1. Nowa Trybuna Opolska
  2. Komunikaty
  3. Nieruchomości
  4. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BYTOWIE S.A. ul....
Wróć do listy komunikatów

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BYTOWIE S.A. ul. Wybickiego 2; 77-100 Bytów OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

położonych w Bytowie przy ul. Wybickiego 2. Działki niezabudowanej nr: 25/4 o pow. 0,3384 ha wraz z ¼ udziału w działce 25/5 o łącznej pow. 0.0445 ha - cena wywoławcza 506.000,00, (do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT 23%). Działki zabudowanej o nr 25/ 6 o pow. 0.3109 ha (na nieruchomości posadowiony jest jednokondygnacyjny budynek biurowo-mgazynowo-produkcyjny o powierzchni 235 m2 podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz do sieci elektroenergetycznej), wraz z ¼ udziału w działce 25/5 o łącznej pow. 0.0445 ha cena wywoławcza 677.000,00 zł. Działki są opisane w księdze wieczystej KW SL1B/00027206/2

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach przetargu zawiera Regulamin.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.1 Zapoznanie się z regulaminem przetargu opublikowanym na stronie internetowej Organizatora: www.pksbytow.pl w zakładce BIP.

1.2 Wpłata wadium w wysokości 50 600,00 zł lub 67 700,00 zł odpowiednio do przedmiotu, którego dotyczyć ma oferta. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze 40 1240 3783 1111 0000 4080 8428 w banku PEKAO S.A. I/O Bytów najpóźniej do dnia 13 maja 2020 r.

1.3 Złożenie oferty zgodnej z warunkami opisanymi w Regulaminie, w przewidzianym w nim terminie, z kompletem wymaganych załączników.

2. Oferty należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczyć osobiście na adres Organizatora.

3. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 14 maja 2020 r. o godz. 15.00 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Organizatora.

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie PKS Bytów S.A. w Bytowie przy ul. Wybickiego 2 pokój nr 24.

5. Uczestnikowi przetargu, który zwyciężył w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepadnie na rzecz PKS w Bytowie S.A. Koszty sporządzenia umowy poniesie nabywca. Oferta jest wiążąca przez 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.