Segregacja odpadów - Aglomeracja Opolska uczy jak robić to dobrze

Artykuł sponsorowany
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska uzyskało dofinansowanie w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, co umożliwiło realizację zadania „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie, poprzez szerokie działania edukacyjno-informacyjne, służące zwiększeniu świadomości użytkowników środowiska w zakresie odpowiedzialności za jego stan i zanieczyszczenie, skutkujące poprawą gospodarowania odpadami komunalnymi.

Oprócz celu głównego zidentyfikowano również cele szczegółowe, a mianowicie:
- zapobieganie wytwarzaniu odpadów w nadmiernej ilości;
- zwiększenie świadomości odbiorców w zakresie odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska oraz uświadomienie możliwości realnego wpływu na poprawę gospodarowania odpadami;
- zwiększenie wtórnego wykorzystania zasobów;
- poprawa środowiska naturalnego;
- zrównoważony rozwój Aglomeracji Opolskiej i całego regionu;
- polepszenie wizerunku Aglomeracji Opolskiej i całego regionu.

Realizowane w ramach projektu cele i działania powiązane są w logiczną całość i oparte na tematyce racjonalnej gospodarce odpadami, recyklingu, dbania o środowisko naturalne i czystość otaczającej przyrody. Wsparciem w ramach projektu objęto wszystkie grupy społeczne, w tym osoby z niepełnosprawnościami. W ramach działań projektowych o charakterze ponadlokalnym zakłada się realizację około 400 wydarzeń, takich jak: warsztaty, szkolenia dla urzędników, przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych, konkursy, spotkania, lekcje, pogadanki z uczniami, spektakle, zajęcia sportowo-ruchowe. Ponadto przygotowano kompleksową kampanię informacyjno-promocyjną z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu, takich jak: filmy, spoty radiowe, artykuły prasowe oraz informacje w mediach społecznościowych. Wyposażono mieszkańców w narzędzia edukacyjne: gry planszowe i podłogowe, ulotki informacyjne, plakaty, magnesy z harmonogramami ułatwiające segregację odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, książeczki edukacyjne umożliwiające konstruowanie zabawek z odpadów i części pochodzących z recyklingu. W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe inicjatywy społeczne pod hasłem sprzątania świata, jak również akcję tematyczną „Ekogeneracja – zamień torbę” promującą zamianę toreb foliowych na designerskie ekotorby wielokrotnego użytku. W kwietniu 2019 roku odbyła się również podróż studyjna do Graz w celu porównania systemu selektywnej zbiórki odpadów i wdrażania dobrych praktyk w zakresie gospodarki odpadami. Projekt posiada spójny system identyfikacji wizualnej dla kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie gospodarki odpadami wraz z przewodnim hasłem i bohaterem kampanii Odpadeuszem, promującym selektywną zbiórkę odpadów i ekologiczny tryb życia w Aglomeracji Opolskiej.

Pomimo zagrożenia epidemiologicznego działania w projekcie są nadal kontynuowane i przystosowane do trudnych obecnie czasów z wykorzystaniem głównie narzędzi komunikacji elektronicznej. Prowadzone są działania informacyjne i promocyjne z wykorzystaniem stron internetowych i mediów społecznościowych. Na bieżąco wprowadzone są usprawnienia i zmiany za zgodą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020.

W ramach projektu realizowane są konkursy dla uczniów, które mają na celu zwiększanie świadomości dzieci w zakresie odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska oraz uświadomienie możliwości realnego wpływu na poprawę gospodarowania odpadami. Niedawno został rozstrzygnięty konkurs plastyczny skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych, w którym udział wzięło ponad pięciuset uczniów z terenu Aglomeracji Opolskiej.

Aktualnie uczniowie do 30 kwietnia br. mogą zgłaszać prace do konkursów realizowanych w ramach projektu - konkurs na budowę obiektu z wykorzystaniem surowców wtórnych lub materiałów z recyklingu pt.: „Drugie życie odpadów” oraz konkurs wiedzy z zakresu gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej. Regulaminy konkursów dostępne są na stronie http://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/gospodarowanie-odpadami-0 oraz na profilu FB Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie w czasie wolnym od zajęć.

Wszystkie elementy projektu, w tym narzędzia i pomoce dydaktyczne mogą stanowić dobrą praktykę do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w kolejnych latach, również poza obszarem Aglomeracji Opolskiej do akcji edukacyjnych i kampanii promocyjnych skutkujących poprawą gospodarowania odpadami komunalnymi. Zapraszamy zatem do współpracy ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska, odwiedzin strony internetowej: http://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/gospodarowanie-odpadami-0

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?
Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu przygotował wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19.

Wytyczne przeznaczone są dla:- gmin,
- osób zdrowych objętych kwarantanną oraz dla osób stosujących środki zapobiegawcze, np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa,
- osób przebywających w izolacji,
- podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem nimi.

Gdzie wyrzucać odpady wytworzone przez osoby zdrowe?
Odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Jak postępować z odpadami wytwarzanymi w miejscach kwarantanny lub Izolacji?
Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład, stanowią odpady komunalne.
Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować, zachowując szczególne środki ostrożności.

Wytyczne dla gmin:
- działanie w porozumieniu z wojewodami, policją czy ośrodkami pomocy społecznej, którzy są dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i na kwarantannie;
- w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów;
- zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni oznakowanych worków;
- zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych oznakowanych worków lub do wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją;
- zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób z grup C.

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze, np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa
- odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);
- maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji
- wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka - przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
- osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;
- worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie należy go też zgniatać;
- po zapełnieniu worka osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
- osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje lub zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
- worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
- przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
- odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Więcej: https://www.gov.pl/web/klimat/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa


Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
pl. Wolności 6, 45-018 Opole (I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu)
tel. 77 446 14 00 fax: 77 44 59 612
e.mail: biuro@ao.opole.pl | godziny pracy: pn-pt: 7.30 – 15.30

www.aglomeracja-opolska.pl

Facebook – @StowarzyszenieAglomeracjaOpolska

Dodaj ogłoszenie