REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

RedakcjaZaktualizowano 
"Loteria na 60-lecie NTO"

WAŻNE

WAŻNE

Uruchamiamy możliwość bezpłatnego wstrzymania sms-owego spamu.

Wystarczy wysłać sms o treści SPAMSTOP na bezpłatny numer 80555.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria promocyjna zwana dalej "loterią" będzie prowadzona pod nazwą "Loteria na 60-lecie NTO".

2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej.
Podmiotem urządzającym loterię zwanym dalej "Organizatorem" jest Spółka PRO MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (kod 45-086) przy ul. Powstańców Śl. 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu pod numerem KRS 0000030307, NIP 754-033-52-45, (wydawca "Nowej Trybuny Opolskiej"), Kapitał zakładowy: 3 000 000 zł.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.
Loteria prowadzona będzie na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Opolu.

4. Zasięg loterii promocyjnej.
Loteria będzie odbywała się na terenie województwa opolskiego, gdzie odbywa się dystrybucja "Nowej Trybuny Opolskiej".

5. Czas trwania loterii promocyjnej.
Loteria rozpoczyna się w dniu 06.04.2012 roku a kończy w dniu 27.06.2013 r.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia dystrybuowania kuponów loteryjnych.
Kupony loteryjne publikowane będą codziennie od poniedziałku do soboty w wydaniach "Nowej Trybuny Opolskiej" od dnia 06.04.2012 r. do dnia 15.11.2012 r. z wyjątkiem dnia 09.04.2012 r., 01.05.2012 r., 03.05.2012 r., 07.06.2012 r., 15.08.2012 r., 01.11.2012 r. W dniu 07.04.2012 r., 30.04.2012 r., 02.05.2012 r., 06.06.2012 r., 14.08.2012 r., 31.10.2012 r. opublikowane zostaną dwa kupony loteryjne.

DANE OSOBOWE
7. Laureaci loterii poprzez podpisanie oświadczenia wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem loterii przez Organizatora w celu przeprowadzenia loterii, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania w "Nowej Trybuny Opolskiej". Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w loterii. Każdy uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

UCZESTNICY LOTERII
8. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego regulaminu), zameldowana na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

9. Nagród w loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny tj. małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, krewni i powinowaci pierwszego stopnia.

10. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.

PRZEBIEG LOTERII
11. Loteria podzielona jest na 32 edycje. Każda edycja będzie posiadała swoją kartę do gry (zwaną dalej "Kartą"). Podczas każdej edycji na łamach "Nowej Trybuny Opolskiej" publikowane będą kupony loteryjne (6 kuponów do danej Karty). Zadaniem uczestnika jest zebranie 5 kuponów publikowanych od dnia dołączenia Karty do dnia poprzedzającego dołączenie nowej Karty (zwanych dalej "zestawem") zgodnie z terminami opisanymi w pkt 17 regulaminu. Zestaw nie może zawierać kuponów, które się powtarzają. Każda edycja będzie rozpoczynała się w piątek i kończyła we czwartek.

12. W każdy piątek począwszy od dnia 06.04.2012 r. i zakończywszy w dniu 09.11.2012 r. do wydania gazety "Nowej Trybuny Opolskiej" dołączona zostanie Karta (prenumeratorzy otrzymywać będą dwie Karty).

13. Karta zawiera: liczbę oznaczającą numer Karty (zwaną dalej Numerem Karty), zakres numerów kuponów loteryjnych, które przynależą do Karty oraz trzy unikalne alfanumeryczne kody Karty (dalej zwany "Kodami Karty") ukryte pod zdrapką.

14. W przypadku dokonania zakupu e-wydania poprzez przesłanie w treści SMS pierwszego unikalnego Kodu Karty, zarejestrowany Kod Karty weźmie udział w losowaniu nagrody głównej w postaci mieszkania (z zastrzeżeniem terminów o których mowa w pkt. 17 regulaminu)
W przypadku dokonania zakupu e-wydania poprzez przesłanie w treści SMS drugiego unikalnego Kodu Karty, zarejestrowany Kod Karty weźmie udział w losowaniu nagrody I stopnia w postaci samochodu (z zastrzeżeniem terminów o których mowa w pkt. 17 regulaminu).
W przypadku dokonania zakupu e-wydania poprzez przesłanie w treści SMS trzeciego unikalnego Kodu Karty, zarejestrowany Kod Karty weźmie udział w losowaniu nagród dodatkowych (z zastrzeżeniem terminów o których mowa w pkt. 17 regulaminu).
Uczestnik sam dokonuje wyboru w losowaniu jakich nagród chce wziąć udział, poprzez wybór konkretnego unikalnego Kodu z Karty.

15. Każdy Kupon zawiera oznaczenie Numeru Karty (tzn. Numer Karty do której przypisany jest dany kupon), datę oraz pola do wypełnienia przez uczestnika tj. imię, nazwisko, adres zameldowania, e-mail, miejsce na podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o pełnoletniości oraz o niespełnieniu przesłanek uniemożliwiających udział w loterii.
Organizator zastrzega, iż w zestawie kuponów loteryjnych przynajmniej jeden kupon musi być prawidłowo wypełniony. Niewypełnienie przez uczestnika w/w pól na przynajmniej jednym kuponie, powoduje nieważność zestawu i nieprzyznanie nagrody przez Organizatora. Podanie adresu e-mailowego nie jest obowiązkowe dla ważności Karty.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII
16. W loterii można wziąć udział kupując "Nową Trybunę Opolską" (wersja I) lub posiadając prenumeratę "Nowej Trybuny Opolskiej" na przynajmniej jeden miesiąc od kwietnia 2012 r. do listopada 2012 r. (wersja II). Aby wziąć udział w loterii należy:

Wersja I
a) w dniach 06.04.2012 r. - 15.11.2012 r. dokonać zakupu "Nowej Trybuny Opolskiej" do której dołączona będzie Karta i zachować ją.
b) W terminach określonych w pkt 17 dokonać zakupu bieżącego e-wydania NTO, poprzez przesłanie SMS-a na numer 71466 (koszt wysłania SMS-a 1 zł netto / 1,23 zł z VAT) o treści: NTO.X, gdzie X oznacza unikalny Kod Karty. W treści SMS zamiast kropki dopuszczalne jest również wpisanie znaków takich jak: przecinek (,), dwukropek (:), krzyżyk (#), myślnik (-) spacja ( ). W odpowiedzi na SMS-a uczestnik otrzyma hasło dostępu do jednego bieżącego e-wydania NTO. Adres internetowy kiosku z e-wydaniami podany zostanie w SMS-ie. Po dokonaniu zakupu e-wydania, przesłany przez uczestnika Kod Karty weźmie udział w losowaniu nagrody przypisanej do danego Kodu Karty.
c) W dniach 06.04.2012 r. - 15.11.2012 r. wyciąć zestaw 5 kuponów publikowanych w "Nowej Trybuny Opolskiej" odpowiednich do Karty i zachować je.

Wersja II
a) Zachować przynajmniej jedną Kartę dołączoną do "Nowej Trybuny Opolskiej" (prenumeratorzy będą otrzymywali dwie Karty do gry).
b) W terminach określonych w pkt 17 dla poszczególnych Kart dokonać zakupu bieżącego e-wydania, poprzez przesłanie SMS-a na numer 71466 (koszt wysłania SMS-a 1 zł netto / 1,23 zł z VAT) o treści: NTO.X, gdzie X oznacza unikalny Kod Karty znajdujący się na Karcie.
W treści SMS zamiast kropki dopuszczalne jest również wpisanie znaków takich jak: przecinek (,), dwukropek (:), krzyżyk (#), myślnik (-) spacja ( ). W odpowiedzi na SMS-a uczestnik otrzyma hasło dostępu do jednego bieżącego e-wydania. Po dokonaniu zakupu e-wydania, przesłany przez uczestnika Kod Karty zwany dalej "zgłoszeniem" weźmie udział w losowaniu nagrody przypisanej do danego Kodu Karty.
c) W dniach 06.04.2012 r. - 15.11.2012 r. wyciąć zestaw 5 kuponów publikowanych w "Nowej Trybuny Opolskiej" odpowiednich do Karty i zachować je.

17. Podział na poszczególne edycje (z podziałem na Karty i terminem przynależnym do danej Karty):

Karta numer 1 - od dnia 6 kwietnia 2012 r. do dnia 12 kwietnia 2012 r. ,
Karta numer 2 - od dnia 13 kwietnia 2012 r. do dnia 19 kwietnia 2012 r. ,
Karta numer 3 - od dnia 20 kwietnia 2012 r. do dnia 26 kwietnia 2012 r. ,
Karta numer 4 - od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 3 maja 2012 r.,
Karta numer 5 - od dnia 4 maja 2012 r. do dnia 10 maja 2012 r.,
Karta numer 6 - od dnia 11 maja 2012 r. do dnia 17 maja 2012 r.,
Karta numer 7 - od dnia 18 maja 2012 r. do dnia 24 maja 2012 r.,
Karta numer 8 - od dnia 25 maja 2012 r. do dnia 31 maja 2012 r.,
Karta numer 9 - od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 7 czerwca 2012 r.,
Karta numer 10 - od dnia 8 czerwca 2012 r. do dnia 14 czerwca 2012 r.,
Karta numer 11 - od dnia 15 czerwca 2012 r. do dnia 21 czerwca 2012 r.,
Karta numer 12 - od dnia 22 czerwca 2012 r. do dnia 28 czerwca 2012 r.,
Karta numer 13 - od dnia 29 czerwca 2012 r. do dnia 5 lipca 2012 r.,
Karta numer 14 - od dnia 6 lipca 2012 r. do dnia 12 lipca 2012 r.,
Karta numer 15 - od dnia 13 lipca 2012 r. do dnia 19 lipca 2012 r.,
Karta numer 16 - od dnia 20 lipca 2012 r. do dnia 26 lipca 2012 r.,
Karta numer 17 - od dnia 27 lipca 2012 r. do dnia 2 sierpnia 2012 r.,
Karta numer 18 - od dnia 3 sierpnia 2012 r. do dnia 9 sierpnia 2012 r.,
Karta numer 19 - od dnia 10 sierpnia 2012 r. do dnia 16 sierpnia 2012 r.
Karta numer 20 - od dnia 17 sierpnia 2012 r. do dnia 23 sierpnia 2012 r.
Karta numer 21 - od dnia 24 sierpnia 2012 r. do dnia 30 sierpnia 2012 r.
Karta numer 22 - od dnia 31 sierpnia 2012 r. do dnia 6 września 2012 r.
Karta numer 23 - od dnia 7 września 2012 r. do dnia 13 września 2012 r.
Karta numer 24 - od dnia 14 września 2012 r. do dnia 20 września 2012 r.
Karta numer 25 - od dnia 21 września 2012 r. do dnia 27 września 2012 r.
Karta numer 26 - od dnia 28 września 2012 r. do dnia 4 października 2012 r.
Karta numer 27 - od dnia 5 października 2012 r. do dnia 11 października 2012 r.
Karta numer 28 - od dnia 12 października 2012 r. do dnia 18 października 2012 r.
Karta numer 29 - od dnia 19 października 2012 r. do dnia 25 października 2012 r.
Karta numer 30 - od dnia 26 października 2012 r. do dnia 1 listopada 2012 r.
Karta numer 31 - od dnia 2 listopada 2012 r. do dnia 8 listopada 2012 r.
Karta numer 32 - od dnia 9 listopada 2012 r. do dnia 15 listopada 2012 r.

18. Każdy uczestnik może zgłosić swoje uczestnictwo wielokrotnie wg procedury przedstawionej w pkt. 16 (z zastrzeżeniem, iż dla każdego Kodu Karty wybiera wersję I lub wersję II).
W losowaniach biorą udział tylko unikatowe numery, czyli numer telefonu wraz z Kodem Karty przesłane w odpowiednim terminie. W przypadku wysłania przez uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia SMS z tym samym Kodem Karty, otrzyma on informację, że takie zgłoszenie jest już zarejestrowane.

19. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestników SMS-ów promocyjnych, maksymalnie jednej wiadomości dziennie, w odpowiedzi na przesłany przez uczestnika SMS na numer 71466. Wiadomości SMS mogą być wysyłane do uczestników od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 - 20.00.
W przypadku, gdy uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem wiadomości SMS od Organizatora może wysłać, na numer 71466 (koszt wysłania SMS-a wynosi 1 zł netto/1,23 zł z VAT), wiadomość SMS o treści: STOPSPAM. Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści skutkuje zaprzestaniem wysyłania na dany numer dodatkowych informacji przez Organizatora, od momentu przesłania SMS na numer 71466. Wysłanie wiadomości SMS o treści STOPSPAM nie oznacza pozbawienia uczestnika udziału w losowaniu nagrody/ód, o ile spełnił warunki określone w niniejszym regulaminie.

NAGRODY
20. Wykaz nagród:
Nagroda główna w postaci mieszkania znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Tęczowej w Opolu o powierzchni wewnętrznej wynoszącej 34,45 m², składający się z przedpokoju, łazienki, salonu z aneksem kuchennym, pokoju, balkonu Podstawą ustalenia powierzchni lokalu jest definicja powierzchni wewnętrznej lokalu oraz zasady obmiaru zawarte w normie PN-70/B-02365 z 30 czerwca 1970 r. o wartości 155 174,40 zł brutto - 1 nagroda.

Nagroda I stopnia w postaci samochodu Nissan Micra K13 Visia CD/AC o wartości 40 000 zł brutto - 4 nagrody o łącznej wartości 160 000 zł brutto;

Nagrody dodatkowe o łącznej wartości 9 840 zł brutto - 55 nagród;
a) Nagroda w postaci chłodziarki WROZAMET o wartości 1672,80 zł brutto - 1 nagroda;
b) Nagroda w postaci kawiarki ZELMER o wartości 555,96 zł brutto - 1 nagroda;
c) Nagroda w postaci robota PHILIPS o wartości 692,49 zł brutto - 1 nagroda;
d) Nagroda w postaci kuchni MASTERCOOK o wartości 1211,55 zł brutto - 1 nagroda;
e) Nagroda w postaci czajnika ZELMER o wartości 86,10 zł brutto - 10 nagród;
f) Nagroda w postaci kawiarki BOSCH o wartości 86,10 zł brutto - 7 nagród;
g) Nagroda w postaci robota BOSCH o wartości 61,50 zł brutto - 21 nagród;
h) Nagroda w postaci robota ZELMER o wartości 177,12 zł brutto - 3 nagrody;
i) Nagroda w postaci suszarki REMINGTON o wartości 246 zł brutto - 1 nagroda;
j) Nagroda w postaci odkurzacza ZELMER o wartości 503,07 zł brutto - 1 nagroda;
k) Nagroda w postaci prostownicy REMINGTON o wartości 166,05 zł brutto - 1 nagroda
l) Nagroda w postaci suszarki REMINGTON o wartości 150,06 zł brutto - 1 nagroda;
m) Nagroda w postaci kawiarki PHILIPS o wartości 250,92 zł brutto - 2 nagrody;
n) Nagroda w postaci tostera PHILIPS o wartości 199,26 zł brutto - 2 nagrody;
o) Nagroda w postaci czajnika PHILIPS o wartości 227,55 zł brutto - 2 nagrody;

Wartość puli nagród wynosi 325 014,40 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czternaście złotych 40/100).

LOSOWANIE NAGRÓD
21. Wszystkie losowania (z wyłączeniem losowania, które odbędzie się w dniu 16.11.2012 r.) odbywać się będą w Warszawie przy ul. Prostej 51. Losowanie w dniu 16.11.2012 r. odbędzie się w Opolu w siedzibie Polskich Domów przy ul. Katowickiej 83/10. Losowania nagród będą przeprowadzone przy użyciu komputera wyposażonego w oprogramowanie umożliwiające losowy wybór zgłoszenia z elektronicznej bazy danych.

22. Terminy losowań nagród dodatkowych.
Losowanie nr I odbędzie się w dniu 07.05.2012 r. spośród nadesłanych zgłoszeń w dniach 06.04.2012 r. - 03.05.2012 r. Podczas losowania rozlosowane zostaną następujące nagrody: 1 x nagroda dodatkowa w postaci kawiarki BOSCH, 3 x nagroda dodatkowa w postaci robota BOSCH, 1 x nagroda dodatkowa w postaci robota ZELMER, 1 x nagroda dodatkowa w postaci kawiarki PHILIPS, 1 x nagroda dodatkowa w postaci czajnika ZELMER.

Losowanie nr II odbędzie się w dniu 01.06.2012 r. spośród nadesłanych zgłoszeń w dniach 04.05.2012 r. - 31.05.2012 r. Podczas losowania rozlosowane zostaną następujące nagrody: 1 x nagroda dodatkowa w postaci kawiarki BOSCH, 3 x nagroda dodatkowa w postaci robota BOSCH, 1 x nagroda dodatkowa w postaci robota ZELMER, 1 x nagroda dodatkowa w postaci tostera PHILIPS, 1 x nagroda dodatkowa w postaci czajnika ZELMER

Losowanie nr III odbędzie się w dniu 29.06.2012 r. spośród nadesłanych zgłoszeń w dniach 01.06.2012 r. - 28.06.2012 r. Podczas losowania rozlosowane zostaną następujące nagrody: 1 x nagroda dodatkowa w postaci kawiarki BOSCH, 3 x nagroda dodatkowa w postaci robota BOSCH, 1 x nagroda dodatkowa w postaci suszarki REMINGTON o wartości 246 zł brutto, 1 x nagroda dodatkowa w postaci tostera PHILIPS, 1 x nagroda dodatkowa w postaci czajnika ZELMER.

Losowanie nr IV odbędzie się w dniu 27.07.2012 r. spośród nadesłanych zgłoszeń w dniach 29.06.2012 r. - 26.07.2012 r. Podczas losowania rozlosowane zostaną następujące nagrody: 1 x nagroda dodatkowa w postaci kawiarki BOSCH, 3 x nagroda dodatkowa w postaci robota BOSCH, 1 x nagroda dodatkowa w postaci odkurzacza ZELMER, 1 x nagroda dodatkowa w postaci czajnika PHILIPS, 1 x nagroda dodatkowa w postaci czajnika ZELMER.

Losowanie nr V odbędzie się w dniu 24.08.2012 r. spośród nadesłanych zgłoszeń w dniach 27.07.2012 r. - 23.08.2012 r. Podczas losowania rozlosowane zostaną następujące nagrody: 1 x nagroda dodatkowa w postaci kawiarki BOSCH, 3 x nagroda dodatkowa w postaci robota BOSCH, 1 x nagroda dodatkowa w postaci prostownicy REMINGTON, 1 x nagroda dodatkowa w postaci czajnika PHILIPS, 1 x nagroda dodatkowa w postaci czajnika ZELMER.

Losowanie nr VI odbędzie się w dniu 21.09.2012 r. spośród nadesłanych zgłoszeń w dniach 24.08.2012 r. - 20.09.2012 r. Podczas losowania rozlosowane zostaną następujące nagrody: 1 x nagroda dodatkowa w postaci kawiarki BOSCH, 3 x nagroda dodatkowa w postaci robota BOSCH, 1 x nagroda dodatkowa w postaci suszarki REMINGTON o wartości 150,06 zł brutto, 2 x nagroda dodatkowa w postaci czajnika ZELMER.

Losowanie nr VII odbędzie się w dniu 19.10.2012 r. spośród nadesłanych zgłoszeń w dniach 21.09.2012 r. - 18.10.2012 r. Podczas losowania rozlosowana zostanie: 1 x nagroda dodatkowa w postaci kawiarki BOSCH, 3 x nagroda dodatkowa w postaci robota BOSCH, 1 x nagroda dodatkowa w postaci kawiarki PHILIPS, 2 x nagroda dodatkowa w postaci czajnika ZELMER.

Losowanie nr VIII odbędzie się w dniu 16.11.2012 r. spośród nadesłanych zgłoszeń w dniach 19.10.2012 r. - 15.11.2012 r. Podczas losowania rozlosowane zostaną następujące nagrody: 1 x nagroda dodatkowa w postaci chłodziarki WROZAMET, 1 x nagroda dodatkowa w postaci kawiarki ZELMER, 1 x nagroda dodatkowa w postaci robota PHILIPS, 1 x nagroda dodatkowa w postaci kuchni MASTERCOOK, 1 x nagroda dodatkowa w postaci robota ZELMER, 1 x nagroda dodatkowa w postaci czajnika ZELMER.

23. Terminy losowań nagród I stopnia.
Losowanie nr I odbędzie się w dniu 01.06.2012 r. spośród nadesłanych zgłoszeń w dniach 06.04.2012 r. - 31.05.2012 r.

Losowanie nr II odbędzie się w dniu 27.07.2012 r. spośród nadesłanych zgłoszeń w dniach 01.06.2012 r. - 26.07.2012 r.

Losowanie nr III odbędzie się w dniu 21.09.2012 r. spośród nadesłanych zgłoszeń w dniach 27.07.2012 r. - 20.09.2012 r.

Losowanie nr IV odbędzie się w dniu 16.11.2012 r. spośród nadesłanych zgłoszeń w dniach 21.09.2012 r. - 15.11.2012 r.

Podczas każdego losowania rozlosowana zostanie jedna nagroda I stopnia. Do laureata wylosowana zostanie jedna osoba rezerwowa.

24. Losowanie nagrody głównej.
Losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 16.11.2012 r. spośród nadesłanych zgłoszeń w dniach 06.04.2012 r. - 15.11.2012 r. Podczas losowania wylosowany zostanie jeden laureat nagrody głównej. Do laureata wylosowana zostanie jedna osoba rezerwowa.

25. W ciągu 2 dni roboczych od losowania podjęte zostaną próby nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowanymi laureatami. Połączenie telefoniczne będzie dokonywane na numer telefonu laureata, za pomocą którego brał udział w loterii.

26. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w loterii, potwierdzić posiadanie Karty z Kodem Karty, zgodnym z podanym w zgłoszeniu do loterii i wylosowanym. Próba uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana będzie pięciokrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona najwcześniej po 3 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia po minimum 15 minutach.
Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem nagrody dodatkowej nie uda się uzyskać połączenia, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.
Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem nagrody głównej lub laureatem nagrody I stopnia nie uda się uzyskać połączenia, podjęta zostanie próba nawiązania połączenia telefonicznego z osobą rezerwową, dla której zostanie powtórzona procedura z niniejszego punktu regulaminu. Jeśli nie uda się uzyskać połączenia z osobą rezerwową, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.

27. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem zostanie on powiadomiony o wygranej oraz warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. Prawo do odbioru nagrody laureat nabywa po osobistym dostarczeniu lub wysłaniu listem poleconym na adres: "Nowa Trybuna Opolska", ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole z dopiskiem "LOTERIA NA 60-LECIE NTO" oryginalnej Karty z Kodem Karty zgodnym z wylosowanym podczas losowania, zestaw 5 kuponów loteryjnych odpowiednich do danej Karty (przynajmniej jeden kupon loteryjny musi być prawidłowo wypełniony).
Doręczenie dokumentów, wskazanych powyżej, nastąpić musi w terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia laureata o warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą po upływie 8 dni roboczych od dnia powiadomienia uczestnika o warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody, nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia.

28. Jeżeli laureat nagrody dodatkowej nie spełni warunków opisanych w pkt. 27 regulaminu, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.

Jeżeli laureat nagrody głównej lub nagrody I stopnia nie spełni warunków opisanych w pkt. 27 regulaminu, wówczas nagroda przechodzi na osobę rezerwową, tzn.: kolejnego dnia roboczego po niespełnieniu przez laureata warunków podanych w pkt. 27, zostaną nawiązane próby połączenia z osobą rezerwową, a następnie przeprowadzona zostanie procedura opisana w pkt. 26 i 27 regulaminu. W przypadku nie spełnienia warunków przez osobę rezerwową, nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane przez laureata dokumenty zawierające Kartę z unikalnym kodem - zniszczone, opóźnione lub zagubione przez pocztę.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
30. Lista laureatów w postaci Kodów Kart publikowana będzie w "Nowej Trybuny Opolskiej" w ciągu jednego dnia roboczego od losowania, natomiast na stronie internetowej www.nto.pl w ciągu dwóch dni od losowania.

ODBIÓR NAGRÓD
31. Nagrody dodatkowe laureaci mogą odbierać w Biurze Loterii w ciągu jednego miesiąca od losowania, legitymując się dowodem tożsamości. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, pozostanie ona własnością Organizatora.

32. Nagrody I stopnia zostaną przekazane do dnia 28.02.2013 r.

33. Przekazanie nagrody głównej nastąpi w siedzibie Organizatora, najpóźniej w dniu 29.05.2013 r.
Laureat nagrody głównej oraz nagrody I stopnia zobowiązany jest do wpłacenia Organizatorowi loterii podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, nie później niż 3 dni przed datą odbioru nagrody.

Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Organizatora. Wszelkie koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty notarialne i sądowe oraz podatki, ponosi laureat. Nieodebranie nagrody głównej, nieprzystąpienie przez laureata do aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

34. Każdy laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę od Organizatora loterii promocyjnej na koszt własny.

35. Zdobywcom żadnej z nagród nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną lub do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
36. Nagrody należy odbierać Biurze Loterii, legitymując się dokumentem tożsamości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
37. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone, w ramach niniejszej loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
38. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zwaną dalej Komisją i wyda regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzić będzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
39. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników loterii na piśmie od dnia rozpoczęcia loterii, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po dniu 13.06.2013 r. nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia zgodnie z datą stempla pocztowego.

40. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: "Nowa Trybuna Opolska", ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole z dopiskiem "Loteria na 60-lecie NTO - reklamacja". Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, treść żądania oraz podpis.

41. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
42. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

43. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
44. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Opolu.

45. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom loterii do wglądu w siedzibie redakcji "Nowej Trybuny Opolskiej" oraz na stronie internetowej www.nto.pl.

46. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.

47. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora.

48. Biuro Loterii znajduje się przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Opolu i czynne jest codziennie (z wyłączeniem dni świątecznych) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

49. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. "Prawo pocztowe" (Dz. U z 2008 r. Nr 189 poz. 1159 z późn. zm.),rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U z 2004 r. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.) i inne właściwe przepisy prawa. Materiały reklamowe loterii mają jedynie charakter informacyjny.

polecane: 60 Sekund Biznesu: W internecie jest wygodniej i większy wybór.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3