Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne

Materiał powstał we współpracy z gminą Krapkowice
Będa one dotyczyć projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice.

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice. Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców miasta i gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice.Termin konsultacji:- Termin rozpoczęcia konsultacji: 17 listopada 2020 r.- Termin zakończenia konsultacji: 8 grudnia 2020 r. do godz.15:30.Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektroniczneji pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 17 listopada 2020 r. do 8 grudnia 2020 r. do godz.15:30. Wypełnione formularze należy przesłać do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odpady@krapkowice.pl lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy miasta i gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie gminy Krapkowice.Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, tel. 77 44 66 806.Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl, www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Dodaj ogłoszenie