REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "WYGRAJ DOM Z NTO"

Redakcja

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej
Loteria promocyjna zwana dalej "loterią" jest prowadzona pod nazwą "WYGRAJ DOM Z NTO".

2. Nazwa Organizatora loterii promocyjnej
Organizatorem loterii zwanym dalej "Organizatorem" jest Spółka PRO MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (kod 45-086) przy ul. Powstańców Śląskich 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu pod numerem KRS 0000030307, NIP 754-033-52-45, (wydawca "Nowej Trybuny Opolskiej"), Kapitał zakładowy: 3 000 000 zł.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Opolu.

4. Zasięg loterii promocyjnej
Loteria odbywa się na terenie województwa opolskiego, gdzie odbywa się dystrybucja "Nowej Trybuny Opolskiej".

5. Czas trwania loterii promocyjnej
Loteria rozpoczyna się w dniu 21.03.2014 roku, a kończy w dniu 29.01.2016 roku.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Kupony publikowane są codziennie od poniedziałku do soboty w wydaniach "Nowej Trybuny Opolskiej" od dnia 02.04.2014 r. do dnia 03.02.2015 r., z wyjątkiem dni 21.04.2014 roku, 01.05.2014 r., 03.05.2014 r.,19.06.2014 r., 15.08.2014 r., 01.11.2014 r.,11.11.2014 r., 25.12.2014 r., 26.12.2014 r., 01.01.2015 r., 06.01.2015 r.

Karty dla Prenumeratorów "Nowej Trybuny Opolskiej", dostarczane są wyłącznie Prenumeratorom prasy tradycyjnej.

DANE OSOBOWE
7. Dane osobowe uczestników loterii są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem loterii przez Organizatora loterii w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii. Imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania laureata publikowane są na liście laureatów. Administratorem danych osobowych jest spółka PRO MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (kod 45-086) przy ul. Powstańców Śląskich 9. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w loterii i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe uczestnika mogą być użyte w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz celach marketingowych produktów i usług kontrahentów Organizatora. Powyższa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału uczestnika z loterii. Każdy uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

UCZESTNICY LOTERII
8. Uczestnikiem loterii, zwanym dalej "uczestnikiem" na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

9. Nagród w loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.

10. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

PRZEBIEG LOTERII
11. Loteria podzielona na 10 etapów odbywających się w następujących terminach:
I etap - od dnia 02.04.2014 r. do dnia 06.05.2014 r.
II etap - od dnia 07.05.2014 r. do dnia 03.06.2014 r.
III etap - od dnia 04.06.2014 r. do dnia 01.07.2014 r.
IV etap - od dnia 02.07.2014 r. do dnia 05.08.2014 r.
V etap - od dnia 06.08.2014 r. do dnia 02.09.2014 r.
VI etap - od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
VII etap - od dnia 01.10.2014 r. do dnia 04.11.2014 r.
VIII etap - od dnia 05.11.2014 r. do dnia 02.12.2014 r.
IX etap - od dnia 03.12.2014 r. do dnia 05.01.2015 r.
X etap - od dnia 07.01.2015 r. do dnia 03.02.2015 r.

12. W każdym etapie przewidziane są następujące nagrody:
I etap - 1 x telewizor, 1 x laptop, 1 x aparat, 1 x pralka, 1 x tablet;
II etap - 1 x telewizor, 1 x laptop, 1 x aparat, 1 x lodówka, 1 x tablet;
III etap - 1 x telewizor, 1 x laptop, 1 x aparat, 1 x pralka, 1 x kamera;
IV etap - 1 x telewizor, 1 x laptop, 1 x aparat, 1 x lodówka, 1 x kamera;
V etap - 1 x telewizor, 1 x laptop, 1 x aparat, 1 x pralka, 1 x kamera;
VI etap - 1 x telewizor, 1 x laptop, 1 x aparat, 1 x lodówka, 1 x kamera;
VII etap - 1 x telewizor, 1 x laptop, 1 x aparat, 1 x pralka, 1 x kamera;
VIII etap - 1 x telewizor, 1 x laptop, 1 x kamera, 1 x lodówka, 1 x tablet;
IX etap - 1 x telewizor, 1 x laptop, 1 x kamera, 1 x pralka, 1 x tablet;
X etap - 1 x telewizor, 1 x lodówka, 1 x aparat, 1 x kamera, 1 x tablet;

13. W dniu 02.04.2014 r. 07.05.2014 r., 04.06.2014 r., 02.07.2014 r., 06.08.2014 r., 03.09.2014 r., 01.10.2014 r., 05.11.2014 r., 03.12.2014 r., 07.01.2015 r. do każdego wydania "Nowej Trybuny Opolskiej" dołączona jest Karta. Dodatkowo w ww. dniach do "Nowej Trybuny Opolskiej" dostarczanej wyłącznie Prenumeratorom prasy tradycyjnej, dołączana jest Karta Prenumeratora.

Każda Karta oraz Karta Prenumeratora posiada:
 5 diagramów (do każdego diagramu przypisana jest inna nagroda, zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 12 regulaminu);
 miejsce do wypełnienia danych uczestnika tj. imię, nazwisko, adres zameldowania wpisany w dowodzie tożsamości, oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w loterii (dotyczy pkt 8 i 9 regulaminu).
 Numer telefonu oraz e-mail.
 Miejsce na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

14. W loterii można wziąć udział dokonując zakupu "Nowej Trybuny Opolskiej" (wersja I) w terminach o których mowa w pkt 11 regulaminu lub dokonując zakupu prenumeraty "Nowej Trybuny Opolskiej" (wersja II) na co najmniej jeden miesiąc tj. kwiecień 2014 r. i/lub maj 2014 r. i/lub czerwiec 2014 r. i/lub lipiec 2014 r. i/lub sierpień 2014 r. i/lub wrzesień 2014 r. i/lub październik 2014 r. i/lub listopad 2014 r. i/lub grudzień 2014 r. i/lub styczeń 2015 r.

WERSJA I
Codziennie od 02.04.2014 r. do dnia 03.02.2015 r. (z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych) na łamach "Nowej Trybuny Opolskiej" są publikowane kupony. Każdy kupon w danej edycji jest numerowany, jest też oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia. Na każdym kuponie publikowanych jest od 2 do 3 liczb.
Aby wziąć udział w loterii należy zakreślać na Karcie publikowane na kuponie liczby (uczestnik musi tak zakreślić liczby, aby pozostały czytelne np. kółkiem) oraz wyciąć kupony z "Nowej Trybuny Opolskiej" i zachować je (uczestnik zobowiązany jest posiadać kupony od pierwszego dnia ich publikacji, do dnia kiedy na Karcie uzyskał wygraną). Organizator zastrzega, iż nie wszystkie liczby z kuponów muszą znajdować się na Karcie.

WERSJA II
Osoby, które na kwiecień 2014 r. i/lub maj 2014 r. i/lub czerwiec 2014 r. i/lub lipiec 2014 r. i/lub sierpień 2014 r. i/lub wrzesień 2014 r. i/lub październik 2014 r. i/lub listopad 2014 r. i/lub grudzień 2014 r. i/lub styczeń 2015 r. wykupią prenumeratę "Nowej Trybuny Opolskiej" mogą wziąć udział w loterii, zbierając Karty Prenumeratora. Każdy, kto wykupi prenumeratę na przynajmniej jeden z dziesięciu ww. miesięcy, otrzymuje w dniu określonym w pkt 13 Kartę oraz Kartę Prenumeratora na dany miesiąc.
Codziennie od 02.04.2014 r. do dnia 03.02.2015 r. (z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych) na łamach "Nowej Trybuny Opolskiej" są publikowane kupony. Każdy kupon w danej edycji jest numerowany, jest też oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia. Na każdym kuponie publikowanych jest od 2 do 3 liczb.
Aby wziąć udział w loterii należy zakreślać na Karcie Prenumeratora publikowane na kuponie liczby (uczestnik musi tak zakreślić liczby, aby pozostały czytelne np. kółkiem). Organizator zastrzega, iż nie wszystkie liczby z kuponów muszą znajdować się na Karcie.

Jeżeli osoba, która dokonała zakupu prenumeraty "Nowej Trybuny Opolskiej" na co najmniej jeden z ww. miesięcy nie otrzymała Karty Prenumeratora (w dniach określonych w pkt 13 regulaminu), powinna w ciągu 7 dni powiadomić o tym fakcie Biuro Loterii. Po sprawdzeniu przez Organizatora, że uczestnik na pewno nie otrzymał Karty Prenumeratora, przesyła on na adres uczestnika odpowiednią Kartę Prenumeratora.
Organizator zastrzega, iż prenumeratorzy muszą zakreślać liczby na Karcie Prenumeratora, zgodnie z liczbami publikowanymi w "Nowej Trybunie Opolskiej" do danego etapu (zgodnie z pkt 11).
Każdy Prenumerator, może również wziąć udział w loterii zgodnie z pkt 14 wersja I.

15. W przypadku, gdy na Karcie lub Karcie Prenumeratora uczestnik zakreślił wszystkie liczby w jednym z diagramów, oznacza to iż wygrywa nagrodę gwarantowaną przypisaną do danego diagramu. Aby odebrać wygraną nagrodę, uczestnik zobowiązany jest w ciągu 14 dni od zakończenia etapu (tj. najpóźniej do dnia 17.02.1015 r. w przypadku etapu X), w którym wygrał nagrodę gwarantowaną, dostarczyć do Biura Loterii:
 Prawidłowo wypełnioną Kartę z wygraną nagrodą gwarantowaną oraz komplet kuponów opublikowanych od dnia rozpoczęcia danego etapu do dnia wygrania nagrody gwarantowanej (dotyczy pkt 14 wersja I),
 Prawidłowo wypełnioną Kartę Prenumeratora z wygraną nagrodą gwarantowaną (dotyczy pkt 14 wersja II).
16. W przypadku niespełnienia, warunków o których mowa w pkt 15, nagroda przechodzi do losowania dodatkowego, które odbędzie się 21.02.2015 r. po losowaniu nagrody głównej. W przypadku zgłoszenia wszystkich nagród gwarantowanych, losowanie dodatkowe nie odbywa się.

17. Prawidłowo wypełniona Karta/Karta Prenumeratora musi posiadać wypełnione następujące pola:
 dane uczestnika tj. imię, nazwisko, adres zameldowania wpisany w dowodzie tożsamości,
 podpis pod oświadczeniem o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w loterii (dotyczy pkt 8 i 9 regulaminu).
Podanie numeru telefonu, adresu e-mailowego, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowe dla ważności Karty/Karty Prenumeratora.

18. Każdy uczestnik, który nie wygrał nagrody gwarantowanej, może wziąć udział w losowaniu nagrody głównej i ewentualnie w losowaniu dodatkowym.
Aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej (i ewentualnie w losowaniu dodatkowym), uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Biura Loterii lub przesłać na adres: Biuro Loterii, ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole z dopiskiem "WYGRAJ DOM Z NTO" do dnia 20.02.2015 r. (data wpływu zgłoszenia do Organizatora):
 prawidłowo wypełnioną Kartę oraz opublikowane do danej Karty (etapu) kupony - dotyczy pkt 14 wersja I (z zastrzeżeniem, iż może brakować maksymalnie 3 kuponów w danym etapie).
lub
 prawidłowo wypełnioną Kartę dla Prenumeratorów "Nowej Trybuny Opolskiej" - dotyczy pkt 14 wersja II.

19. Karta lub Karta Prenumeratora wypełniona niezgodnie z pkt 16 regulaminu lub wpisane dane uczestnika są nieczytelne nie upoważnia do otrzymania nagrody. Karta do której nie dołączono odpowiedniej ilości kuponów, nie upoważnia do otrzymania nagrody.

20. Każdy uczestnik może przesłać do losowania dowolną liczbę Kart/Kart Prenumeratora.

21. Każda Karta/Karta Prenumeratora powinna być przesłana w osobnej kopercie. W przypadku przesłania kilku Kart/Kart Prenumeratora w jednej kopercie, zgłoszenie to jest traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.

22. Wszystkie Karty/Karty Prenumeratora, które biorą udział w loterii muszą być kartami oryginalnymi dostarczonymi uczestnikowi loterii przez dostawcę prenumeraty "Nowej Trybuny Opolskiej". Niedopuszczalne są karty powielane: (kserowane, skanowane, etc, i uszkodzone (za karty uszkodzone, a więc nieważne, uznaje się karty przerwane lub zniszczone w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nich informacji).

23. Losowanie nagrody głównej odbywa się w dniu 21.02.2015 r. w Chmielowicach przy ulicy Cmentarnej 36 pod nadzorem Komisji spośród wszystkich zgłoszeń dostarczonych/nadesłanych do dnia 20.02.2015 r.

Po wylosowaniu zgłoszenia Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone w punkcie 17 i 18 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania.

24. Losowanie nagród/ody o których mowa w pkt 16 regulaminu.
Losowanie, o którym mowa w pkt 16 regulaminu odbywa się w siedzibie Organizatora, w dniu 21.02.2015 r. (po losowaniu nagrody głównej) spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń do dnia 20.02.2015 r. (z wyłączeniem zgłoszeń wylosowanych podczas losowania nagrody głównej). Podczas losowania dodatkowego, losowana jest taka liczba laureatów, ile nagród gwarantowanych nie zostało zgłoszonych zgodnie z pkt 16 regulaminu.

Po wylosowaniu zgłoszenia Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone w punkcie 17 i 18 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania.

NAGRODY:
25. Wykaz nagród:
Nagroda główna w postaci domu jednorodzinnego z garażem (powierzchnia użytkowa 118,47 m2) wraz z działką o powierzchni 0,0852 ha (osiem arów i pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe) w miejscowości Chmielowice - 1 nagroda o wartości 499 502,87 zł brutto. Szczegółowy opis nagrody głównej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
Nagrody gwarantowane:
a) Nagroda gwarantowana w postaci telewizora Blaupunkt BLA-50/211I-GB-5B-FHBKUP-EU o wartości 2.986 zł brutto - 10 nagród o łącznej wartości 29.860 zł brutto;
b) Nagroda gwarantowana w postaci laptopa Sony SVE1113M1EB o wartości 1.850 zł brutto - 4 nagrody o łącznej wartości 7.400 zł brutto;
c) Nagroda gwarantowana w postaci laptopa Sony SVF1521C6EW o wartości 2.000 zł brutto - 5 nagród o łącznej wartości 10.000 zł brutto;
d) Nagroda gwarantowana w postaci aparatu Sony DSCH100B o wartości 490 zł brutto - 1 nagroda;
e) Nagroda gwarantowana w postaci aparatu Sony DSCW610 o wartości 360 zł brutto - 1 nagroda;
f) Nagroda gwarantowana w postaci aparatu Sony DSCW530B o wartości 470 zł brutto - 2 nagrody o łącznej wartości 940 zł brutto;
g) Nagroda gwarantowana w postaci aparatu Sony DSCTX1N o wartości 890 zł brutto - 1 nagroda;
h) Nagroda gwarantowana w postaci aparatu Sony DSCTX1L o wartości 890 zł brutto - 1 nagroda
i) Nagroda gwarantowana w postaci aparatu Sony DSCT110B o wartości 800 zł brutto - - 1 nagroda
j) Nagroda gwarantowana w postaci aparatu Sony DSCT110S o wartości 800 zł brutto - 1 nagroda;
k) Nagroda gwarantowana w postaci pralki Zanussi ZWQ 75104 o wartości 999 zł brutto - 5 nagród o łącznej wartości 4.995 zł brutto;
l) Nagroda gwarantowana w postaci lodówki LIEBHERR CUP 2721 o wartości 1.499 zł brutto - 5 nagrody o łącznej wartości 7.495 zł brutto;
m) Nagroda gwarantowana w postaci kamery Sony HDRCX220ER o wartości 1.020 zł brutto - 6 nagród o łącznej wartości 6.120 zł brutto;
n) Nagroda gwarantowana w postaci kamery Sony HDRCX220ES o wartości 1.020 zł brutto - 1 nagroda;
o) Nagroda gwarantowana w postaci kamery Sony DCRSR15ES o wartości 950 zł brutto - 1 nagroda;
p) Nagroda gwarantowana w postaci tableta HANNSPAD N14T71BRE o wartości 1.469 zł brutto - 5 nagród o łącznej wartości 7.345 zł brutto;

Wartość puli nagród wynosi 579 857,87 zł brutto (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 87/100 ).

OGŁASZANIE WYNIKÓW
26. Lista laureatów z losowania oraz nagród gwarantowanych opublikowana zostanie w "Nowej Trybunie Opolskiej" oraz na stronach serwisu internetowego www.nto.pl w dniu 23 lutego 2015 r. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy laureatów nagród gwarantowanych (imienia, nazwiska oraz miejscowości) w "Nowej Trybunie Opolskiej" w trakcie trwania loterii.

ODBIÓR NAGRÓD
27. Nagrodę gwarantowaną oraz nagrodę gwarantowaną, która przeszła do losowania laureat może odebrać w Biurze Loterii od dnia potwierdzenia przez Biuro Loterii o prawie do nagrody, najpóźniej do dnia 21.03.2015 r. Laureaci nagród gwarantowanych o wartości powyżej 2280 zł brutto, zobowiązani są do wpłacenia Organizatorowi loterii, podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, nie później niż 3 dni przed datą odbioru nagrody.
W przypadku niewpłacenia podatku lub nieodebrania nagrody w terminie pozostaje ona własnością Organizatora.

28. Przekazanie nagrody głównej nastąpi w siedzibie Organizatora, najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest do wpłacenia Organizatorowi loterii podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, nie później niż 10 dni przed datą odbioru nagrody.

Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Organizatora. Wszelkie koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty notarialne i sądowe oraz podatki, ponosi laureat. Nieodebranie nagrody głównej, niewpłacenie podatku, nieprzystąpienie przez laureata do aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

29. Każdy laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę od Organizatora na koszt własny.

30. Laureatom żadnej z nagród nie przysługuje prawo do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

31. Nagrody należy odbierać w legitymując się dokumentem tożsamości. Wszystkie nagrody w imieniu laureata może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem. W przypadku nagrody głównej wymagane jest pełnomocnictwo notarialne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
32. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone, w ramach niniejszej loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
33. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zwaną dalej Komisją i wydał regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
34. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników loterii na piśmie od dnia rozpoczęcia loterii, najpóźniej do dnia 15.01.2016 r. (data wpływu do Organizatora). Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane.

35. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: "Nowa Trybuna Opolska", ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole z dopiskiem "WYGRAJ DOM Z NTO - reklamacja". Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, treść żądania.

36. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
37. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

38. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
39. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Opolu.

40. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom loterii do wglądu w Biurze Loterii "Nowej Trybuny Opolskiej" oraz na stronie internetowej www.nto.pl. Na pisemne życzenie uczestnika loterii, otrzyma on kopię regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: "Nowa Trybuna Opolska", ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole z dopiskiem "WYGRAJ DOM Z NTO - regulamin".

41. Biuro Loterii znajduje się przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Opolu (kod 45-086) i czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 10:00 do 16:00.

42. Organizator zastrzega sobie możliwość dystrybuowania Kart z bezpłatnym wydaniem "Nowej Trybuny Opolskiej" w dniach 21.03.2014 r. - 02.04.2014 r.

43 W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

M
Michał

I co z tym załącznikiem do regulaminu?

A
Asiowa

A gdzie można przeczytać załączniki do regulaminu?

 

Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie