa (o treści Regulaminu Konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
c.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Trwa XIV Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW w Gdyni

Więcej informacji na stronie głównej Nowa Trybuna Opolska