SPORTOWIEC ROKU 2017 | Regulamin

AGZaktualizowano 
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Sportowiec Roku 2017” zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest „Pro Media” Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, ul Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 30307, o kapitale zakładowym 3 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 754-033-52-45.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Sportowiec Roku 2017”
3. Plebiscyt ma na celu wyłonienie, w drodze głosowania, laureatów w kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Junior Roku, Najpopularniejszy Trener Roku, Najpopularniejsza Drużyna Roku , Najpopularniejszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego Roku oraz Mistrz Opolskiego Sportu: Zawodnik Roku, Trener Roku i Drużyna Roku
4. W przypadku kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Junior Roku, Najpopularniejszy Trener Roku, Najpopularniejsza Drużyna Roku i Najpopularniejszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach. Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu, będzie trwać od dnia 04.12.2017 do dnia 29.12.2017 do godz. 19:59:59. Drugi, regionalny (wojewódzki) etap (finał) plebiscytu będzie trwać od dnia 05.01.2018 do dnia 19.01.2018 do godz. 19:59:59.
5. W przypadku kategorii Mistrz Opolskiego Sportu plebiscyt będzie prowadzony w jednym, wojewódzkim etapie, i trwać będzie od dnia 04.12.2017 do dnia 19.01.2018 do godz. 19:59:59.
6. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Justyna Duchnowska, Łukasz Baliński i Anna Geisler.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach dziennika „Nowa Trybuna Opolska”, na łamach tygodnika dołączanego w piątki do dziennika „Nowa Trybuna Opolska” oraz na stronie serwisu www.nto.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. Kandydatami w Plebiscycie w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Junior Roku, Najpopularniejszy Trener Roku, Najpopularniejsza Drużyna Roku , Najpopularniejszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego Roku mogą być sportowcy, trenerzy, sekcje, drużyny sportowe z województwa opolskiego, a także nauczyciele wychowania fizycznego z placówek szkolnych w województwie opolskim, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie. Kandydatów do kategorii Mistrzowie Opolskiego Sportu wskazuje redakcja sportowa Nowej Trybuny Opolskiej i jest to kategoria zamknięta dla zgłoszeń czytelników. Kandydatami nie mogą być osoby wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne i/lub są czasowo zawieszone w swoich klubach sportowych. Zaakceptowany kandydat może brać udział tylko w jednej kategorii plebiscytowej. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata do większej liczby kategorii, kandydat decyduje, potwierdzając sms’em pod nr 512 106 578 swoją decyzję w której kategorii chce być prezentowany.
3. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W plebiscycie głos może oddać każdy.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu
1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie nto.pl/sportowiec od 20.11.2017 do dnia 15.12.2017 r.
2. Zgłoszenie internetowe odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na tej stronie i powinno zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę zgłaszanego kandydata i nazwę klubu sportowego do którego przynależy kandydat (jeśli jest członkiem klubu);
b. wskazanie kategorii plebiscytu;
c. wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie;
d. kontaktowy numer telefonu i adres email zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanych zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu. Negatywna weryfikacja oznacza, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 niniejszego Regulaminu.
4. W dniu 04.12.2017 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy
(dotyczy kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Junior Roku Najpopularniejszy Trener Roku, Najpopularniejsza Drużyna Roku oraz Najpopularniejszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego Roku)
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 28.11.2016 do dnia 16.12.2016 do godz. 20:59:59, na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie dziennika
„Nowa Trybuna Opolska” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treści regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
NSO. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku,
NSJ. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Junior Roku,
NST. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejszy Trener Roku,
NDO. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejsza Drużyna Roku,
NWF. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego.
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzyma kod dostępu do e-wydania NTO
d. koszt wysłania SMS-a, zawierającego do 160 znaków, wynosić będzie 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu udział wezmą te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo zostanie pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe w postaci dostępu do e-wydania realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w Opolu i powiatach województwa opolskiego oraz w każdej kategorii plebiscytu - kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, wszyscy uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu

III. Głosowanie – Etap II Plebiscytu – etap wojewódzki
(dotyczy kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Junior Roku, Najpopularniejszy Trener Roku, Najpopularniejsza Drużyna Roku oraz Najpopularniejszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego Roku)
1. W etapie II Plebiscytu wezmą udział ci kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w Opolu i powiatach województwa opolskiego w każdej kategorii plebiscytu zdobędą największą liczbę głosów. W etapie II Plebiscytu kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 05.01.2018 do dnia 19.01.2018 do godz. 19:59:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie dziennika
„Nowa Trybuna Opolska” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
NSO. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku,
NSJ. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Junior Roku,
NST. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejszy Trener Roku,
NDO. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejsza Drużyna Roku,
NWF. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego.
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzyma kod dostępu do e-wydania NTO;
d. koszt wysłania SMS-a zawierającego do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie oddany na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
k. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
g. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
h. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
i. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
5. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba oddanych głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo miejsce wynikające z liczby głosów w Plebiscycie.

III. Głosowanie w kategorii wojewódzkiej – Mistrzowie Opolskiego Sportu

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 04.12.2017 do dnia 19.01.2018 do godz. 19:59:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie dziennika
„Nowa Trybuna Opolska” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
MOS. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Mistrz Opolskiego Sportu: Zawodnik Roku, Trener Roku i Drużyna Roku
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzyma kod dostępu do e-wydania NTO;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie oddany na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo zostanie pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo miejsce wynikające z liczby głosów w Plebiscycie.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 22.01.2018 na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie oraz w każdej kategorii Plebiscytu, zdobędą najwięcej głosów, uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu, dyplom, zaproszenie na uroczystą galę Plebiscytu oraz redakcyjną prezentację w Tygodniku.
3. Kandydaci, którzy w drugim, regionalnym (wojewódzkim) etapie (finale) Plebiscytu będą zwycięzcami otrzymają:
a. w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Junior Roku, Najpopularniejszy Trener Roku oraz Najpopularniejszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego Roku:
- statuetkę i prezentację na 1/4 strony w dzienniku „Nowa Trybuna Opolska” za zajęcie pierwszego miejsca
- dyplom za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca oraz prezentację 1/8 strony w „Nowej Trybunie Opolskiej”
b. W kategorii Najpopularniejsza Drużyna Roku:
- statuetkę i prezentację na 1/2 strony w dzienniku „Nowa Trybuna Opolska” za zajęcie pierwszego miejsca
- dyplom za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca oraz prezentację na 1/4 strony w dzienniku „Nowa Trybuna Opolskia”
c. W kategorii Mistrzowie Opolskiego Sportu: - statuetkę i prezentację na 1/4 strony w dzienniku „Nowa Trybuna Opolska” za zajęcie pierwszego miejsca
- dyplom za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca oraz prezentację na 1/8 strony w dzienniku „Nowa Trybuna Opolska”
4. Organizator może przyznać zwycięzcom oraz laureatom drugiego i trzeciego miejsca dodatkowe nagrody bez możliwości zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków oraz kosztów ich odbioru przez uczestnika. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali Plebiscytu
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012, Dz. U. z 2012 poz.361 ). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Nowa Trybuna Opolska, Dział Marketingu, 45-086 Opole, ul. Powstańców Śl. 9 z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”. Reklamacja powinna być zgłoszona do 7 dni od wystąpienia zdarzenia reklamacyjnego.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora reklamacji (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z organizacji plebiscytu we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak do wzięcia udziału w Plebiscycie będzie konieczne.
4. Przystępując do udziału w niniejszym plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera)

polecane: FLESZ: Ekologia na co dzień: 6 mitów, w które wierzymy

Materiał oryginalny: SPORTOWIEC ROKU 2017 | Regulamin - Nowa Trybuna Opolska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3