Pytania rolników o pomoc na modernizację i odpowiedzi eksperta [nabór 2015]

Opracowała Lucyna Talaśka-Klich
pixabay.com
Na pytania Czytelników odpowiada Justyna Grożyńska z toruńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1. Chcę wystąpić o wyższe dofinansowanie dla młodych rolników. Studiuję rolnictwo, powinienem zakończyć edukację za rok. Czy muszę udokumentować wykształcenie rolnicze? Skończyłem technikum rolnicze. Czy to wystarczy, aby otrzymać pomoc?

O podwyższony o 10 proc. poziom pomocy (tj. 60 proc. kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z § 7 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia MRiRW z 21.08.2015 r.)  może ubiegać się „młody rolnik”, tj. osoba która spełnia łącznie następujące warunki:

 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia,
 • prowadzi gospodarstwo rolne jako kierujący, nie dłużej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • posiada kwalifikacje zawodowe określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  13 lipca 2015 r. (Dz.U., poz. 982).

 

Wymienione powyżej warunki muszą być spełnione najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną, spełniającego warunki definicji „młodego rolnika” wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych znajdują się w Załączniku nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 lipca 2015 r. (Dz.U., poz. 982).

Wnioskodawca, który będzie ubiegał się o pomoc w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych, będzie miał obowiązek udokumentowania posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Kujawsko-Pomorską Strefę AGRO znajdziesz na Facebooku - dołącz do nas! 

W przypadku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku rolnictwo dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jest dyplom ukończenia studiów, natomiast w przypadku ukończenia technikum rolniczego wnioskodawca może udokumentować kwalifikacje zawodowe poprzez dostarczenie następujących dokumentów:

 • a) świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,       
 • b) świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie wraz ze świadectwami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. 

 

2.  W naszym gospodarstwie jest produkcja roślinna (głównie zboża) i produkcja trzody chlewnej. Chcemy przeznaczyć dofinansowanie na zakup silosów do ziarna na pasze. Czy dostaniemy za to dodatkowe punkty?

W załączniku do rozporządzenia MRiRW z  21.08.2015 r. „Wykaz rodzajów inwestycji służących ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu oraz sposób przyznawania punktów” wymienione są jedynie silosy na pasze treściwe oraz silosy na kiszonkę. 

 

Silosy na pasze treściwe przeznaczone są do magazynowania pasz treściwych (śruta zbożowa, suche mieszanki paszowe - sypkie lub granulowane), stosowanych przede wszystkim w żywieniu trzody chlewnej.

Silosy zbożowe przeznaczone są do magazynowania ziarna zbóż, w tym kukurydzy oraz nasion rzepaku. W związku z powyższym, dla inwestycji polegającej na zakupie silosów zbożowych (w celu magazynowania ziarna zbóż np. na pasze) nie zostaną przyznane punkty za walory środowiskowo  - klimatyczne.

 

3. Wielkość ekonomiczna mojego gospodarstwa nie przekracza 10 tys. euro. Czy mógłbym wystąpić o pomoc wspólnie z synem, który też ma małe gospodarstwo, ale razem mielibyśmy prawie 18 tys. euro?

Pomoc przyznaje się między innymi, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro (§ 4 ust 4 rozporządzenia MRiRW z 21.08.2015  w zakresie operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”). 

W przypadku gdy operację mają realizować osoby wspólnie wnioskujące, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa osoby wspólnie wnioskującej jest mniejsza niż 10 tys. euro, pod warunkiem, że:

 • suma wielkości ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie wnioskujących wynosi co najmniej 15 tys. euro;
 • w wyniku realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o płatność końcową, gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie wielkość ekonomiczną wynoszącą co najmniej 10 tys. euro.

 

W związku z powyższym, możliwe jest złożenie wniosku przez ojca i syna, którzy wspólnie będą ubiegać się o przyznanie pomocy i których suma wielkości ekonomicznej obu gospodarstw wynosi prawie 18 tys. euro pod warunkiem, że w wyniku realizacji operacji, 

w roku złożenia wniosku o płatność końcową, gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie wielkość ekonomiczną wynoszącą co najmniej 10 tys. euro oraz pod warunkiem, że każda z tych osób spełnia pozostałe warunki określone w rozporządzeniu. 

 

4. Za co można dostać dodatkowe punkty? Proszę o przykłady.

Pomoc na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” może być udzielana w czterech obszarach:

 • a) rozwój produkcji prosiąt;
 • b) rozwój produkcji mleka krowiego;
 • c) rozwój produkcji bydła mięsnego;
 • d) operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Dla każdego z tych obszarów określono odrębne kryteria punktowe, które szczegółowo opisane są w rozporządzeniu ministra rolnictwa z 21.08.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW  na lata 2014-2020  (Dz. U., poz. 1371).

 

Dla wszystkich czterech obszarów mamy trzy wspólne kryteria, za które przyznawane są punkty. Wnioskodawca uzyska je w sytuacji gdy uczestniczy w unijnym systemie jakości lub krajowym systemie jakości (2 pkt) bądź też w systemie rolnictwa ekologicznego (4 pkt), jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat (3 punkty) oraz jeżeli inwestycje, które planuje wykonać służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu (maksymalnie 5 punktów). Wykaz takich inwestycji wraz z przypisanymi im bezwzględnymi ocenami znajduje się w załączniku do rozporządzenia, a liczbę punktów oblicza się w zależności od udziału danego zadania w całości kosztów kwalifikowalnych. Przykładami inwestycji punktowanych za kryterium „środowiskowe” są: budowa tuczarni bezściółkowej, budowa obory wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce, zakup dojarni typu „rybia ość”, wozu paszowego, opryskiwacza polowego (rękawowego) z pomocniczym strumieniem powietrza. Katalog tych inwestycji jest zamknięty, dlatego chcąc uzyskać punkty za kryterium środowiskowe, każdorazowo należy sprawdzić, czy planowana przez rolnika inwestycja jest w nim wymieniona.

 

Pozostałe kryteria różnią się w zależności od obszaru, w którym składany jest wniosek. W obszarach a-c dwa pierwsze kryteria dotyczą zwiększenia stada podstawowego oraz wielkości stada po realizacji operacji. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać łącznie za te kryteria wynosi 8. W obszarze d punkty można uzyskać w przypadku gdy operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego (3 lub 5 punktów w zależności od udziału w całości kosztów) oraz jeżeli operacja związana jest ze zwiększeniem skali produkcji rolnej (1 pkt) lub zmianą profilu produkcji, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej (1 pkt). Dla tego obszaru niektóre województwa ustaliły również dodatkowe kryteria punktowe. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego wnioskodawca otrzyma punkty jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla świń (1 pkt) oraz jeżeli jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów (1 pkt).

 

5. Wielkość ekonomiczna mojego gospodarstwa przekracza 200 tys. euro, więc nie mogę starać się o tę pomoc. Od kilku lat chciałem część gospodarstwa przekazać synowi i wtedy miałbym poniżej 200 tys. euro. Czy wówczas (po podziale gospodarstwa) mógłbym się starać o pomoc na budowę chlewni?

W sytuacji, gdy analiza złożonego wniosku, załączników oraz danych w bazie płatności bezpośrednich wykaże, że podział gospodarstwa nastąpił jedynie w celu uzyskania dostępu do pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może zdarzyć się, że agencja odmówi przyznania pomocy z uwagi na stworzenie tzw. sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia z tego poddziałania. Każdy taki przypadek będzie jednakże badany indywidualnie, a dostarczone dokumenty i wyjaśnienia wnioskodawcy będą podlegały rzetelnej analizie przez pracowników ARiMR. 

 

6. Czy za pieniądze z tego działania na modernizację można kupić roboty udojowe do obory?

Koszt zakupu i montażu robota udojowego może stanowić koszt kwalifikowalny w obszarach B oraz D. Zwracamy jednak uwagę, że zakup wyposażenia budynku inwentarskiego w ramach operacji realizowanej w obszarze B jest możliwy, jeśli wnioskodawca uwzględni warunek powiązania kosztów operacji bezpośrednio z budową, adaptacją lub modernizacją budynków i operacja będzie obejmować koszty kwalifikowalne z tym związane. Jednocześnie należy pamiętać, że obszar B nakierowany jest na rozwój produkcji zwierzęcej i operacja, oprócz zapewnienia odpowiedniego wzrostu GVA w gospodarstwie, ma również przyczynić się do wzrostu określonej produkcji. Realizując operację w obszarze D również należy pamiętać o realizacji celów działania i powiązaniu inwestycji ze wzrostem wartości dodanej brutto. 

 

7. Jeśli w złożonym wniosku dotyczącym budowy chlewni będą błędy, to ile mam czasu na ich poprawienie?

Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku ARiMR stwierdzi braki w dostarczonej dokumentacji, do wnioskodawcy zostanie skierowane pismo wzywające do uzupełnienia. Czas na dostarczenie wszystkich wymienionych w wezwaniu dokumentów to 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania wezwania przez rolnika. Po upływie tego terminu wniosek musi być kompletny pod względem formalnym, tj. zawierać wszystkie wymagane załączniki. Na dalszym etapie weryfikacji agencja będzie miała jedynie możliwość wezwania rolnika do wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności lub niejasności we wniosku i załącznikach. 

 

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa

Wideo

Materiał oryginalny: Pytania rolników o pomoc na modernizację i odpowiedzi eksperta [nabór 2015] - Gazeta Pomorska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3