Trudna decyzja samorządu w sprawie gogolińskiego liceum

Materiał partnera zewnętrznego
Kiedy przed laty, ówczesne władze Powiatu Krapkowickiego, w związku z niżem demograficznym szukały nowego rozwiązania dla nierentownego gogolińskiego liceum, samorząd gminy Gogolin podjął się niełatwego wyzwania: przejęcia i prowadzenia tej placówki. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala postanowił wówczas połączyć siły prowadzonego przez gminę gimnazjum z „powiatowym” liceum i utworzyć na ich bazie Zespół Szkół. Po 11 latach od podpisania porozumienia z Powiatem Krapkowickim, Gmina Gogolin zadecydowała o jego wypowiedzeniu.

Nie była to decyzja łatwa, jednak konieczna, by skupić się na zadaniach własnych gminy. Samorząd chcąc wypełniać swoje obowiązki, musi skupić się na prowadzeniu żłobków, przedszkoli oraz szkół na poziomie podstawowym. Mimo bardzo ciekawej i szerokiej oferty, dobrze wyposażonej bazy oświatowej i sportowej, a także współpracy z opolskimi uczelniami, gogolińskie liceum nie jest w stanie rywalizować z większymi placówkami w powiecie, czy tym bardziej w województwie, co powoduje, że chętnych do nauki w Gogolinie ubywa. Dobrze skomunikowana gmina umożliwia bowiem młodym ludziom kształcenie się w większych miastach i otwiera nowe możliwości rozwoju.

Przysłowiowym „gwoździem do trumny” okazała się likwidacja gimnazjum, rosnące wydatki na funkcjonowanie oświaty i konieczność dopłacania do placówki w ramach środków własnych gminy. Do tego stale zwiększające się potrzeby oświatowe, m.in. rozbudowa szkoły w Malni i tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i żłobków, spowodowały, iż samorząd gminy podjął ostateczną decyzję o wystosowaniu pisma do Starosty Krapkowickiego i wypowiedzenia porozumienia. Liceum Ogólnokształcące pod skrzydłami Gminy Gogolin będzie działać do 31 sierpnia br., potem o jego przyszłości zadecyduje samorząd Powiatu Krapkowickiego.

Kilka faktów:

• Gmina Gogolin nie likwiduje liceum, bo najzwyczajniej w świecie nie może tego zrobić. Nie jesteśmy właścicielem tej placówki, na mocy porozumienia w 2009 r. przejęliśmy jedynie zadanie prowadzenia liceum od powiatu krapkowickiego i to powiat w przypadku rozwiązania porozumienia będzie decydował o przyszłości szkoły jako organ prowadzący.

• Na ten moment pismem poinformowaliśmy Starostę Krapkowickiego o zamiarze wypowiedzenia porozumienia. Takie wypowiedzenie należy złożyć na trzy miesiące przed planowaną rezygnacją z prowadzenia tej placówki, tj. w tym przypadku z końcem maja br.

•Od roku szkolnego 2014/2015 w gminie wzrosła liczba oddziałów przedszkolnych (czyli grup) z 13 do 18, dodatkowo wspieramy finansowo stowarzyszeniowe przedszkole w Kamionku, gdzie liczba oddziałów wzrosła z 1 do 2. Tym samym zwiększyła się także liczba dzieci w przedszkolach publicznych - z 312 (2014/2015) do 404 (2018/2019). Przedszkole w Kamionku może w tym momencie przyjąć 38 dzieci.

• Wydłużyliśmy też czas pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, np. ze względu na rodziców pracujących zawodowo) - w mieście Gogolin dwie placówki (PP 1 i 3) do 10 godzin, w oddziałach w Górażdżach i w Malni do 9,5 godziny, a w Zakrzowie, Kamieniu Śląskim i Gogolinie - Karłubcu do 9 godzin (ustawowo gmina musi zapewnić minimum 5 godzin).

• Na funkcjonowanie liceum dokładamy z budżetu gminy. W bieżącym roku do liceum trzeba będzie „dopłacić” około półtora miliona złotych (2 770 000 zł to cały koszt prowadzenia placówki w tym roku, a subwencja wynosi tylko 1 300 000 zł).

Odnosząc się jeszcze do komentarzy i zarzutów, które pojawiły się w mediach społecznościowych, chcemy wyjaśnić, że:

• to brak pomysłu ówczesnych władz powiatowych co do dalszego funkcjonowania gogolińskiego liceum i chęć przekazania placówki w gminne ręce, spowodował przejęcie liceum przez samorząd gminy Gogolin, co potwierdza m.in. artykuł w Nowej Trybunie Opolskiej z 26 listopada 2008r., gdzie czytamy: „Młodzież chętniej wybiera szkoły w większych miastach: Krapkowicach, Opolu, Kędzierzynie-Koźlu. - Jeśli ta tendencja się nie odwróci, utrzymywanie placówki będzie nieekonomiczne, subwencje oświatowe z ministerstwa wyliczane są według ilości uczniów - mówi starosta Albert Macha. - Nie chcemy likwidować liceum i właśnie po to, aby je utrzymać zaproponowaliśmy, aby przejęła je gmina”;

• zakładanie i prowadzenie szkół ponadpodstaowych stanowi zadania własne powiatu (por art. 8 Prawa oświatowego). Żaden przepis prawa nie stanowi o tym, by prowadzenie liceum było zadaniem własnym gminy. Wyjątek od tej reguły stanowi przejęcie tego zadania w drodze porozumienia przez gminę. Wypowiedzenie porozumienia nie zakłada z automatu likwidacji szkoły, chyba, że organ prowadzący (powiat), jeszcze przed wypowiedzeniem porozumienia taką decyzję podejmie, a starosta ją w swoim (a nie burmistrza Gogolina) imieniu upubliczni. Zatem nie jest prawdą, że kwestia ewentualnej likwidacji liceum jest wyłącznie sprawą gminy Gogolin jako organu prowadzącego szkołę. Po wypowiedzeniu porozumienia, losy liceum zgodnie z przepisami prawa leżą bowiem wyłącznie w rękach powiatu;

• podczas dwóch styczniowych spotkań, burmistrz wskazał Staroście Krapkowickiemu pomysł na dalsze funkcjonowanie gogolińskiego liceum, m.in. poprzez utworzenie klasy cyberbezpieczeństwa i współdziałania w tym temacie na poziomie powiatowym. Po przeanalizowaniu tego tematu, to Pan Starosta uznał, że ryzyko powołania takiej klasy jest zbyt duże. O wyniku rozmów ze starostą, burmistrz poinformował radnych Rady Miejskiej w Gogolinie podczas posiedzenia w dniu 29.01.2020 r., podkreślając, że podjął ten temat, gdyż uznał, że jest to szansa dla naszej młodzieży oraz gogolińskiej placówki. Również już ponad rok temu, podczas posiedzenia Rady Powiatu Krapkowickiego, burmistrz osobiście wnioskował o rozpoczęcie rozmów i współpracy w zakresie przyszłości oświaty, zdrowia, polityki senioralnej i transportu publicznego;

• porozumienie pomiędzy powiatem, a gminą Gogolin wypracowane zostało w innym układzie decydentów i przynosiło wymierne korzyści miastu, młodzieży i samej szkole. Obecnie te same jednostki samorządowe muszą się zmierzyć z nowym zagadnieniem;

• paragraf 7 porozumienia zawartego w 2009 roku stanowi o podjęciu procedury likwidacji liceum zgodnie z przepisami prawa. Zatem nie oznacza natychmiastowej likwidacji szkoły, ale stopniowe wygaszenie jej funkcjonowania. Edukacja żadnego z uczniów nie zostanie dzięki temu raptownie zatrzymana. Porozumienie datuje się na okres sprzed 11 lat i odpowiada ówczesnym uwarunkowaniom. Organ decyzyjny - starosta - wcale nie musi w związku z tym podjąć decyzji o likwidacji szkoły, ma wiele możliwość kontynuacji dzieła prowadzenia szkoły, a jednym z nich jest właśnie połączenie z tzw. dawnym „Skórzakiem” i rozwój klasy cyberbezpieczeństwa. Pomysły te zostały wskazane przez samorząd gminy Gogolin jako wyraz długofalowej i racjonalnej polityki oświatowej oraz gospodarności finansowej.

Dodaj ogłoszenie