Regulamin plebiscytu "Malowanie z klasą"

Redakcja

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady plebiscytu "Malowanie z klasą".
2. Podmiotem urządzającym plebiscyt na zasadach określonych w regulaminie jest Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Powstańców Śl. 9, 45-086 Opole, działającej na podstawie wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej nr KRS 0000030307 wydanym przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu, o kapitale zakładowym: 3 000 000 zł NIP: 754-033-52-45, nto@nto.pl, www.nto.pl. oraz Fundacja Fashion & Design, ul. Pużaka 13, 45-273 Opole.
Zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS zapewnia firma M2A, właściciel systemu Cumulus. Infolinia +48 22 312 18 52
3. Celem plebiscytu jest:
a) uwrażliwienie na przedmioty codziennego użytku, które nas otaczają,
b) popularyzacja idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie dziecięcej twórczości
artystycznej,
c) promocja innych, atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu .

4. Plebiscyt prowadzony jest na terenie Opola i województwa Opolskiego.
5. Plebiscyt trwa od dnia 20 kwietnia do dnia 15 czerwca 2012 roku.

II. Uczestnictwo w Plebiscycie

1. Uczestnikami plebiscytu są uczniowie szkół podstawowych klas od I do VI z terenu województwa opolskiego

2. Plebiscyt podzielony jest na dwie kategorie:
a) I kategoria - klasy I-III
b) II kategoria - klasy IV-VI

III. Zasady Plebiscytu

1. Każdy uczestnik w ramach plebiscytu wykona jedną pracę plastyczną - pomalowanie płytki dekoracyjnej otrzymanej od Organizatora plebiscytu
2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
3. Praca może zostać wykonana dowolną techniką.
5. Praca nie może być uszkodzona
6.Warunkiem udziału w plebiscycie jest zgłoszenie e-maliowe szkoły do wzięcia udziału w plebiscycie"Malowanie z klasą" na adres malujemy@nto.pl do dnia 06.05.2012.

Zgłoszenia należy przesłać według wzoru:
- imię nazwisko uczestnika
- Szkoła (nazwa, adres, telefon)
- Klasa
- Osoba do kontaktu, najlepiej wychowawca (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail).

7. Maksymalna ilość uczniów zgłoszonych przez jedną szkołę to łącznie 24 uczestników plebiscytu z dwóch grup wiekowych. Ilość przyznanych dekorów zależy od ilości zgłoszonych uczestników przez szkołę. Szkoła może otrzymać 12 lub 24 dekory.
8. Każda szkoła jest zobowiązana odebrać materiały - dekory we własnym zakresie z siedziby NTO ul. Powstańców Śląskich 9 w Opolu, lub z siedziby firmy Stegu, ul. Dworcowa 8. Materiały - decory, można odebrać od dnia 21. 04. 2012 do 14. 05. 2012, w godzinach od 8.00 do 16
9.Warunkiem przyznania szkole dekorów jest wysłanie zgłoszenia na adres e-mail oraz otrzymanie potwierdzenia e-mailowego o poprawności zgłoszenia.
10. Organizator plebiscytu, przekazuje płytki dekoracyjne firmy Stegu - ZODIAK. Uczestnik plebiscytu musi samodzielnie pomalować, ozdobić płytkę.
Organizator plebiscytu, nie zapewnia materiałów do wykonania pracy: farby, pędzle inne materiały plastyczne itp.

11. Szkoły biorące udział w plebiscycie "Malowanie z klasą" są zobowiązane do wybrania najładniejszych według nich prac ( maksymalnie 24 prace i dostarczenia ich do siedziby Fundacji Fashion &Design w Opolu, ul. Pużaka 13. Wybrane prace wezmą udział w głosowaniu sms-owym.

Do przekazywanych prac należy dołączyć prawidłowo wypełniony Kupon, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego w terminie do dnia 22.05.2012. Kupon będzie odesłany na adres e-mailowy z którego zostanie przesłane zgłoszenie szkoły do plebiscytu.

12. Każdy uczestnik ma obowiązek sfotografowania swojej pracy, która została wybrana i zgłoszona przez szkołę do głosowania SMS i przesłania jej zdjęcia do dnia 22.05.2012.
na adres e-mailowy malujemy@nto.pl, w treści e-maila wpisując "Zdjęcie - nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko uczestnika". Zdjęcie powinno mieć rozmiar 800x600 pikseli.
13. W plebiscycie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych
w niniejszym Regulaminie, w tym w przypadku:

a) przesłania lub przekazania pracy po wyznaczonym terminie
b) niewypełnienie Kuponu lub wypełnionego nieczytelnie, niekompletnie lub
nieprawidłowo,
c) dołączenia do Kuponu więcej niż jednej pracy,
d) zgłoszenia tego samego uczestnika więcej niż jeden raz,
e) zgłoszenia na Kuponie więcej niż jednego uczestnika,
f) oddane uszkodzone prace
g) brak fotografii

14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne lub doręczone po terminie.

15.Jeżeli w toku trwania plebiscytu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik nie jest autorem nadesłanej pracy lub nie przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy, opiekun prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.

IV. Głosowanie

1.W plebiscycie wezmą udział wszystkie zgłoszone prace uczestników, które spełnią wymagania niniejszego regulaminu. Każdemu zdjęciu pracy zostanie przydzielony prefix wraz z numerem porządkowym do głosowania SMS-owego. O przyznaniu numeru SMS i dopuszczeniu do plebiscytowego głosowania decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
Lista przypisanych numerów wraz ze zdjęciami prac zostanie opublikowana na stronie www.nto.pl/malowanie.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą SMS-ów. Aby oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy w okresie od 15.05.2012 r. do dnia 15.06.2012 r. do godz. 11.59 przesłać na nr 71466 SMS o treści:

Klasy I-III szkół podstawowych
malowanie1.xxx (gdzie xxx to numer zdjęcia z listy) wzór: malowanie1.999
klasy IV-VI szkół podstawowych
malowanie2.xxx (gdzie xxx to numer zdjęcia z listy) wzór: malowanie2.999
Koszt jednego SMS-a to 1,23 z Vat.

3.Z jednego numeru telefonu można wysłać dowolną liczbę SMS-ów, jeden SMS to jeden głos.
Wyniki głosowania publikowane będą systematycznie na podstronie www.nto.pl/malowanie
SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania nie zostaną uznane.

4.Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym wyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

V. Ogłoszenie wyników

1.Zwycięzcami plebiscytu zostaną uczestnicy, których prace otrzymają największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS-ów w każdej z kategorii. Zwycięzcy otrzymają nagrody przeznaczone dla uczestników plebiscytu oraz dodatkowo zdobędą nagrody dla swojej szkoły.
Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

VI. Nagrody

Nagrody dla szkół:

a. Kategoria - dzieci I-III
I miejsce - wyklejenie ściany pracowni historycznej płytkami dekoracyjnymi "Egipt - Grecja" sztuk 4 + komplet map
II miejsce - wyklejenie ściany pracowni historycznej płytkami dekoracyjnymi
"Egipt - Grecja" sztuk 2
b. Kategoria - dzieci IV-VI
I miejsce - wyklejenie ściany pracowni historycznej płytkami dekoracyjnymi "Egipt - Grecja" sztuk 4 + komplet map
II miejsce - wyklejenie ściany pracowni historycznej płytkami dekoracyjnymi
"Egipt - Grecja" sztuk 2

Nagrody dla uczestników:

1. I Kategoria:
a. I miejsce - Playstation Sony
b. II miejsce - PSP - przenośna konsola
c. III. Miejsce - Kupon wartości 200 zł na zakup materiałów plastyczno - szkolnych

1. II Kategoria:
a. I miejsce - Playstation Sony
b. II miejsce - PSP - przenośna konsola
c. III. Miejsce - Kupon wartości 200 zł na zakup materiałów plastyczno - szkolnych

Koszty podatku od nagrody w wysokości 10% jej równowartości pokrywają sponsorzy nagród.

VII. Dodatkowa nagroda Kapituły plebiscytu

Kapituła plebiscytu powołana z ramienia Organizatora może przyznać dodatkowe nagrody na podstawie następujących kryteriów:
a) estetyka wykonania
b) inwencja i pomysłowość technik wykonanej pracy
c) ogólne wrażenia estetyczne.

W skład Komisji plebiscytu wejdą:

1. Ilona Stańczak De Candia - prezes Fundacji F&D
2. Katarzyna Zapora -Sternal - Dyrektor przedstawicielstwa Avila Sp. z o.o.
3. Magdalena Skucik - właścicielka Ambasady Urody w Opolu
4. Jacek Wróbel - dyrektor działu marketingu firmy Stegu Sp. z o.o.
5.Andrzej Czyczyło - rysownik, satyryk, scenograf
6.Krzysztof Zyzik - redaktor naczelny NTO
7. Krzysztof Gronowicz - dyrektor działu marketingu Nto
8.Justyna Janus - redaktor Nto
9. Mariusz Piotrowski - dyrektor działu reklamy Nto
10. Kamil Rudziński - regionalny kierownik produktu ES

VIII. Sponsorzy nagród:

1. STEGU Sp. z o.o.
2. Ambasada urody w Opolu
3. AVIVA Sp. z o.o.
4.Fundacja Fashion&Design

IX. Informacje dodatkowe

Rozstrzygnięcie plebiscytu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 17 czerwca 2012 roku w Amfiteatrze Opolskim. W tym dniu odbędzie się także licytacja wybranych prac, które będą brały udział w plebiscycie "Malowanie z klasą".
Prace, które wezmą udział w licytacji wybierze Kapituła plebiscytu. Dodatkowo odbędzie się aukcja internetowa pozostałych prac. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Fundacji Fashion&Design.

Nadesłane prace, zostaną wyeksponowane w Opolu w sklepie CASTORAMA do dnia 15.06. 2012r

Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2. Przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3. Udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a zamawia wiadomość informacyjno-reklamową organizatora, sponsora plebiscytu i lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości na dany numer telefonu może być zablokowane bezpłatnie po wysłaniu e-maila na adres spam@m2a.pl, w tytule wiadomości stop +numer telefonu.

X. Reklamacje

Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Plebiscytem przysługuje każdemu uczestnikowi Plebiscytu. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Plebiscytu wyłącznie w formie pisemnej od dnia rozpoczęcia Plebiscytu, najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania ostatecznych wyników głosowania. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane. Reklamacje należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres organizatora.
Na kopercie powinien znajdować się dopisek "Malowanie z klasa- reklamacja".
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Plebiscytu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika Plebiscytu.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji.
Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu.
Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

XI. Prawa autorskie.

1. Z chwilą nadesłania lub dostarczenia zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonego utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania
egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu,
b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu,
użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu
rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą
elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym,
kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach
informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations,
c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego
Organizator jest upoważniony.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału egzemplarza utworu.
3. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do
dokonywania skrótów, obróbek graficznych.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami
utworu.
5. Uczestnik nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek innym
wydawnictwie.
6. Organizator niniejszym oświadcza, że akceptuje oświadczenia uczestnika złożone w Kuponie plebiscytowym oraz wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie majątkowych praw autorskich do utworu oraz innych praw określonych w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim przewidzianych.

XII. Postanowienia końcowe.

1. Organizator plebiscytu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania plebiscytu i warunków udziału w nim oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.nto/malowanie.
3. Nadesłane do plebiscytu przez uczestników prace nie podlegają zwrotowi.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Załącznik nr 1 do Regulaminu plebiscytu plastycznego "Malowanie z klasą"

Załącznik nr 1 do Regulaminu plebiscytu plastycznego "DZIECIĘCY DESIGN"

Kupon (wzór)
Plebiscyt: "Malowanie z klasą"

UCZESTNIK:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………..

SZKOŁA PODSTAWOWA:
Nr szkoły, adres, klasa: …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy oraz adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA:
1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika samodzielnie i jest on jej
jedynym autorem.
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem plebiscytu i wyrażam zgodę na udział w plebiscycie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Bezpieczne Wakacje moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy, w zakresie określonym w Regulaminie plebiscytu

.
______________________________
Data i podpis opiekuna prawnego uczestnika

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

m
mama

Totalny bałagan!!!Gdzie są pozostałe płytki ze szkoły nr.7?Dlaczego niektóre pozycje nie mają zdjęć?Dlaczego są podwójne numery?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3