Zastrzeżenia UOKIK dotyczace usług profesjonalnych

Redakcja
Usługi notarialne należą do grupy usług profesjonalnych (wolnych zawodów) – charakteryzujących się dużym zakresem samoregulacji oraz restrykcjami dotyczącymi dostępu do zawodu, dozwolonego za

kresu zachowań rynkowych, czy też formy organizacyjnej prowadzenia działalności.

UOKiK na bieżąco monitoruje sektor usług profesjonalnych, reagując w przypadku naruszenia konkurencji.

Wątpliwości Urzędu budzą zwłaszcza postanowienia regulaminów odnoszące się do wynagrodzenia za świadczone usługi profesjonalistów.

Odgórne wpływanie przez korporacje na wysokość pobieranych opłat jest zdaniem UOKiK działalnością analogiczną do zmowy kartelowej i stanowi zagrożenie dla konkurencji na rynku.

Przykładem działań Urzędu są dwie decyzje dotyczące samorządu architektów.

W 2002 roku wydana została decyzja uznająca za praktykę ograniczającą konkurencję wpisanie do statutu Krajowej Izby Architektów postanowienia zobowiązującego członków do stosowania określonych postanowień ustalających minimalne ceny za wykonywane prace.

Z kolei w 2006 roku Urząd zakwestionował postanowienia wewnętrznego regulaminu, który zabraniał udziału architektom w konkursach i przetargach, gdzie podstawowym kryterium wyboru była cena.

Pod lupą UOKiK znalazły się również wcześniejsze działania samorządu notariuszy.

W 2002 roku Prezes Urzędu uznał za sprzeczne z prawem umieszczenie w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza postanowienia określającego przyciąganie klientów poprzez proponowanie niższego wynagrodzenia za usługi notarialne za przejaw nieuczciwej konkurencji i szczególnie rażący jej przypadek.

Obecnie, dzięki interwencjom Urzędu, samorządy architektów oraz notariuszy nie stosują juz zakwestionowanych postanowień.

Poza nakładaniem kar i nakazywaniem zaniechania określonych działań UOKiK analizuje również zjawiska zachodzących na różnych rynkach.

Efektem tych badań są raporty, które wskazują na poziom rozwoju konkurencji w sektorze oraz mogą być podstawą do interwencji organu antymonopolowego. Przykładem jest raport dotyczący energetyki.

W dokumencie rekomendowaliśmy kierunki rozwoju rynku energetycznego oraz przedstawiliśmy konkretne propozycje zmian mających na celu wprowadzenie efektywnej konkurencji w tym sektorze.

Podobne badania przeprowadzane były również w sektorze usług profesjonalnych. Ostatni z nich dotyczył zawodów: architekta oraz inżyniera budowlanego.

Jak wynika z analizy Urzędu Polska na tle innych państw Unii Europejskiej posiada jedne z bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących dostępu do tych zawodów (np. w zakresie obowiązkowej edukacji i praktyki zawodowej przyszłych architektów, wynoszących odpowiednio pięć i trzy lata, przy obowiązkowej przynależności do izby zawodowej, która przeprowadza postępowanie egzaminacyjne dla kandydatów).

Zdaniem UOKiK niezbędne dla funkcjonowania rynku usług profesjonalnych oraz rozwoju nieskrępowanej konkurencji w tym obszarze jest m.in. ograniczenie wyłącznej kontroli korporacji nad procesem egzaminowania kandydatów do zawodu.

Rekomendacje dotyczące wprowadzenia zmian w przepisach będą jednym z tematów debaty pt. Beneficjenci regulacji – konsumenci czy korporacje zawodowe – liberalizacja wolnych zawodów, organizowanej przez UOKiK razem z Dziennikiem Gazetą Prawną.

 

Przygotuj swój turystyczny biznes na sezon

Wideo

Dodaj ogłoszenie