1. Nowa Trybuna Opolska
  2. Komunikaty
  3. Zamówienia
  4. Ogłoszenie Wójta Gminy Gdów o wyłożeniu do publicznego...
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Wójta Gminy Gdów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czyżów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GDÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa CZYŻÓW w jego granicach administracyjnych

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr LVIII/442/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 25 września 2014 r. – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czyżów w jego granicach administracyjnych

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 25 stycznia 2021 r do 17 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gdów, w godzinach pracy urzędu. W okresie wyłożenia projekt planu będzie ponadto udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Gdów: www.gdow.pl oraz https://bip.malopolska.pl/uggdow/

W czasie trwania wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, w dniu 10 lutego 2021 r, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdowie, adres: 32-420 Gdów, Gdów 1155. Rozpoczęcie dyskusji o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi można składać również do postępowania w sprawie strategicznej oceny na środowisko. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Gdów:

- na piśmie: Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów lub

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej (e-mail), z możliwością wykorzystania formularza zamieszczonego na stronie https://www.gdow.pl/aktualnosci/planowanie-przestrzenne-15.html, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 r (włącznie).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem:

https://www.gdow.pl/aktualnosci/planowanie-przestrzenne-15.html

Wójt Gminy Gdów

Zbigniew Wojas