Ulga rehabilitacyjna w PIT 2021 za 2020 rok. Samochód, leki - jakie wydatki można odliczyć?

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski
Ulga rehablitacyjna w PIT za 2020 rok rozliczana w 2021 roku. Jak odliczyć wydatki na leki, samochód, rehablitację?
Ulga rehablitacyjna w PIT za 2020 rok rozliczana w 2021 roku. Jak odliczyć wydatki na leki, samochód, rehablitację? Jaroslaw Pruss
Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2020 rok. Jak rozliczyć w 2021 roku ulgę rehabilitacyjną i wydatki na leki, na samochód, opiekę, sprzęt, rehabilitację. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i poniesione przez ciebie wydatki na rehabilitację albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają cię do ulgi — to można uwzględnić ją przy obliczaniu podatku.

PIT za 2020 rok. Ulga rehabilitacyjna - kto może skorzystać w 2021 roku?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne albo osoby, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Jeśli poniesione wydatki na rehabilitację albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają podatnika do ulgi — to może on uwzględnić ją przy obliczaniu podatku.

Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiada:

 • orzeczenie o "zakwalifikowaniu" przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 roku.

PAMIĘTAJ

Osoba niepełnosprawna zaliczona do I grupy inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna zaliczona do II grupy inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika – to osoba niepełnosprawna, której roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej (w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego), będąca dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową. Przy czym do dochodów osoby niepełnosprawnej nie zalicza się zasiłku pielęgnacyjnego oraz alimentów na rzecz dzieci:

 • małoletnich,
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • dorosłych do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty i przepisach o szkolnictwie wyższym obowiązujących także w innych niż Polska państwach, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub dochodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych jednolitą 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ministerstwo Finansów: Każda ulga podatkowa to przywilej, z którego możesz skorzystać tylko wtedy, gdy spełnisz wszystkie warunki. Urząd skarbowy ma prawo sprawdzić poprawność wykonanych odliczeń.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2020 rok?
Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2020 rok? 123RF

PIT za 2020 rok. Wydatki na cele rehabilitacyjne

Nie każdy wydatek dotyczący osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jakie wydatki dają prawo do ulgi rehabilitacyjnej?

Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki, które zostały poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę.

Wydatki te muszą być wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Wydatki uprawniające do odliczeń dzielą się na:

 1. wydatki nielimitowane - odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota
 2. wydatki limitowane - kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem „górnego” lub „dolnego” limitu kwotowego

PIT 2021 za 2020 rok. Wydatki limitowane na cele rehabilitacyjne

Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w całości zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

PIT 2021 za 2020 rok. Wydatki nielimitowane na cele rehabilitacyjne

Wydatki nielimitowane. Należą do nich wydatki poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  > osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  > osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  >na turnusie rehabilitacyjnym,
  >w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  >na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Przedstawiony katalog wydatków (zarówno nielimitowanych jak i limitowanych) ma charakter zamknięty. Oznacza to, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki na cele rehabilitacyjne, które zostały w nim wymienione.

PIT 2021 za 2020 rok. Ulga rehabilitacyjna - jakie dokumenty

Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne jest ustalana na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie.

Mogą to być:

 • faktura,
 • rachunek,
 • dowód wpłaty na poczcie
 • potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

Nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków w przypadku wydatków limitowanych związanych z:

 • opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • utrzymaniem psa asystującego,
 • używaniem samochodu osobowego.

Fiskus może jednak zażądać od podatnika, by ten wskazał z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika oraz okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne w ramach limitowanej ulgi na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej można uznać wydatki na paliwo oraz inne wydatki związane z utrzymaniem tego samochodu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego, jak np. wydatki na jego naprawę, wymianę opon czy ubezpieczenie.

Brak wymogu dokumentowania wysokości określonych wydatków fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem, nie pozbawia urzędu skarbowego prawa do zwrócenia się do osoby, która skorzystała z odliczenia o wykazanie, że dany wydatek został faktycznie poniesiony oraz że spełnia pozostałe warunki do zastosowania odliczenia.

Ulga rehabilitacyjna za 2020 rok. Jaką kwotę można odliczyć w 2021 roku?

Jakie kwoty w rozliczeniu podatkowym może wskazać podatnik?

W przypadku wydatków:

 • nielimitowanych – podatnik odlicza kwotę faktycznie poniesioną,
 • ograniczonych „górnym” limitem kwotowym – podatnik odlicza kwotę faktycznie poniesioną, nie wyższą niż limit,
 • częściowo sfinansowanych (dofinansowanych) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatków zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie – podatnik może odliczyć różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie,
 • na leki – podatnik odlicza różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł (np. jeżeli w marcu na leki wydał 90 zł, to nie może dokonać odliczenia, jeśli w kwietniu na leki wydał 250 zł, to kwota odliczenia wynosi 150 zł).

Ulga rehabiltacyjna w PIT za 2020 rok. Jak odliczyć?

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej podatnik może dokonać odliczenia:

 • od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej
 • od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Podatnik dokonuje odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Należy do nich dołączyć formularz PIT/O - informację o odliczeniach.

Jeżeli w roku podatkowym, wśród wyżej wymienionych dochodów (przychodów), podatnik uzyskał dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu lub umów o podobnym charakterze, to z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu („ostatecznego” rozliczenia dokonuje jednak w zeznaniu podatkowym).

Odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie. I odwrotnie, odliczeniu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Kwota przysługującego odliczenia, w części w jakiej nie znalazła pokrycia w twoich dochodach (przychodach) w danym roku podatkowym nie podlega odliczeniu w kolejnych latach - podkreśla Ministerstwo Finansów.

Nasze podatki to nic przy tych pomysłach. Nie uwierzysz, za ...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Strefa Biznesu - Kara dla Raiffeisen International

Komentarze 21

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

P
Podatnik

Witam.

Czy po kupieniu komputera 10 letniemu dziecku z orzeczeniem mogę odliczyć kwotę zakupu.

Czy jeśli dopiero po 9 latach od pierwszego orzeczenia dowiedziałem sie o uldze rehabilitacyjnej (związanej z użytkowaniem samochodu) mogę sie ubiegać od US zwrotu za wcześniejsze nie odliczone lata? Sam nie wieżę w co piszę, ale kto pyta, ten nie błądzi :).

Pozdrawiam.

M
Magda

Gorąco zachęcam do przekazywania 1% na Obywatelską Fundacje Pomocy Dzieciom. Dobrzy ludzie tam pracują i naprawdę działają. Warto wspierać sprawdzone organizacja. Polecam KRS 0000140007

G
Gość

Dzień dobry.

W minionym roku byłam w sanatorium (NFZ).

Jak obliczyć "różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną)"?

Wiem ile dopłaciłam (mam Fakturę), ale z kolei nie mam pojęcia jaka była cena całego pobytu i ile dopłacał NFZ.

Pozdrawiam

G
Gość
11 marca, 12:56, Danka:

jaka kwotę mam wpisać w PIT O za leki ,już pomniejszoną o 100 zł czy tą co jest a program sam odliczy?

program sam odliczy , nalezy wpisac wyliczona wote z fv kwote z danego miesiaca

G
Gość

Dzień dobry,

Czy w uldze rehabilitacyjnej mogę odliczyć faktury za badania laboratoryjne, usg, ekg itp itd?

D
Danka

jaka kwotę mam wpisać w PIT O za leki ,już pomniejszoną o 100 zł czy tą co jest a program sam odliczy?

P
Piotr

Czy jak wpisuje w ulgę kolonie /obóz dzieci to wpisuje kwotę z umowy o wypoczynku która zawiera transport i ubezpieczenie czy muszę to po odliczać?. Chodzi o wydatki nielimitowane tj.kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,

G
Gość

Witam

Czyli jeśli mam w orzeczeniu :niepełnosprawność istnieje od 2013 a ustalony stopień datuje się od 2020 to czy mogę dokonać odliczenia ulgi rehabilitacyjnej za użytkowanie samochodu za lata ubiegłe ??

Pozdrawiam

G
Gość

Dlaczego nie uwzględniono w kwocie, którą może osiągnąć osoba niepełnosprawna 13 wypłaty.

Teraz, jeżeli ktoś dostaje rentę socjalną i dostał 13 - dodatkową wypłatę przekroczył limit 13200 i nie może odliczyć wydatków na rehabilitację itd.

G
Gość

Czy majac lekki stopień niepełnosprawności mozna doliczyć od podatku ulgę rehabilitacyjna?

G
Gość
19 lutego, 20:36, Gość:

Czy w odliczeniu nielimitowanym mogę odliczyć faktury wystawione z prywatnych zajęć rehabilitacyjnych?

Tak

G
Gość

Czy w odliczeniu nielimitowanym mogę odliczyć faktury wystawione z prywatnych zajęć rehabilitacyjnych?

G
Gość
18 lutego, 12:51, Aga:

Witam, czy ulgę rehabiliacyjną można łączyć- opłacenie przewodników używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej ? Czy odliczam tylko kwotę 2218 czy mogę ją podwoić?

2280

A
Aga

Witam, czy ulgę rehabiliacyjną można łączyć- opłacenie przewodników używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej ? Czy odliczam tylko kwotę 2218 czy mogę ją podwoić?

S
Saaaaad

Witam jestem osobą z umiarkowanym stopniu, byłam na urlopie macierzyńskim mąż pracuje, jeździłam z Rzeszowa do Warszawy do szpitala na naprawę i badania czy mi odlicza ulgi?

Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie