Wspomnienie z wakacji – regulamin

  Wspomnienie z wakacji – regulamin

  RZ

  Nowa Trybuna Opolska

  Aktualizacja:

  Nowa Trybuna Opolska

  Regulamin konkursu „WSPOMNIENIE Z WAKACJI” zwanego dalej „Konkursem”

  Art. 1 Postanowienia ogólne.

  1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Wspomnienie z wakacji”.
  2.Organizatorem Konkursu jest PRO Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000030307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 7540335245, zwana dalej Organizatorem.
  3.Sponsorem nagród w Konkursie jest Nowa Itaka, Sp z o.o., z siedzibą w Opolu, 45-072 Opole, ul. Reymonta 39, KRS: 0000002269, NIP: 7542686316, REGON: 532179139, zwana dalej Partnerem.
  4.Konkurs będzie publikowany na łamach Nowej Trybuny Opolskiej, zwanej dalej Dziennikiem oraz w serwisie www.nto.pl zwanym dalej Serwisem.
  5.Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Partnera. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, wyborem zwycięzców, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
  6.Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 06.05.2019 r. od godziny 00:00:01 do 27.05.2019 r do godz. 23:59:59
  7.Do materiałów konkursowych, przekazywanych na potrzeby Konkursu przez Uczestników zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.nto.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

  Art. 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie.

  1.Uczestnikami w Konkursie mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora i Partnera, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  2.Udział w Konkursie wymaga:
  a.Wypełnienia formularza zamieszczonego na Stronie Konkursu w Serwisie, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika:
  1) Imię i nazwisko
  2) Numer telefonu,
  3) Adres e-mail
  b.Rozwiązania w terminie od 06.05.2019 r. od godziny 12:00 do 27.05.2019 r. do godziny 23:59:59 zadania konkursowego, które polega na przedstawieniu swoich wspomnień z wakacji (w formie opisu, fotografii lub załączonego linku do nagranego przez siebie filmu)
  c.Zaakceptowania niniejszego regulaminu w sposób określony w Serwisie i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w ust.2a niniejszego artykułu, w sposób określony w Serwisie, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
  3.Uczestnik gwarantuje, że na fotografii i/lub w filmie przesłanym w ramach zgłoszenia do Konkursu widoczny jest wizerunek wyłącznie zgłaszającego się Uczestnika i jednocześnie udziela Organizatorowi zgody , do nieodpłatnego korzystania ze swojego wizerunku przez Organizatora Konkursu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i pokryje Organizatorowi Konkursu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Uczestnik gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie/filmy i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
  4.Uczestnik dokonujący zgłoszenia do udziału w Konkursie oświadcza, że:
  a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub filmu i posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii i/lub filmu, w tym gwarantuje, że osoba przedstawiona na zdjęciu lub w filmie wyraziła zgodę na korzystanie z jej wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie/film zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
  b.Udziela Organizatorowi Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia i/lub filmu, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
  c.Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Konkursu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Konkursu do wprowadzania zmian w fotografii i/lub w filmie, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii i/lub filmu na potrzeby realizacji Konkursu, w szczególności autor fotografii i/lub filmu zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii i/lub filmu, także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii i/lub filmu
  d.Fotografia i/lub film i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
  5.Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres email: konkurs@nto.pl W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.
  6.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia kandydatury z udziału w Konkursie zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.

  Art. 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu.

  1.Odpowiedzi na zadanie wskazane w Art. 2 ust. 2b należy przesłać za pomocą formularza dostępnego w Serwisie.
  2.Zwycięzcą Konkursu zostają autorzy trzech najciekawszych zgłoszeń, wyłonionych przez Komisję.
  3.Obrady Komisji odbędą się w terminie 28.05-04.06.2019 r.
  4.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w Serwisie w dniu 05.06.2019 r.

  Art. 4 Ogłoszenie wyników Konkursu.

  1.Każdy ze zwycięzców Konkursu, w terminie najpóźniej do 06.06.2019 r. zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość SMS przesłaną na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.
  2.Podsumowanie Konkursu ukaże się w dniu 14.06.2019 r. na łamach Dziennika oraz w Serwisie.

  Art.5 Nagrody w Konkursie

  1.Organizator przewiduje wręczenie trzech nagród w postaci voucheru na wycieczkę o wartości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
  2.Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
  3.Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Partnera w dniu 11.06.2019 r.
  4.Jeśli Laureat nie będzie mógł odebrać Nagrody w dniu wskazanym w Art.5 ust. 3, będzie można odebrać ją w siedzibie biura Itaka, 45-072 Opole, ul. Reymonta 39, w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników.
  5.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Koszty opłacenia należnego podatku od nagród pokrywa Laureat konkursu.
  6.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestników.
  7.Wszystkim uczestnikom konkursu Organizator zapewnia możliwość skorzystania ze specjalnej oferty biura podróży ITAKA, informację o sposobie wykorzystania oferty Organizator lub procesor prześle na adres e-mail wskazany przy zgłoszeniu uczestnictw w konkursie do dnia 27.05.2019 r.

  Art. 6 Reklamacje

  1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail konkurs@nto.pl lub pocztą tradycyjną na adres Pro Media, 454-086 Opole, ul. Powstańców Śląskich 9, z dopiskiem „Konkurs Wspomnienie z wakacji - reklamacja”.
  2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
  O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 7 Ochrona danych osobowych

  1.W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

  Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Wspomnienie z wakacji”
  NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH
  KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
  1. Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli:
  1) Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408;
  2)PRO MEDIA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 OPOLE, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w OPOLU, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS
  We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl
  2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkurs pod nazwą „Wspomnienie z wakacji” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
  Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu Konkursu), zawierana przez głosowanie gdy głosujesz albo przez zgłoszenie udziału w Konkursie.
  Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
  Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
  Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
  Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
  Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
  3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
  W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
  Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
  4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
  b) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
  z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, Nowa Itaka, Sp z o.o. dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
  c) inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
  d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
  5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
  Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
  Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
  Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs.
  Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
  Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Tobie szereg uprawnień.
  Te prawa to:
  a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
  b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
  d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
  e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
  a) droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
  b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Pro Media, ul. Powstańców Śl. 9, 45–086 Opole
  Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
  7. PRAWO DO SKARGI
  Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wybierz region, dokąd chcesz wyjechać:

  Turystyczne TOP