1. Nowa Trybuna Opolska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego...
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

OGŁOSZENIE

w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności

Zarząd Stomil-Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu KRS: (KRS 0000116560) oraz Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000308183) ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości położonych w Poznaniu, woj. wielkopolskie, powiat M. Poznań, przy ulicy Starołęckiej 18 i 20,

1. Opis nieruchomości

a. Oznaczenie w ewidencji gruntów:

  1. 7 o powierzchni 1734 m2, obręb nr 0011,
  2. 8/5 o powierzchni 153 m2 obręb nr 0011,
  3. 9/6 o powierzchni 3189 m2, obręb nr 0011,
  4. 12/12 o powierzchni 321 m2, 12/13 o powierzchni 22 623 m2 obręb nr 0011,
  5. 3 o powierzchni 156 m2, 4 o powierzchni 3778 m2, 10 o powierzchni 19 224 m2, 11/2 o powierzchni 69 725 m2,
  6. 12/9 o powierzchni 3 m2, 12/10 o powierzchni 4615 m2, 12/11 o powierzchni 318 m2 obręb 0011,

b. Księgi wieczyste: PO2P/00179580/5, PO2P/00166924/5, PO2P/00171067/7, PO2P/00081815/8, PO2P/00036258/5, PO2P/00219545/1

2. Podstawa prawna i tryb przetargu

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego, który został umieszczony na stronie internetowej http://www.stomil-poznan.pl/ogloszenia/nieruchomosc-przetarg, w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego (etap pisemny), po którym oferenci, którzy złożyli najwyższe 5 niepodlegające odrzuceniu oferty zostaną zaproszeni do licytacji (etap ustny).

3. Cena minimalna

Cena sprzedaży Nieruchomości nie może być mniejsza niż 95.000.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów) złotych netto.

4. Wadium

Wysokość wadium wynosi 4.750.000,00 (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Wadium wnoszone będzie w pieniądzu w polskich złotych, przelewem na rachunek depozytowy notariusza prowadzony przez notariusza Michała Wieczorka, Kancelaria Notarialna Michał Wieczorek ul. Marcelińska 62A/8, 60-354 Poznań nr 42 1140 2004 0000 3602 7881 9993 z dopiskiem w tytule „Wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości Stomil-Poznań S.A.”.

5. Termin i miejsce składania ofert

a. Etap pisemny

Oferty należy składać w terminie 7 grudnia 2020 roku do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach na adres Spółki – Stomil-Poznań S.A. ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań z dopiskiem „Dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości – nie otwierać”.

b. Etap ustny

Oferenci zakwalifikowani do etapu ustnego zostaną powiadomieni o miejscu i terminie licytacji oraz cenie wywoławczej licytacji, która będzie równa cenie najwyższej z ofert.

6. Termin związana ofertą

Termin związania ofertą powinien być oznaczony co najmniej na dwanaście miesięcy od dnia jej złożenia.

7. Warunek sprzedaży

Warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży Nieruchomości, jest uprzednie uzyskanie przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód organów korporacyjnych Spółki oraz uzyskania zgód, zezwoleń lub braku wyrażenia sprzeciwu przez organy państwowe lub nieskorzystanie z prawa pierwokupu, jeżeli będą prawnie wymagane, a także zawarcie umowy dzierżawy Nieruchomości.

Kupujący jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy Nieruchomości ze Spółką na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 roku. Wydanie Nieruchomości kupującemu nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

8. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

a. Tablica ogłoszeń w siedzibie firmy Stomil-Poznań S.A. ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań b. Strona internetowa Stomil Poznań S.A. http://www.stomil-poznan.pl/nieruchomosc-przetarg/ w dziale Ogłoszenia.

9. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

a. Regulamin i pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie Internetowej: www.stomil-poznan.pl/nieruchomosc-przetarg/

b. Informację na temat Nieruchomości i trybu jej sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 790500910 email: Woszczylo.W@stomil-poznan.pl