1. Nowa Trybuna Opolska
  2. Komunikaty
  3. Nadleśnictwo Krzyz WIelkopolski- Lokale wolne(pustostanów)...
Wróć do listy komunikatów

Nadleśnictwo Krzyz WIelkopolski- Lokale wolne(pustostanów) przeznaczonedo sprzedaży

OGŁOSZENIE

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż z siedzibą w Łokaczu Małym, przy ul. Adama Mickiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp., na podstawie art. 40a Ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali wolnych (pustostanów) przeznaczonych do sprzedaży, zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 19 czerwca 2018 r., i opublikowanych w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych                nr 7 (307) dnia 10 lipca 2018 r.,  na str. 31.

Wykaz lokali wolnych (pustostanów) przeznaczonych do sprzedaży:

 

Nazwa nadleśnictwa obrębu leśnego oddziału i pododdziału:

- Krzyż Krzyż 50i

Nazwa obrębu ewid. / gmina / adres nieruchomości:

- Żelichowo / Krzyż Wielkopolski / Żelichowo 61 64-761 Żelichowo

Nr ewid. Działki / Nr KW / pow. działki (m²)

- 486 / PO1T/00013616/2 / 1908

Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania

- budynek mieszkalny, jednorodzinny, wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym, pustostan

Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 81 500,00 zł. Dla w/w nieruchomości została ustanowiona odpłatna służebność drogowa z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej w kwocie 532,00 zł/netto (do kwoty netto służebności drogowej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT).

 

1. W związku z powyższym wykazem lokalu wolnego (pustostanu), przeznaczonego do sprzedaży, zapraszam pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, mających co najmniej trzyletni okres zatrudnienia                  w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z którymi stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia                  z winy pracownika, niebędących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, do złożenia pisemnego wniosku o zamiarze nabycia lokalu wolnego (pustostanu),                        w terminie do dnia 10.10.2018 r., do godz. 15.00.

2. Wniosek winien zawierać:

Imię, nazwisko i adres składającego, datę sporządzenia wniosku, wskazanie lokalu wolnego (pustostanu), którym składający jest zainteresowany oraz:

a). Oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie do nabycia lokalu.

b). Dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach o których mowa w art. 40a ust. 6 Ustawy z dnia 28 września  1991 r., o lasach. Jeżeli nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy,                  z podaniem podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy.

c). Propozycję sposobu spłaty należności (jednorazowo czy w ratach), jeżeli w ratach to należy podać ilość rat,                w jakich zostanie spłacona należność (uwaga: spłata może być rozłożona maksymalnie na 60 rat miesięcznych przy oprocentowaniu wynoszącym w stosunku rocznym wielkość stopy referencyjnej określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu sprzedaży, powiększonej o punkty procentowe uzależnione od ilości rat (patrz §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym,  a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego).

d). Oświadczenie, czy składający wniosek nabył inną nieruchomość na warunkach preferencyjnych określonych  w art. 40a Ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach.

Kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą „stwierdzam zgodność kopii z oryginałem”

3. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Wniosek o nabycie lokalu wolnego                        w sekretariacie Nadleśnictwa Krzyż w Łokaczu Małym, przy ul. Adama Mickiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp., lub przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za datę złożenia wniosku uważa się dzień jego wpływu do siedziby Nadleśnictwa. Sprzedający dokona weryfikacji wniosków i pisemnie poinformuje wnioskodawców o dalszym etapie postępowania.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67 25 64 009; lub wysyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej: krzyz@pila.lasy.gov.pl

5. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż z siedzibą w Łokaczu Małym, przy ul. Adama Mickiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp., kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Krzyż: iodkrzyz@pila.lasy.gov.pl; szczegóły na stronie www.krzyz.pila.lasy.gov.pl