UŚMIECH DZIECKA Regulamin

  UŚMIECH DZIECKA Regulamin

  RZ

  Nowa Trybuna Opolska

  Nowa Trybuna Opolska

  Regulamin Plebiscytu pod nazwą „Uśmiech Dziecka 2019” zwanego dalej „Plebiscytem”

  Art. 1
  Informacje ogólne.

  1.Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
  2.Organizatorem Plebiscytu jest również Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000030307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 7540335245.
  3. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
  4. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) jest jedynym dokumentem, który określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Uśmiech Dziecka 2019”.
  5. Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w kategoriach: Dziewczynka i Chłopiec.
  6. Plebiscyt prowadzony będzie w jednym etapie i będzie trwać od dnia 24.05.2019 r. do dnia 27.06.2019 r. do godz. 20:00.
  7. Głosowanie we wszystkich kategoriach plebiscytu będzie prowadzone osobno w Opolu, powiecie opolskim, oraz okręgach: kędzierzyńsko-kozielski - głubczycki (powiaty łącznie); brzeski - namysłowski (powiaty łącznie); nyski - prudnicki (powiaty łącznie); kluczborski - oleski (powiaty łącznie); strzelecki - krapkowicki (powiaty łącznie). Ponadto, niezależnie od powyższych głosowań, będzie prowadzony równoległy ranking wojewódzki.
  8. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Nowej Trybuny Opolskiej” nazywanej dalej „Gazetą”, a także na stronie serwisu www.nto.pl (nazywanego dalej „Serwisem”)
  9. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  10. Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w Art. 4 ust. 3 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu, zdefiniowane jest w Art. 4 ust. 5-6 poniżej.
  11. W przypadku zgłoszenia mniej niż trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
  12. Do materiałów Plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych zgłaszanych do Plebiscytu dzieci zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.nto.pl/rud, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

  Art. 2
  Warunki udziału w Plebiscycie. Zgłaszający, Kandydaci i Głosujący.

  1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
  2. W Plebiscycie, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (zwanego dalej Opiekunem dziecka), posiadającego pełnię praw rodzicielskich, jako kandydat może wziąć udział dziecko zamieszkałe na terenie województwa opolskiego.
  3. Kandydatami nie mogą być dzieci pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  4. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny dziecka, w tym posiadający pełnię praw rodzicielskich, wypełniając zgłoszenie wraz z jednym zdjęciem dziecka i wyrażając stosowne zgody na stronie z formularzem Plebiscytowym.
  5. Zgłaszający wyraża zgodę w imieniu dziecka na nieodpłatne korzystanie z jego wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
  6. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny dziecka dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
  a. Jest autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii dla celów Plebiscytu,
  b. Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
  c. Autor wyraża zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu. Autor oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
  d. Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
  7. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem dziecka lub dzieci bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Dziennika oraz na stronach Serwisu.
  8. Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  9. Głosować SMS-em, można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

  Art. 3
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.

  1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej w Serwisie.
  2. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać do dnia 11.06.2019 r. do godziny 20:00
  3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a. Zdjęcie dziecka
  b. Imię i nazwisko
  c. Data urodzenia zgłaszanego dziecka
  d. Miejscowość zamieszkania dziecka
  e. Wskazanie płci dziecka
  f. Krótki opis zachęcający do głosownia na dziecko (nieobowiązkowe)
  g. Imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do udziału w Plebiscycie.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 3 oraz prawem.
  5. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 6 poniżej.
  6. W przypadku zgłoszenia bliźniąt, trojaczków itp. jednej płci jako jednej kandydatury, nagrody zgodnie z regulaminem nagród przyznawane są jak dla jednego kandydata i nie przysługuje ich wielokrotność wynikająca z liczby zgłoszonych dzieci w jednym zgłoszeniu.
  7. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 96 godzin dołączona do listy kandydatów.
  8. W dniu 24.05.2019r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie zgłoszonych do 22.05.2019 do godz.12. Zgłoszenia, które nadejdą później, do 11.06.2019 r. będą dodawane do listy kandydatów na bieżąco.
  9. Dla przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych zweryfikowanych pozytywnie kandydatów zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla Opiekunów dzieci biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody Opiekuna dziecka, którego materiał dotyczy.
  10. Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.

  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie.

  1. Głosowanie w Plebiscycie będzie się odbywało w dniach od 1.06.2019 r. do dnia 27.06.2019 r. do godz. 20:00.
  2. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
  3. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
  a. Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata (np. ABC.1).
  b. Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi będzie dostępna w Serwisie (Art. 1 ust. 2) od dnia 29.04.2019 r.
  c. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
  d. Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
  e. Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata.
  f. Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty
  w wysokości 2,46 zł brutto.
  g. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
  h. W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
  i. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  4. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
  5 .Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
  6. W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
  a. Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF.
  b. Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.nto.pl/regulamin/
  c. Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu.
  d. Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
  e. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione
  w wynikach Plebiscytu.
  7. O zwycięstwie w Plebiscycie w poszczególnych kategoriach w danym mieście lub powiecie zdecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
  8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

  Art. 5
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie.

  1. Komisja Plebiscytowa, po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 1.07.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie.
  2. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz miejscu
  w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów (Art.3 ust. 7 i 8)
  3. Nagrody w Plebiscycie są następujące:
  a. Za zajęcie 1 miejsca w Opolu, powiecie opolskim i w każdym z okręgów laureat chłopiec i dziewczynka otrzyma:
  - worek do samodzielnego malowania
  - zestaw do robienia baniek
  - pudełko śniadaniowe ze zdjęciem
  - zaproszenie na Bal Uśmiechniętego Malucha
  b. Za zajęcie 2 miejsca w Opolu, powiecie opolskim i w każdym z okręgów laureat chłopiec i dziewczynka otrzyma:
  - zestaw do robienia baniek
  - puzzle
  - zaproszenie na Bal Uśmiechniętego Malucha
  c. Za zajęcie 3 miejsca w Opolu, powiecie opolskim i w każdym z okręgów laureat chłopiec i dziewczynka otrzyma:
  - zestaw do robienia baniek
  - zaproszenie na Bal Uśmiechniętego Malucha
  d. Za zajęcie 1 miejsca w rankingu wojewódzkim (Art.1 ust.7), uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach laureat chłopiec i dziewczynka otrzyma:
  - zaproszenie dla dwóch dorosłych i dziecka do Term Uniejów
  e) Za zajęcie 2 miejsca w rankingu wojewódzkim (Art.1 ust.7), uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach laureat chłopiec i dziewczynka otrzyma:
  - zaproszenie dla dwóch dorosłych i dziecka do Energylandii (Zator)
  f) Za zajęcie 3 miejsca w rankingu wojewódzkim (Art.1 ust.7), uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach laureat chłopiec i dziewczynka otrzyma:
  - zaproszenie dla dwóch dorosłych i dziecka do Legendi (Chorzów)
  g) Za zajęcie 4 miejsca w rankingu wojewódzkim (Art.1 ust.7), uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach laureat chłopiec i dziewczynka otrzyma:
  - zaproszenie dla dwóch dorosłych i dziecka do JuraParku: park nauki i rozrywki w Krasiejowie
  h) Za zajęcie 5 miejsca w rankingu wojewódzkim (Art.1 ust.7), uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach laureat chłopiec i dziewczynka otrzyma:
  - bon upominkowy (100 zł)
  4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  5. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w trakcie spotkania podsumowującego Plebiscyt lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie „Nowej Trybuny Opolskiej” mieszczącej się pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole.
  6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.

  Art. 5
  Reklamacje.

  1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail plebiscyt@nto.pl lub pocztą tradycyjną na adres Pro Media Sp. z o.o, ul. Powstańców Śl.9, 45-086 Opole, z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
  2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 6
  Ochrona danych osobowych.

  W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

  Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Uśmiech Dziecka 2019”
  NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

  1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANYCH?
  Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli:
  1) Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408;
  2)PRO MEDIA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 OPOLE, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w OPOLU, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000030307
  We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl
  2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANE OSOBOWE?
  Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „Uśmiech Dziecka 2019” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
  Podstawą przetwarzania danych Twoich lub zgłoszonego dziecka, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez głosowanie gdy głosujesz albo przez zgłoszenie udziału w plebiscycie, o ile zgłaszasz własne dziecko do plebiscytu.
  Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
  Twoje dane i dane zgłoszonego dziecka będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
  Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
  Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
  Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
  3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANE OSOBOWE?
  W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
  Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
  4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANE?
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
  b) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
  z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
  c) inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
  d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
  5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANE?
  Okres przechowywania Twoich i zgłoszonego dziecka danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
  Twoje i zgłoszonego dziecka dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
  Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Plebiscyt.
  Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje i zgłoszonego dziecka dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
  Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje i zgłoszonego dziecka dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE LUB ZGŁOSZNEMU DZIECKU UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH TWOICH LUB ZGŁOOSZNEGO DZIECKA?
  W związku z przetwarzaniem przez nas danych Twoich lub zgłoszonego dziecka przysługuje Tobie i dziecku szereg uprawnień.
  Te prawa to:
  a.prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych swoich i ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
  b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas danych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka w celach marketingu bezpośredniego;
  c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją lub dziecka szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
  d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
  e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
  a) droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
  b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Pro Media, ul. Powstańców Śl. 9, 45–086 Opole
  Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
  Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
  7. PRAWO DO SKARGI
  Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  << Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>
  8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Plebiscycie.
  9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
  Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  a.Imię i nazwisko;
  b.Data Urodzenia;
  c.Powiat;
  d.Miejscowość zamieszkania;
  e.Kategoria Plebiscytu, w której bierzesz udział;
  f.Kontaktowy numer telefonu opiekuna;
  g.Numer telefonu, jeśli głosujesz z użyciem telefonu.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Warto zobaczyć

  Wideo