Regulamin Plebiscytu "Opolski Hipokrates"

Redakcja
Plebiscyt odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty.

§1

Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu "Opolski Hipokrates" (zwanego dalej Plebiscytem).

§2

Współorganizatorami Plebiscytu są: PRO MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole, ul. Powstańców Śl. 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu pod numerem KRS 0000030307, wydawca Nowej Trybuny Opolskiej o kapitale zakł,adowym 3 000 000 złotych oraz Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

§3

Plebiscyt trwa od dnia 15 października 2010 r. do dnia 08 listopada 2010 r.

§4

Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5

W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Współorganizatorów biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.

§6

1. Plebiscyt odbywa się w 4 kategoriach: Lekarz Roku, Pielęgniarka i Położna Roku, Najbardziej Przyjazna Placówka Medyczna, Najbardziej Przyjazna Apteka.

2. Laureatami Plebiscytu zostaną osoby / instytucje, które uzyskają największą liczbę głosów w swojej kategorii - oddanych za pomocą sms-ów oraz na kuponach plebiscytowych drukowanych minimum raz w tygodniu od 15 października do 8 listopada 2010 w Nowej Trybunie Opolskiej.

3. Zdobywcy pierwszego miejsca w każdej z kategorii zostaną nagrodzeni statuetkami "Opolskiego Hipokratesa", a drugie i trzecie miejsca zostaną wyróżnione dyplomami.

§7

1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów oraz oryginalnych kuponów publikowanych w "Nowej Trybunie Opolskiej" w terminie od dnia 15 października 2010 do dnia 08 listopada 2010 r.

2. Zgłaszać osoby/instytucje i głosować na nie można w następujących kategoriach:

- Lekarz Roku

- Pielęgniarka i Położna Roku

- Najbardziej Przyjazna Placówka Medyczna

- Najbardziej Przyjazna Apteka

§8

Prawidłowo wypełniony kupon plebiscytowy powinien zawierać:

1. dane osobowe Czytelnika: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego;

2. datę i podpis osoby wypełniającej kupon;

3. imię i nazwisko osoby bądź nazwę placówki, na którą oddawany jest głos;

4. nazwę kategorii w ramach której oddawany jest głos. Wszystkie kategorie publikowane będą w tekście wyjaśniającym zasady Plebiscytu.

5. zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Czytelnika w zakresie określonym w § 15.

§9

1. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany sms-em lub złożony na oryginalnym kuponie, prawidłowo wypełnionym (§8), przesłanym lub dostarczonym do siedziby Nowej Trybuny Opolskiej pod adresem: 45-086 Opole, ul. Powstańców Śl. 9 w terminie od 15 października 2010 do 08 listopada do godziny 12.00.

2. Kupony i sms-y dostarczone po upływie ww. terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

3. SMS należy przesłać na nr 72466 w treści wpisując w następujący sposób (bez przecinków i rozdzielając spacjami): L.imię i nazwisko lekarza miejscowość (np. L.jan nowak brzeg); P.imię i nazwisko pielęgniarki/położnej miejscowość (np. P.janina nowak nysa); PM.nazwa placówki ulica miejscowość (np. PM.wcm witosa opole); A.nazwa apteki ulica miejscowość (np. A.eskulap kowalska glubczyce). SMS nie może zawierać polskich znaków. Koszt SMS-a 2,44 zł z VAT.

4. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość SMS-ów.

5. Wysłanie SMS-a zgodnego ze wzorem podanym w §9 pkt 3 niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nie leżących po jego stronie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) i za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.

§10

1. Czytelnik może oddać dowolną ilość głosów.

2. Składając kupon Czytelnicy wyrażają zgodę na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§11

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§12

Protokół powinien zawierać:

1. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;

2. ilość prawidłowo wypełnionych kuponów oraz prawidłowo przesłanych sms-ów;

3. ilość kuponów i sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;

4. podpisy osób wykonujących czynność.

§13

Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się 17 listopada 2010 r. podczas uroczystej Gali oraz na łamach "Nowej Trybuny Opolskiej" 19 listopada 2010 r.

§14

Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

1. Małgorzata Lis-Skupińska

2. Krzysztof Gronowicz

3. Krzysztof Zyzik

4. Anna Geisler

§15

1. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas trwania Plebiscytu "Opolski Hipokrates" jest Pro Media Sp. Z o.o.

2. Dane osobowe przekazywane przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji Plebiscytu oraz w celach marketingowych.

3. Pro Media Sp. Z o.o. oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Pro Media Sp. Z o.o. tylko i wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu.

5. Poprzez przetwarzanie rozumie się: zbieranie, przechowywanie, opracowywanie.

§16

Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na kuponie plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych w zakresie wskazanym w § 8 ust. 2 oraz mają prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

§17

Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Pro Media Sp. Z o.o., 45-086 Opole, ul. Powstańców Śl. 9, z dopiskiem "Plebiscyt-reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§18

Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

§19

Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Współorganizatorów Plebiscytu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§20

Kupony będą przechowywane w siedzibie Pro Media Sp. z o.o. do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§21

Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:

1. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Współorganizatorzy przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

2. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Współorganizatorów;

3. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§22

Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§23

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Pro Media Sp. z o.o. w Opolu, 45-086 Opole, ul. Powstańców Śl. 9 oraz pod adresem www.nto.pl/hipokrates

§24

Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi Kapituła Plebiscytu złożona z przedstawicieli Pro Media Sp. z o.o. oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w składzie: Krzysztof Krupa - Prezes Pro Media Sp. z o.o., Krzysztof Zyzik - Redaktor Naczelny "Nowej Trybuny Opolskiej’, Edward Gondecki - Przewodniczący Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Filip Nowak- Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Roman Kolek Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

§25

Kapituła Plebiscytu ma prawo usunąć z udziału w Plebiscycie lekarzy, pielęgniarki i położne, placówki medyczne, apteki, które w rażący sposób naruszyły prawo lub z innej ważnej przyczyny nie mogą zdaniem Kapituły brać w nim udziału.

§26

Dnia 05 listopada odbędzie się posiedzenie Kapituły.

§27

Kapituła przyzna dodatkowe statuetki w kategorii honorowej plebiscytu "Opolski Hipokrates". Kapituła wybierze w tej kategorii laureata w drodze głosowania. Kapituła sporządzi z takiego głosowania protokół.

§28

Niniejszy regulamin jest udostępniony do wglądu w dziale marketingu "Nowej Trybuny Opolskiej" oraz w portalu www.nto.pl pod adresem www.nto.pl/hipokrates.

§29

Uczestnik poprzez wysłanie SMS-a w Plebiscycie zamawia SMS-y promocyjne i reklamowe wysyłane przez Organizatora. SMS-y promocyjne i reklamowe mogą być wysyłane wyłącznie do uczestników biorących udział w akcjach i konkursach SMS organizowanych przez organizatora w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wysyłkę.

Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestników SMS-ów promocyjnych, maksymalnie jednej wiadomości dziennie. Wiadomości SMS mogą być wysyłane do uczestników od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 - 20.00. Wysyłanie wiadomości na dany numer telefonu może być zablokowane po wysłaniu e-maila na adres spam@m2a.pl, w tytule wiadomości numer telefonu.

§30

Postanowienia niniejszego regulaminu Plebiscytu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatorów Plebiscytu i jest ostateczna. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu

Adnotacja na kuponie

"Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez do Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 9, 45-086 Opole podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie w celach marketingowych oraz na przekazywanie tych danych do Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa (administrator danych osobowych) oraz spółek z nią powiązanych kapitałowo.

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności ich podania.

………………

Data i podpis
§14
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:
1.Kamilla Wójt
2.Krzysztof Gronowicz
3.Krzysztof Zyzik

§15
1.Administratorem danych osobowych zbieranych podczas trwania Plebiscytu "Opolski Hipokrates" jest Pro Media Sp. z o.o.
2.Dane osobowe przekazywane przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji Plebiscytu oraz w celach marketingowych.
3.Pro Media Sp. z o.o. oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
4.Dane osobowe będą przetwarzane przez Pro Media Sp. z o.o. tylko i wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu.
5.Poprzez przetwarzanie rozumie się: zbieranie, przechowywanie, opracowywanie.

§16
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na kuponie plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych w zakresie wskazanym w § 8 ust. 2 oraz mają prawo do wglądu do swoich danych ich poprawiania.

§17
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Pro Media Sp. z o.o., 45-086 Opole, ul. Powstańców Śl. 9, z dopiskiem "Plebiscyt-reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§18
Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

§19
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Współorganizatorów Plebiscytu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§20
Kupony będą przechowywane w siedzibie Pro Media Sp. z o.o. do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§21
Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
1.problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Współorganizatorzy przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2.przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Współorganizatorów;
3.udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§22
Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§23
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Pro Media Sp. z o.o. w Opolu, 45-086 Opole, ul. Powstańców Śl. 9 oraz pod adresem www.nto.pl.

§24
Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi czteroosobowa Kapituła Plebiscytu złożona z przedstawicieli Pro Media Sp. z o.o. oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w składzie: Krzysztof Krupa - Prezes Pro Media Sp. z o.o., Krzysztof Zyzik - Redaktor Naczelny "Nowej Trybuny Opolskiej', Edward Gondecki - Przewodniczący Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Kazimierz Łukawiecki - Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

§25
Czteroosobowa Kapituła Plebiscytu ma prawo usunąć z udziału w Plebiscycie lekarzy, pielęgniarki i położne, placówki medyczne, apteki, które w rażący sposób naruszyły prawo lub innej ważnej przyczyny nie mogą zdaniem Kapituły brać w nim udziału.

§26
Dnia 18 września 2009 r. do kapituły dołaczy 2 przedstawicieli Czytelników wyłonionych w trakcie Plebiscytu.

§27
Sześcioosobowa Kapituła przyzna dodatkową statuetkę w kategorii honorowej plebiscytu "Opolski Hipokrates". Kapituła wybierze w tej kategorii laureata w drodze głosowania. Kapituła sporządzi z takiego głosowania protokół i poda uzasadnienie swojego wyboru.

§28
Niniejszy regulamin jest udostępniony do wglądu w dziale marketingu "Nowej Trybuny Opolskiej" oraz w portalu www.nto.pl pod adresem www.nto.pl/hipokrates.

Adnotacja na kuponie

"Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez do Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 9, 45-086 Opole podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie w celach marketingowych oraz na przekazywanie tych danych do Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa (administrator danych osobowych) oraz spółek z nią powiązanych kapitałowo.
Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności ich podania.
………………
Data i podpis

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie