SOŁTYS I SOŁECTWO ROKU| Regulamin plebiscytu

AG

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Sołtys Opolszczyzny i Sołectwo Roku 2017”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest „Pro Media” Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, ul Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 30307, o kapitale zakładowym 3 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 754-033-52-45.
2. Honorowym patronem plebiscytu jest Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Sołtys Opolszczyzny i Sołectwo Roku 2017”
4. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach Sołtys Opolszczyzny 2017 oraz Sołectwo Roku 2017.
5. Plebiscyt organizowany będzie w dwóch etapach, które potrwają od dnia 21.08.2017, do dnia 15.09.2017do godz. 20:59:59 (etap I) oraz od dnia 18.09.2017 do dnia 29.09.2017 do godz. 20:59:59.
6. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Justyna Duchnowska, Anna Geisler i Magdalena Żołądź.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach Plebiscyt będzie prowadzony na łamach dziennika „Nowa Trybuna Opolska”oraz na stronie serwisu www.nto.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter zamknięty. Kandydatami w Plebiscycie są sołectwa woj. opolskiego (w kategorii Sołectwo Roku 2017) oraz sołtysi sołectw woj. opolskiego (w kategorii Sołtys Opolszczyzny 2017).
2. W plebiscycie głos może oddać każdy.
3. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 21.08.2017 do dnia 15.09.2016 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach. :
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Nowej Trybuny Opolskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www. prasa24. pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
SO. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na wybranego sołtysa
SRO. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na wybrane sołectwo
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S. A. , a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w każdym z powiatów województwa pomorskiego i w każdej z dwóch kategorii plebiscytu trzech kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego, wojewódzkiego etapu Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie plebiscytu.
4. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów zajmą one ex aequo miejsce w rankingu wynikające z liczby głosów.

II. Głosowanie – Etap II Plebiscytu – etap wojewódzki
1. W etapie II Plebiscytu wezmą udział ci kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w powiatach województwa opolskiego w każdej kategorii plebiscytu zdobędą I, II i III miejsce pod kątem największej liczby głosów. W etapie II Plebiscytu kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu
2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 18.09.2017 do dnia 29.09.2017 do godz. 20:59:59na następujących warunkach. :
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Nowej Trybuny Opolskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www. prasa24. pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
SO. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na sołtysa
SRO. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na sołectwo
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S. A. , a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
5. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób lub sołectw będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba lub sołectwo, które uzyskało większą liczbę głosów w pierwszym etapie plebiscytu.
Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 02.10.2017 na stronie internetowej w Serwisie.
Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie uzyskają awans do drugiego, wojewódzkiego etapu plebiscytu otrzymają a laureaci miejsc pierwszych pamiątkowe dyplomy i zaproszenie na uroczystą galę plebiscytu.
3. Kandydaci, którzy w drugim, regionalnym (wojewódzkim) etapie (finale) Plebiscytu zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają:
a. w kategorii Sołtys Opolszczyzny:
-Za zajęcie pierwszego miejsca: Statuetkę, dyplom, dwudniowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzkim Raju, najwyżej położonym ośrodku w Beskidzie Żywieckim i prezentację w specjalnym dodatku Nowej Trybuny Opolskiej
- Za zajęcie drugiego miejsca: dyplom, jednodniowe wejście dla dwóch osób na Tropikalną Wyspę (Berlin, Niemcy) oraz prezentację w specjalnym dodatku Nowej Trybuny Opolskiej
- Za zajecie trzeciego miejsca: dyplom, jednodniowy pobyt dla dwóch osób w Termach Uniejów oraz prezentację w specjalnym dodatku Nowej Trybuny Opolskiej
b. W kategorii Sołectwo Roku:
- Za zajęcie pierwszego miejsca statuetkę oraz prezentację redakcyjną sołectwa w specjalnym dodatku Nowej Trybuny Opolskiej
- Za zajęcie drugiego miejsca dyplom oraz prezentację redakcyjną sołectwa w specjalnym dodatku Nowej Trybuny Opolskiej
- Za zajęcie trzeciego miejsca dyplom oraz prezentację redakcyjną sołectwa w specjalnym dodatku Nowej Trybuny Opolskiej
4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystej gali Plebiscytu, która odbędzie się w terminie w październiku.2017
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. , Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator może przyznać wymienionym wyżej zwycięzcom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.
Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na adres: Nowa Trybuna Opolska, Dział Marketingu, ul. Powstańców Śl.9, 45-086 Opole z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress. pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

Wideo