W OPOLU ODBIERAMY I ZAGOSPODAROWYWUJEMY ODPADY JUŻ PONAD 40 LAT

Artykuł sponsorowany REMONDIS OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wideo

W marcu br. Konsorcjum Remondis Opole Sp. z o.o. i Elkom Sp. z o.o. podpisało kolejna umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów: od kwietnia 2021 r. do czerwca 2022 r.

Zawarta umowa zakłada realizacje 2 zadań: pierwsze, polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie tj.: zmieszanych, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, papieru, szkła, odpadów wielkogabarytowych, drugie, dotyczące odbioru bioodpadów. Umowa ma obowiązywać przez 15 miesięcy tj. do czerwca 2022r, oprócz odbioru i zagospodarowania odpadów w łącznej ilości ok 72 tysięcy ton Konsorcjum zobowiązało się do wyposażenia nieruchomości w oznakowane i zawierające transpondery pojemniki na 5 frakcji o poj. od 120 do 1100 litrów. Kolory pojemników to: niebieski na papier, zielony na szkło, brązowy na odpady BIO, żółty na tworzywa, czarny na odpady zmieszane. Pojemniki w ilości ok. 91 tys. sztuk maja być przekazane w użytkowanie mieszkańcom oraz wszystkim firmom mającym siedzibę w Opolu. Usługa będzie realizowana flota 40 samochodów w skład, której wchodzą pojazdy specjalistyczne: śmieciarki 2 i 3 osiowe, pojazdy bramowe, hakowe z HDS do obsługi pojemników podziemnych. Smieciarki zostały dodatkowo wyposażone w system identyfikacji pojemników RFID i terminale służące do raportowania nieprawidłowości w gospodarce odpadami za pomocą notatek wraz opcja dołączania do nich zdjęć. Nowością jest system kamer zamontowanych na wyrzutniku smieciarek, rejestrujący moment opróżnienia pojemnika. Wymogi te maja zapewnić lepsza kontrole oraz ułatwiać wyjaśnienie ewentualnych reklamacji dotyczących realizowanych usług. Wszystkie pojazdy spełniają najwyższe normy emisji spalin EURO 6, a posiadany przez Konsorcjum certy kowany system zarzadzania środowiskiem, zgodny z międzynarodowym standardem ISO 14001, gwarantuje stosowanie najlepszych praktyk oraz aktywnie zmniejsza wpływ swoich procesów i usług na środowisko.

„Dzięki wygranemu przetargowi także i w następnych latach możemy wnosić ważny wkład w ochronę środowiska i klimatu w regionie, a także zapewnić w tych tak trudnych czasach liczne miejsca pracy”

OPOLSKIE ODPADY

Z przedstawionej tabeli wynika, że średnia dostępna objętość pojemników na odpady wzrosła od 2014 r. o 43% i wyniosła w 2020 r. na jednego mieszkańca ok. 2271 na miesiąc.

WARTO WIEDZIEĆ

W aglomeracjach miejskich powyżej 50 tys. mieszkańców w wytworzonych odpadach komunalnych odpady opakowaniowe, czyli papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło stanowią od 45 - 51_% całkowitej masy odpadów.

W Opolu W 2014 roku zebrano ogółem 41 049 Mg wszystkich odpadów komunalnych, a w 2020r. 53 337 Mg. Natomiast w 2020 r. odpadów opakowaniowych zebrano ok. 9280,67 Mg, tj. około 17,4% ogólnej ilości odpadów wytwarzanych, Stąd wniosek, ze w odpadach odbieranych jako zmieszane, nadal znajduje się bardzo dużo cennych surowców wtórnych.

POJEMNIKI USTAWIONE NA TERENIE MIASTA ORAZ DOSTĘPNA OBJĘTOŚĆ POJEMNIKÓW NA ODPADY (z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów)

DUŻO POJEMNIKÓW MAŁO ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

ODPADY TO ŹRÓDŁO SUROWCÓW – ZABEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ

POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Jak widać z zaprezentowanych wielkości, minimalny poziom recyklingu w roku 2012 r. wynosił 10%, a w roku 2020 osiągnął wartość 50%, co oznacza, że połowa wytworzonych przez nas odpadów opakowaniowych tj.: papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła, została przekazana w postaci czystych surowców wtórnych do zagospodarowania w przemysłowych procesach wytwarzania nowych produktów.

ŚMIECIARKA DWUKOMOROWA
ZALETA - MOŻLIWOŚĆ ODBIORU DWÓCH FRAKCJI JEDNOCZEŚNIE

W pojazdach tych występują dwie odrębne komory wyposażone w niezależne od siebie urządzenia zasypowe.

ODPADY SEGREGOWANE NIE SĄ MIESZANE W TRAKCIE ODBIERANIA

Dodaj ogłoszenie