1. Nowa Trybuna Opolska
  2. Komunikaty
  3. Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej...
Wróć do listy komunikatów

Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19 http://www.jsmjg.pl/, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadań:

Zadanie nr 1

Remont chodnika, dojść do budynku z zastosowaniem kostki betonowej:

· Krasickiego 12

· Moniuszki 2

Zadanie nr 2

Utwardzenie terenu nawierzchnią asfaltową przed budynkiem:

· Transportowa 22

Preferowany termin realizacji do 31 pażdziernika 2020 r.

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 2630,00 zł Zadanie nr 2 – 720,00 zł

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19

w Jeleniej Górze tel. 75 75 25 852 (wejście C) pok. nr 2 w godz. 8:00-14:00, lub pocztą

od dnia 12.05.2020 r.

(cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n.)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Chodniki”, „Nawierzchnia asfaltowa”, zgodnie z procedurą podaną

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19,

pok. nr 220,

do dnia 26.05.2020 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2020 r. o godz. 11:15.

(oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert)

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem bankowym na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.