1. Nowa Trybuna Opolska
  2. Komunikaty
  3. Likwidator Fundacji CONCILIO - RAZEM DO CELU informuje
Wróć do listy komunikatów

Likwidator Fundacji CONCILIO - RAZEM DO CELU informuje

Likwidator Fundacji CONCILIO - RAZEM DO CELU

z siedzibą w Czarnieckiej Górze,

KRS: 0000611514, NIP: 6581984052,

podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały fundatora z 31 grudnia 2020 r. rozwiązano Fundację i otwarto jej likwidację. 

Według najlepszej wiedzy likwidatora Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań. W związku z tym wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji, aby zgłosili swoje roszczenia w terminie 3 miesięcy licząc od dnia niniejszego ogłoszenia na adres siedziby Fundacji: Czarniecka Góra 93, 26-220 Stąporków.

Likwidator – Marcin Malicki