Wróć do listy komunikatów

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn
na lata 2022–2030

 

            Zgodnie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Wójt Gminy Strawczyn

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn
na lata 2022–2030

 

Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag.

Dokumenty wyłożone będą do wglądu w dniach 04–25.08.2022 r:

  • w wersji papierowej w sekretariacie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, w godzinach pracy Urzędu;
  • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Strawczyn (pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (strawczyn.4bip.pl).

 

Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie ww. Prognozy.

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach 04–25.08.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Możliwe formy składania uwag i wniosków opisane są w ogłoszeniu na stronach internetowych gminy.

 

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strawczyn.

 

Wójt Gminy Strawczyn

/-/ Tadeusz Tkaczyk