CZYSTE POWIETRZE 2020. Wnioski i zasady programu. Jak dostać dotację na wymianę pieca, ocieplenie domu, kolektory słoneczne? [25.02.2020]

TJW, źródło: ulotka MŚ i NFOŚiGW
Czyste powietrze. Jak starać się o dofinansowanie? Jakie są zasady programu? Jaką dostaniesz dotację, a jaką pożyczkę?
Czyste powietrze. Jak starać się o dofinansowanie? Jakie są zasady programu? Jaką dostaniesz dotację, a jaką pożyczkę? Joanna Urbaniec / Polskapresse
Zmiany w programie CZYSTE POWIETRZE od 1 stycznia 2020. Nie będzie finansowania pieców do nowo budowanych domów. Jeśli chcesz wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania w ramach programu Czyste Powietrze, wykonać ocieplenie domu czy stropów, planujesz wymianę okien lub drzwi albo montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, możesz liczyć na dofinansowanie. Kto może liczyć na dotację i na co będzie pożyczka? Jakie są zasady programu CZYSTE POWIETRZE? Gdzie będzie można złożyć wniosek? Rządowy program CZYSTE POWIETRZE wdrażają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Wnioski można składać od 19 września 2018. Program potrwa do 2029 roku.

CZYSTE POWIETRZE 2020. Gdzie składać wnioski

Od 19 września 2018 można składać elektronicznie wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Równolegle w całym kraju trwa cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkań przedstawiciele resortu informują, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Programem Czyste Powietrze dajemy szansę Polakom na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w swoich domach. Dzięki temu, że program działa kompleksowo – mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Program Czyste Powietrze 2020 - kto może skorzystać

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

Program Czyste Powietrze 2020 - na co będzie dofinansowanie. Kiedy dotacja, kiedy pożyczka

Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła (wnioski złożone do 31 grudnia 2019) spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę okien i drzwi
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czyste Powietrze 2020 - formy dofinansowania, terminy, wnioski

Czyste powietrze - formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Czyste powietrze - terminy

 • Realizacja programu: 2018-2029
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.06.2029.

Czyste powietrze - nabór wniosków

 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski będą oceniane na bieżąco
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy.

Czyste powietrze - warunek podstawowy

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze.

Od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budowanych budynkach nie są kwalifikowane.

Czyste Powietrze 2020. Warunki dofinansowania. Na co możesz dostać dotację i pożyczkę?

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji - 53 tys. złotych.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - 7 tys. złotych.
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki - nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki - 15 lat.
 • Możliwa karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia - do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

JednostkaMaksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek
Audyt energetyczny przed realizacją przedsięwzięciaszt.do 1000 zł
Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniemszt.do 1000 zł
Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepłaszt.do 1000 zł
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologicznaszt.do 500 zł
JednostkaMaksymalny koszt kwalifikowany
Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszącem2 powierzchni przegrodydo 150 zł
Wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnychm2 powierzchni do 700 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowychm2 powierzchni do 2000 zł
jednostkaMaksymalny koszt kwalifikowany na 1 budynek
Węzeł cieplnyzestawdo 10 000 zł
Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 20 000 zł
Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 10 000 zł
System ogrzewania elektrycznegozestawdo 10 000 zł
Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olejzestawdo 15 000 zł
Pompy ciepła powietrznezestawdo 30 000 zł
Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wodyzestawdo 45 000 zł
Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowejzestawdo 15 000 zł
Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepłazestawdo 10 000 zł
Kolektory słonecznezestawdo 8 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna *zestawdo 30 000 zł
Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa **zestawdo 30 000 zł
Przyłącze cieplne ***zestawdo 10 000 zł
Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne ***zestawdo 8 000 zł

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

Czyste Powietrze 2020. Dofinansowanie zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonym zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku. Zasady są podobne jak w przypadku programu 500 Plus.

GrupaKwota miesięcznego dochodu na osobę w złDotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)Pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji)
Ido 600do 90 %do 10 %
II601-800do 80 %do 20 %
III801-1000do 70 %do 30 %
IV1001-1200do 60 %do 40 %
V1201-1400do 50 %do 50 %
VI1401-1600do 40 %do 60 %
VIIpowyżej 1600do 30 %do 70 %

Czyste Powietrze 2020. Program krok po kroku. Osiem kroków do dofinansowania

 1. Zdobądź wiedzę. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami, regulaminem
 2. Zbadaj potrzeby budynku. Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela Funduszu przed realizacją przedsięwzięcia.
 3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj o wytycznych Funduszu, w tym o liście niezbędnych dokumentów (np. dokumentów potwierdzających dochód)
 4. Po złożeniu wniosku. Przedstawiciel Funduszu potwierdzi czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
 5. Podpisz umowę o dofinansowanie. Fundusz przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 6. Złóż wniosek o płatności. Pieniądze mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
 7. Zakończenie przedsięwzięcia. Wizyta przedstawiciela Funduszu potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola w okresie jego trwałości (w terminie do 3 lat).
 8. Rozliczenie przedsięwzięcia. Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela Funduszu.

Czyste Powietrze 2020. Gdzie składać wnioski o dofinansowanie - dotację lub pożyczkę

Nabory wniosków będą prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji.

Wnioski w programie Czyste Powietrze przyjmują WFOŚiGW.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
tel. 77 453 76 11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5
15-879 Białystok
tel. 85 74 60 241

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu
ul. Fredry 8
87-100 Toruń
tel. 56 621 23 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk
tel. 58 743 18 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Miodowa 11
65-602 Zielona Góra
tel. 68 419 69 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice
tel. 32 60 32 200 oraz 32 60 32 300

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. ks. J. Popiełuszki 41
25-155 Kielce
tel. 41 366 15 12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel. 12 422 94 90 lub 12 422 30 46

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
tel. 81 532 17 64 lub 81 742 46 48/49

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Dubois 118
93-465 Łódź
tel. 42 663 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9
10-026 Olsztyn
tel. 89 522 02 00 lub 89 522 02 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15a
60-541 Poznań
tel. 61 845 62 00 / 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów
tel. 17 85 22 344

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. 91 48 615 56

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. 22 504 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław
tel. 71 333 09 30, 71 333 09 40

130 mld zł w 10 lat na walkę ze smogiem

x-news/TVN24

Wideo

Materiał oryginalny: CZYSTE POWIETRZE 2020. Wnioski i zasady programu. Jak dostać dotację na wymianę pieca, ocieplenie domu, kolektory słoneczne? [25.02.2020] - Nowa Trybuna Opolska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 73

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Sciema z tym programem. W Krakowie na Kazimierzu miałem 5 pieców kaflowych. Złożyłem wniosek o likwidację. Przyszli na weryfikacje i stwierdzili że owszem piece są. W związku z tym że procedowalem pozwolenie 3 mieszkania stały puste i czekały na remont. Dostałem pismo z urzędu miasta ze mi się dotacja nie należy bo cytuje piece nie sa używane ciągle. Kraków Barei. Mafijne miasto.

a
antares

Kłamstwo , chamstwo i oszustwo.Tyle można powiedzieć o "programie" czyste powietrze. Poznałem to na własnej skórze.Wprowadzane co 5 min nowe "zasady" aby jak najmniej ludzi , albo wogóle nie dostało tej dotacji.Zasady przyznawania generalnie zrobione tak ,że taniej wyjdzie np ocieplenie elewacji ,cieńsze ale wystarczające i bez faktury.Pod zasadniczym warunkiem ,że posiada się własne środki.Przeciętna rodzina mająca nieotynkowany dom i dochód poniżej 2000 na osobę nie bedzie w stanie zmodernizować NIC w swoim domu.A co dopiero rodzina złożona z dwójki emerytów , itp.Można na ten temat napisać pracę doktorską ,ale po co ?. Nie zmieni to faktu ,że Państwo jako instytucja OSZUKUJE Polaków na żywca. W majestacie "prawa i sprawiedliwości"

O
Oliwia

Super warunki! Brawo to takie logiczne że rodzina która ma 600 na głowę jest w stanie ocieplić dom i rozpocząć przebudowę instalacji! Sprytne! Wstyd tu żyć. Żenada.

N
Nerwus
18 lutego, 09:25, Aleg:

Dlaczego nikt nie proponuje by węgiel zastąpić koksem, koks jest dużo bardziej ekologicznym opałem pozbawionym : smoły,siarki benzenów i innych szkodliwych substancji szkodliwych dla naszego zdrowia a mamy największą koksownię w Europie w zasięgu "łopaty"????

Bo to nie jest ujęte w programie wyborczym. Przecież musi być głośno, że rzad daje. Tylko komu ? Normalnie zarabiajacy nie dostanie dofinansowania, bo przekracza limit dochodu. A jak ktoś ma dochód 600 zł/ osobe to nie w głowie mu wymiana ogrzewania na eko. Niech dadzą dofinasowanie 20% albo jakąś określoną kwotę do każdego wymienianego źródła ciepła i posypią się wymiany wszędzie.

A
Aleg

Dlaczego nikt nie proponuje by węgiel zastąpić koksem, koks jest dużo bardziej ekologicznym opałem pozbawionym : smoły,siarki benzenów i innych szkodliwych substancji szkodliwych dla naszego zdrowia a mamy największą koksownię w Europie w zasięgu "łopaty"????

G
Gość
21 stycznia, 13:24, Karolina:

Ludzie przecież kopciuchy i tak trzeba będzie wymienić, ich czas się skończył i szkoda, że tak późno. Dają Wam a choćby i "tylko" 30 % dofinansowania i Wam źle? darmowe pieniądze a przecież z nowych kotłów to Wy będziecie korzystać! Ja wymieniłam kopciucha na kocioł EEI PELLETS od Kostrzewy zanim dawali pieniądze i nie żałuję żadnej wydanej złotówki, i nie krzyczę, że to nie fair bo Wam teraz dają! najważniejsze jest CZYSTE POWIETRZE! nasze wspólne dobro!

Taa dają, niech się nie wypowiadają lepiej osoby które nie korzystały z tego projektu. Po pierwsze,,DO 30%" i żeby wymienić piec musisz mieć ocieplony budynek itp. I odwrotnie. Sorry zarabiam uczciwie ale z pensją 3tys. Nie jestem w stanie uzbierać nawet w ciągu 5 lat 30 tys. Bo tyle potrzebuje żeby mieć na start żeby składać wniosek o dofinansowanie. Stary dom to jest skarbonka bez dna, ciągle coś...

H
Hhh
17 grudnia 2019, 20:44, Gość:

Wielkie obiecanki rządu, a mało kto się załapie na dofinansowanie np.docieplenia budynku ,kryteria dochodowe to tylko dla pobierających zasiłki .Jak zwykle wszystko dla biedoty ,dla ludzi normalnie zarabiających ,nie wyciągających ręki po zasiłki nic się nie należy.Rozliczymy rządzących za 4 lata przy urnach wyborczych.

4 stycznia, 20:54, Gość:

Skoro mamy pieniądze nie widzę potrzeby wyciągania ręki po więcej. Niech pomagają tym którzy potrzebują a nie tym którzy mają ale chcieli by jeszcze...

17 stycznia, 10:40, gosc:

kolejny niezadowolony z zycia lewak ,a za PO co miales jeszcze mniej niz nic ,poza tymjeszcze ci zabrali z OFFE i dolozyli lata pracy ,dzieki ich polityce nalozono dodatkowe podatki i akcyzy na opal wlasnie dla tego zeby nie bylo cie stac na ogrzewanie a ttm bardziej na zmiane ogrzewania,

A za PiS masz wyższe podatki wyższe ceny zabrane resztę z OFE i po drodze za[wulgaryzm] 15% i głodową emerytura w wieku 60 lat a i te propagandowe akcje typu dotacje i syf w całym kraju

G
Gość
7 lutego, 06:02, Gość:

Program dba o czyste powietrze. Zlikwidowane dotacje na piece dla nowo budowanych domów. Mieliśmy robić ogrzewanie na gaz i korzystać z tego programu. A teraz robimy na węgiel najtańszy piec mieszczący się w klasie 5....

Tez bym tak zrobił. Robie takie ogrzewanie na jakie mnie stac .

G
Gość

Przestańcie wprowadzac ludzi w błąd !!! Nie ma żadnych dotacji ! Chciałem wymienic piec olejowy na pompę ciepła i nie dostanę zadnego dofinansowania więc wymieniam piec na groszek albo pelet! Jak pseudo państwu tak zależy na ekologii, to mi też....

G
Gość

Program dba o czyste powietrze. Zlikwidowane dotacje na piece dla nowo budowanych domów. Mieliśmy robić ogrzewanie na gaz i korzystać z tego programu. A teraz robimy na węgiel najtańszy piec mieszczący się w klasie 5....

N
Nerwus

Mydlenie oczu ! Wniosek może złozyc każdy ale mało który jest pozytywnie rozpatrywany. Gdyby naprawdę państwu zależało na ekologii, to prostym rozwiązaniem i bez tysięcy biurokratów sprawę można rozwiazać. Dofinansowanie do fotovoltaniki, pomp ciepła, gazu 20-25% i bez debilnych wniosków, tylko faktura za wykonaną wymianę i po temacie. Ale robi szię dużo szumu, a nic z tego nie ma.

G
Gość

Poczytałem... i co? Dla kogo te niby-dotacje? Dla cwaniaków! Kolejna pisowska demoralizacja narodu! W woj w-m całe wioski biorą kasę z tego funduszu bo nie wykazują dochodu w Polsce bo pracują w Niemczech, Austrii albo na wyspach brytyjskich. Normalnemu człowiekowi cały ten niby-zysk zjedzą koszty biurokratyczne

G
Gość
19 grudnia 2019, 18:22, Gość:

Nie dajcie się nabrać , ten program nie działa , po prostu niema pieniędzy

7 stycznia, 14:05, Gość:

nie troluj. jest kaska i ja już wybrałem 43 tys na jeden dom i 33 na drugi. mam 90% dofinansowania i nie pracuje bo mam dzianych starych, po ktorych kiedys przejme kilka nieruchomosci, z ktorych na dzien dzisiejszy z wynajmu mamy 88 tys netto miesięcznie. Kocham PiS

20 stycznia, 21:56, Gość:

Dupek

Przesłałem linka do UKS. Kochany pisek przyjrzy się waszymy podatkami

G
Gość
8 stycznia, 13:43, Ekolog:

Wałek. Uczciwy człowiek dostaje g.., a "cfaniaki" dostają dofinansowanie :(

15 stycznia, 20:07, Gość:

Dokładnie. Dlaczego ktoś kto uczciwie pracuje znów nic nie dostanie, bo progi dochodowe śmiesznie niskie...? I chore komentarze, że skoro tyle zarabiasz to cie stać na termomodernizację i nie potrzebujesz dofinansowania. Tyle ludzie zarabiają, bo pracują i to ciężko po 12h dziennie. Z tego wniosek, że lepiej siedzieć w domu albo mniej pracować, za niższe wynagrodzenie, a resztę dorzuci państwo. Jak się tyra żeby coś osiągnąć to jeszcze powiedzą, że nic się nie należy, a patolom i tym co się nie przemęczaja dają kolejną kasę...

24 stycznia, 10:28, babcia:

Jedni sa dobrzy w szkole ,drudzy slabsi. Byles,as dobra to lepiej sobie ukladasz zycie inni slabsi, i bez rodzicow to nie zadna patologia ,to tylko biedniejsi ludzie. Dobrze Ci sie wiedzie to tylko sie ciesz i jeszcze trzeba napisac list do P. Boga zebys zyl ,a wiecznie.

25 stycznia, 13:15, Gość:

Szkoła [wulgaryzm] ma do tego ile kto zarabia czesto najgorsze tumany ze szkoły potem firmy otwierają i kupę forsy mają

Biedny który ma dochód poniżej 600 zł nie wymieni kopciucha tylko będzie palił śmieciami ale cwaniak który nie wykazuje dochodów i nie płaci podatków skorzysta podwójnie. Nie zapłaci podatku i jeszcze mu państwo dopłaci.

G
Gość
8 stycznia, 13:43, Ekolog:

Wałek. Uczciwy człowiek dostaje g.., a "cfaniaki" dostają dofinansowanie :(

15 stycznia, 20:07, Gość:

Dokładnie. Dlaczego ktoś kto uczciwie pracuje znów nic nie dostanie, bo progi dochodowe śmiesznie niskie...? I chore komentarze, że skoro tyle zarabiasz to cie stać na termomodernizację i nie potrzebujesz dofinansowania. Tyle ludzie zarabiają, bo pracują i to ciężko po 12h dziennie. Z tego wniosek, że lepiej siedzieć w domu albo mniej pracować, za niższe wynagrodzenie, a resztę dorzuci państwo. Jak się tyra żeby coś osiągnąć to jeszcze powiedzą, że nic się nie należy, a patolom i tym co się nie przemęczaja dają kolejną kasę...

24 stycznia, 10:28, babcia:

Jedni sa dobrzy w szkole ,drudzy slabsi. Byles,as dobra to lepiej sobie ukladasz zycie inni slabsi, i bez rodzicow to nie zadna patologia ,to tylko biedniejsi ludzie. Dobrze Ci sie wiedzie to tylko sie ciesz i jeszcze trzeba napisac list do P. Boga zebys zyl ,a wiecznie.

Szkoła [wulgaryzm] ma do tego ile kto zarabia czesto najgorsze tumany ze szkoły potem firmy otwierają i kupę forsy mają

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3